Search result for

fid

(132 entries)
(0.0289 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fid-, *fid*, fi
English-Thai: Longdo Dictionary
non-confidence motion(n) ญัตติไม่ไว้วางใจ
confidence interval(n phrase) ช่วงความเชื่อมั่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fid[N] สลักสำหรับยึดค้ำ, Syn. awl, drill, pick, drawbore
fido[N] เหรียญมีตำหนิ
fiddle[N] เครื่องดนตรีตระกูลซอหรือไวโอลิน, Syn. violin
fiddle[SL] หลอกลวง
fidget[VI] กระวนกระวาย, See also: งุ่นง่าน, กระสับกระส่าย, หงุดหงิด, Syn. flit, flutter, wiggle, wriggle, Ant. calm
fidget[N] คนกระวนกระวาย, See also: คนงุ่นง่าน, คนหงุดหงิด
fidding[ADJ] เล็กน้อย, See also: ไม่สำคัญ, Syn. trivial
fiddler[N] คนสีซอ, See also: คนสีไวโอลิน, Syn. violinist
fiddler[N] นักสีไวโอลิน, Syn. violinist
fidgety[ADJ] หงุดหงิด, See also: ซึ่งไม่สบายใจ, งุ่นง่าน, อยู่ไม่สุข, กระวนกระวายใจ, Syn. nervous, uneasy, Ant. calm, relaxed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fid holeรูสำหรับใส่สลัก
fiddle(ฟิด'เดิล) n. ซอ,ไวโอลิน -Id. -Phr. (play second fiddle (to) เชื่อฟัง,เป็นมือรองของ) . v. เล่นซอหรือไวโอลิน,ส่ายมือไปมาอย่างหลับหูหลับตา,เสียเวลา., See also: fiddler n., Syn. dawdle
fiddle crabปูมีก้ามข้างหนึ่งที่ใหญ่มาก
fiddle-de-deeinterj. เหลวไหล!.
fiddlestickn. หัวไวโอลิน,ความไม่มีอะไร
fidelity(ฟิแดล'ลิที) n. ความซื่อสัตย์,ความจงรักภักดี,ความแม่นยำ,ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง, Syn. faithfulness
fidget(ฟิด'จิท) vi. อยู่ไม่สุข,หงุดหงิด,อารมณ์เสีย. vt. ทำให้หงุดหงิด,ทำให้กระสับกระส่าย,ทำให้อารมณ์เสีย. -n. ภาวะหงุดหงิด,ความกระสับกระส่าย,ผู้ที่มีใจหงุดหงิด,ผู้กระสับกระส่าย., See also: fidgeter n. fidgetingly adj. fidgety adj. คำที่มีความห
fiducialadj. ซึ่งได้รับความไว้วางใจ,แม่นยำ.
fiduciary(ฟีดู'เชียรี) n. ผู้ได้รับมอบหมายอำนาจหรือทรัพย์สิน,ผู้ได้รับความไว้วางใจ adj. ขึ้นอยู่กับความเชื่อใจ
affidavit(แอฟฟิเด'วีท) n. คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร (written statement made on oath)

English-Thai: Nontri Dictionary
fiddle(n) ซอ,ไวโอลิน
fiddle(vi) สีซอ,สีไวโอลิน
fiddler(n) คนสีไวโอลิน,คนสีซอ
fiddlestick(n) สายซอ,หัวไวโอลิน
fidelity(n) ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความเที่ยงตรง,ความจงรักภักดี
fidget(n) ความกระสับกระส่าย,ความกระวนกระวาย,ความงุ่นง่าน
fidget(vi) อยู่ไม่สุข,กระสับกระส่าย,กระวนกระวาย,งุ่นง่าน,หงุดหงิด
fidgety(adj) กระวนกระวาย,หงุดหงิด,อยู่ไม่สุข,อารมณ์เสีย,งุ่นง่าน
affidavit(n) คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร
