ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gamma ray

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gamma ray-, *gamma ray*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gamma ray[N] รังสีแกมมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gamma rayรังสีแกมมา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gamma rayรังสีแกมมา
รังสีที่มีอำนาจการทะลุทะลวงสูง ส่งผ่านไปได้ในอากาศเป็นระยะทางไกลไชทะลุของบางอย่างได้ เช่น กระดาษ แผ่นพลาสติก แผ่นโลหะบางๆ ต้องใช้กำแพงคอนกรีตจึงจะกั้นไว้ได้ เช่น 60Co รังสี gamma เป็นอันตรายต่อร่างกายมาก เพราะไชผ่านเข้าไปได้ลึก และทำให้โมเลกุลที่มันตกกระทบกลายเป็น ion เป็นเหตุให้เคมีของโมเลกุลเปลี่ยนไป หรือเซลล์ตาย และยังผลกระทบต่อไปจนกระทั่งอวัยวะถูกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Gamma ray brustsการระเบิดของรังสีแกมมา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
gamma ray [γ-ray]รังสีแกมมา, รังสีชนิดหนึ่งที่แผ่ออกมาจากธาตุกัมมันตรังสี เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีความยาวคลื่นสั้นมาก มีอำนาจในการผ่านทะลุสูงกว่ารังสีแอลฟาและรังสีบีตา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gamma raysรังสีแกมมา [TU Subject Heading]
Gamma Raysรังสีแกมม่า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The first wave of lethal gamma rays will reach our solar system in the next two weeks.คลื่นรังสีแกมม่าร้ายแรง จะไปถึงระบบสุริยะของเราอีก 2 สัปดาห์ A Message Back (2011)
They have only the time between the gamma ray bursts to complete their work.พวกเขามีเวลาระหว่างที่ รังสีแกรมม่าจะแพร่มาสู่เรา Incursion: Part 2 (2010)
Which gives off an even bigger gamma ray burstเพื่อการระเบิดของคลื่นรังสีแกมม่าที่ใหญ่กว่าเดิม Incursion: Part 2 (2010)
Of gamma rays from dark matter annihilations,จากการทำลายล้างของสสารมืด ต่อทฤษฎีเส้นเชือก The Pirate Solution (2009)
Eli's studying Markarian 541, a major gamma ray source.อีไลศึกษา มาคาเรียน 541, แกมมาเรย์แหล่งสำคัญ Contact (1997)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รังสีแกมม่า[N] gamma ray, Example: รังสีแกมมาเป็นรังสีที่ทรงอานุภาพมาก ต้องใช้ผนังคอนกรีตหนาถึง 2 เมตรจึงสามารถกันรังสีได้, Notes: (อังกฤษ)
แกมมา[N] gamma, See also: gamma ray, Example: รังสีแกมมาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีช่วงคลื่นสั้นมากมีอำนาจทะลุทะลวงสูงมาก, Thai definition: คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือโฟตอน (photon) ที่มีพลังงานสูงมาก มีช่วงคลื่นสั้นมาก มักเรียกกันว่า รังสีแกมมา, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รังสีแกมม่า[n. exp.] (rangsī kaēmmā) EN: gamma rays   FR: rayons gamma [mpl]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丙种射线[bǐng zhǒng shè xiàn, ㄅㄧㄥˇ ㄓㄨㄥˇ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] gamma ray [Add to Longdo]
伽马射线[gā mǎ shè xiàn, ㄍㄚ ㄇㄚˇ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] gamma rays [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガンマ線;γ線[ガンマせん, ganma sen] (n,adj-no) gamma rays [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gamma ray \Gam"ma ray\ n. (Physics)
   A very penetrating electromagnetic ray not appreciably
   deflected by a magnetic or electric field, emitted by
   radioactive substances. Gamma rays are photons of
   electromagnetic radiation having a wavelength shorter than
   that of X-rays, (i. e. shorter than 0.1 nanometer) and are
   correspondingly more penetrating than X-rays. In addition to
   being given off in certain types of radioactive decay, they
   may be found in cosmic radiation, though they are largely
   absorbed by the earth's atmosphere. Gamma-ray detectors
   orbited above the atmosphere have found bursts of gamma
   radiation, in some cases associated with visually observed
   supernova explosions, but in most cases from unidentified
   sources.
   [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gamma ray
   n 1: electromagnetic radiation emitted during radioactive decay
      and having an extremely short wavelength [syn: {gamma
      radiation}, {gamma ray}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top