ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

garcon

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -garcon-, *garcon*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
garcon(การ์ซอน) n. ชาย,ลูกจ้างผู้ชาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริกร[n.] (børikøn) EN: attendant ; waiter ; serveur   FR: serveur [m] ; garçon [m]
ชาย[n.] (chāi) EN: male ; man ; fellow   FR: homme [m] ; garçon [m] ; mâle [m]
เด็ก[n.] (dek) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl   FR: enfant [m, f] ; bébé [m] ; gamin [m] ; gamine [f] ; garçon [m] ; garçonnet [m] ; fille [f] ; fillette [f] ; petit [m] ; petite [f] ; moutard [m] (fam.) ; gosse (fam.) [m] ; môme [m] ; lardon [m] (fam.) ; loupiot [m] (fam.) ; loupiote [f] (fam.) ; bambin [
เด็ก[n.] (dek) EN: young boy ; young girl ; teenage boy ; teenage girl   FR: jeune garçon [m] ; jeune fille [f] ; adolescent [m] ; adolescente [f] ; jeune [m, f]
เด็กชาย [n.] (dekchāi) EN: boy   FR: garçon [m]
เด็กดี[n. exp.] (dek dī) EN: good boy   FR: gentil garçon [m] ; gentille fille [f]
เด็กผู้ชาย[n.] (dek phūchāi) EN: boy : lad   FR: garçon [m]
เด็กวัค[n. exp.] (dek wat) EN: temple boy   FR: garçon de temple [m]
ผู้ชาย[n.] (phūchāi) EN: man ; male   FR: homme [m] ; monsieur [m] ; garçon [m] ; mâle [m]
ทอม[n.] (thøm) EN: tomboy ; butch   FR: garçon manqué [m] ; gouine [f] (péj.)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Garcon \Gar`[,c]on"\, n. [F.]
   1. A boy; a young unmarried man.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. A serving boy or man; a waiter; -- used in direct address;
    as, garcon, please bring a glass of water -- in Eng.
    chiefly applied to French waiters.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top