confidant(n) คู่คิด,คู่หู,คนสนิท,คนที่ไว้ใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fiddlehead; crozierใบอ่อนม้วน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fidelity guaranteeการประกันภัยความซื่อสัตย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fidelity guarantee insuranceการค้ำประกันความซื่อสัตย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fidelity insuranceการประกันภัยความซื่อสัตย์ มีความหมายเหมือนกับ fidelity guarantee [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiduciary๑. เกี่ยวกับความไว้วางใจ๒. ผู้ดูแลผลประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiduciaryผู้ดูแลผลประโยชน์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiduciary contractสัญญาประเภทฝากทรัพย์ (ด้วยความไว้วางใจ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiduciary issueธนบัตรที่ออกใช้แทนเหรียญกระษาปณ์ (โดยอาศัยความไว้วางใจของประชาชน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fiduciary Relationshipความสัมพันธ์ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมอบความ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fiddlesticks. We musta hafta try and saving her.ไร้สาระ เราต้องไปช่วยชีวิตนาง Bombad Jedi (2008)
We just need to rewind the tape and fiddle with your memory.เราก็แค่ เหมือนเปิดเทปย้อนเวลา กลับไปตอนหล่อนพบกับคุณ Babylon A.D. (2008)
We are finally on the verge of becoming a bona fide religion... and your incompetence has thrown 20 years of careful planning down the tubes.เราใกล้จุดสุดท้ายที่จะเป็น ศาสนาแห่งความศรัทธาแท้จริง ความอ่อนหัดของพวกคุณทำลาย แผนที่วางไว้นานถึง 20 ปีของเรา Babylon A.D. (2008)
William London is a fidgety boy.วิลเลี่ยม ลอนดอนเป็นเด็กเกเร Doubt (2008)
Hmm. Semper Fidelis.อืม "เซมเบอร์ ฟิดาลัส" Chuck Versus the Best Friend (2009)
Semper Fi? - Semper Fidelis.ซื่อสัตย์ตลอดกาล ซื่อสัตย์ตลอดไป Chuck Versus the Best Friend (2009)
It's FIDC insured, yo.แล้วไง เงินธนาคารมันมีประกัน Peekaboo (2009)
Fido?ไฟโด้ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
- My fiddle.- ไวโอลิน Chuck Versus the Predator (2009)
The importance of fidelity...ความสำคัญ ของความมั่นคงซื่อสัตย์ If It's Only in Your Head (2009)
- Like a fiddle.-เล่นยิ่งกว่าไวโอลินอีก Being Alive (2009)
It's highly likely that whoever fiddled with the counter is either the shooter or connected to the shooter.คนที่ทำเรื่องนี้อาจจะเป็นตัวคนร้ายเอง หรือมีความเกี่ยวพันกับคนร้ายแน่ Episode #1.7 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fidYou're certainly looking fit as a fiddle today.
fid"What's up? Fidgeting like that" "Er, well, it looks like the elastic's gone in my pants."
fidHe's definitely the right guy for the job. Let him fiddle with a computer and he perks right up.
fidHe is always in a fidget.
fid"What's up? Fidgeting around in front of the house." "Um ... I was waiting for you to come back."
fidShe is in the habit of fidgeting in the presence of others.
fidIt's a fiddle going to and fro between the keyboard and mouse so are there shortcuts to allow operation using only the keyboard?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คันชัก[N] violin bow, See also: fiddle bow, violin bridge, Example: ป๊อกมือไวโอลินลากคันชักให้เสียงดนตรีหวานเศร้าแทรกซึ้งเข้าไปในความสงัดของราตรี, Count unit: คัน, Thai definition: ไม้สีซอ
ลอกแลก[ADJ] furtively, See also: fidgetingly, Syn. ล่อกแล่ก, Thai definition: แสดงอาการหลุกหลิก เหลียวซ้ายแลขวาอยู่ตลอดเวลา
สีซอ[V] fiddle, See also: twiddle, play, Syn. ชักซอ, Example: เขาจะเห็นตานั่งสูบยาเส้น พร้อมกับสีซอยามตะวันใกล้ลับยอดยาง, Thai definition: เล่นซอให้เกิดเสียงตามโน้ต
หยุกหยิก[V] fidget, Syn. ขยุกขยิก, Ant. นิ่งๆ, Example: เขาหยุกหยิกตลอดเวลาขณะที่ช่างแต่งหน้ากำลังลงรองพื้นให้, Thai definition: อยู่ไม่สุข
ซอ[N] fiddle, See also: bamboo stump, bamboo clump, violin, Example: เขาถนัดเล่นเครื่องดนตรีประเภทซอมากที่สุด, Count unit: คัน, Thai definition: ชื่อเครื่องดนตรีพวกหนึ่งสำหรับสี ในพวกเครื่องสายหรือมโหรี มีคันชักสีให้ดัง มีหลายชนิด เช่น ซออู้, ซอด้วง, ซอสามสาย
กระวนกระวาย[V] fidget, See also: agitate, worry, be anxious, be nervous, Syn. ร้อนใจ, วุ่นวายใจ, Example: ถึงแม้สายฝนโปรยปรายกระหน่ำอาบร่าง แต่ภายในใจเขากลับร้อนระอุกระวนกระวาย, Thai definition: แสดงอาการวุ่นวายไม่เป็นสุข
กระสับกระส่าย[V] fidget, See also: be nervous, be restless, be uneasy, Syn. กระวนกระวาย, ทุรนทุราย, เร่าร้อนใจ, Example: คนไข้กระสับกระส่ายด้วยความทรมานจากอาการข้างเคียงที่มีผลจากยาตลอดคืน
ก้ามดาบ[N] fiddler crab, See also: Uca dussumieri, Syn. ปูก้ามดาบ, Example: เธอจับปูก้ามดาบได้, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปูที่มีขนาดเล็ก
หยุกหยิก[ADV] restlessly, See also: fidgety, Syn. หวัด, ยุ่ง, ยุ่งยิ่ง, Example: ลายมือของเขาอ่านไม่ค่อยออก เพราะเขาเขียนหยุกหยิกไปหมด
ดุกดิก[V] move, See also: fidget, squirm, fiddle, wiggle, move about restlessly, Syn. หยุกหยิก, กระดุกกระดิก, ขยุกขยิก, ยิกยัก, Ant. นิ่ง, สงบ, Example: ดุอย่าดุกดิกขณะที่ฉันทำแผลให้คุณ, Thai definition: อาการที่ขยับไปขยับมาไม่อยู่นิ่งๆ, ยักไปยักมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักซอ[v.] (chaksø) EN: fiddle   
เชื่อใจ [v.] (cheūajai) EN: believe in ; have faith (in someone) ; trust ; confide ; have confidence in   FR: avoir confiance (en) ; croire ; avoir foi (en) ; faire confiance (à)
เชื่อใจได้[v. exp.] (cheūajai dāi) EN: trust ; believe in ; have confidence in ; have faith in ; rely on ; count on ; bank on   FR: compter sur
เชื่อมั่น[v.] (cheūaman) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in   FR: être confiant ; être convaincu
เชื่อมั่นในตัวเอง[adj.] (cheūaman nai tūa-ēng) EN: self-confident   FR: confiant en soi
เชื่อถือ [v.] (cheūatheū) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; respect ; admire ; look up to ; believe   FR: croire en ; avoir foi en
ได้ใจ[v.] (dāijai) EN: become conceited ; be encouraged ; be overbold ; be conceited ; be overconfident ; become haughty   FR: se sentir encouragé
ด้วง[n.] (duang = dūang) EN: Thai two-string fiddle   FR: violon thaï à deux cordes [m]
ดุกดิก[v.] (dukdik) EN: move; fidget ; squirm ; fiddle ; wiggle ; move about restlessly   FR: frétiller ; remuer
เอกสารลับ[n. exp.] (ēkkasān lap) EN: confidential documents ; classified documents   FR: document confidentiel [m] ; document secret [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FIDE    F AY1 D
FIDO    F AY1 D OW0
FIDES    F AY1 D Z
FIDEL    F AH0 D EH1 L
FIDLER    F AY1 D AH0 L ER0
FIDORA    F AH0 D AO1 R AH0
FIDGET    F IH1 JH AH0 T
FIDDLE    F IH1 D AH0 L
FIDATA    F AH0 D AA1 T AH0
FIDEL'S    F AH0 D EH1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fide    (n) (f ai1 d ii)
Fidel    (n) (f i d e1 l)
fiddle    (v) (f i1 d l)
fidget    (v) (f i1 jh i t)
fiddled    (v) (f i1 d l d)
fiddler    (n) (f i1 d l @ r)
fiddles    (v) (f i1 d l z)
fidgets    (v) (f i1 jh i t s)
fidgety    (j) (f i1 jh i t ii)
fiddlers    (n) (f i1 d l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fidel; lustig; fröhlich; vergnügt {adj} | fideler; lustiger; fröhlicher; vergnügter | am fidelsten; am lustigsten; am fröhlichsten; am vergnügtestenjolly | jollier | jolliest [Add to Longdo]
Fidjihabicht {m} [ornith.]Fiji Goshawk [Add to Longdo]
Fidschiralle {f} [ornith.]Barred Wing Rail [Add to Longdo]
Fidschisittich {m} [ornith.]Kandavu Shining Parrot [Add to Longdo]
Fidschibuschsänger {m} [ornith.]Fiji Warbler [Add to Longdo]
Fidschiwürgermonarch {m} [ornith.]Fiji Shrikebill [Add to Longdo]
Fidschipapageiamadine {f} [ornith.]Fiji Parrot Finch [Add to Longdo]
Fidschi [geogr.]Fiji (fj) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
RFID;RF−ID[アールエフアイディー, a-ruefuaidei-] (n) (See ICタグ) RFID (radio frequency identification) [Add to Longdo]
RFタグ[アールエフタグ, a-ruefutagu] (n) (See ICタグ) RFID tag [Add to Longdo]
いじくり回す;弄くり回す;弄くりまわす[いじくりまわす, ijikurimawasu] (v5s) (uk) (See いじり回す) to fiddle with; to monkey around with [Add to Longdo]
せかせか[, sekaseka] (adv,n,vs) (on-mim) (See せっかち) restless; fidgety; hurriedly; agitatedly; (P) [Add to Longdo]
そわそわ[, sowasowa] (adv,n,vs) (on-mim) fidgety; restless; nervous; uneasy; (P) [Add to Longdo]
なのだ;なんだ;なのです;なんです[, nanoda ; nanda ; nanodesu ; nandesu] (aux) it is assuredly that ...; can say with confidence that ... [Add to Longdo]
なのである[, nanodearu] (aux) (See なのだ) it is assuredly (that)...; can say with confidence that it is... [Add to Longdo]
ぱくり屋;パクリ屋[ぱくりや(ぱくり屋);パクリや(パクリ屋), pakuriya ( pakuri ya ); pakuri ya ( pakuri ya )] (n) confidence man; con man; company (or person) carrying out credit fraud [Add to Longdo]
もじもじ;モジモジ[, mojimoji ; mojimoji] (adv,vs) (on-mim) bashfully; hesitantly; fidgety; restlessly; squirming; wriggling; haltingly [Add to Longdo]
もて遊ぶ;玩ぶ;弄ぶ;翫ぶ[もてあそぶ, moteasobu] (v5b,vt) (1) (uk) to play with (a toy, one's hair, etc.); to fiddle with; (2) to toy with (one's emotions, etc.); to trifle with; (3) to do with something as one pleases; (4) to appreciate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保真度[bǎo zhēn dù, ㄅㄠˇ ㄓㄣ ㄉㄨˋ, ] fidelity [Add to Longdo]
小提琴[xiǎo tí qín, ㄒㄧㄠˇ ㄊㄧˊ ㄑㄧㄣˊ, ] fiddle; violin [Add to Longdo]
菲德尔[Fēi dé ěr, ㄈㄟ ㄉㄜˊ ㄦˇ, / ] Fidel (name) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トラフィックフロー機密性[トラフィックフローきみつせい, torafikkufuro-kimitsusei] traffic flow confidentiality [Add to Longdo]
メッセージ流れ機密性[メッセージながれきみつせい, messe-ji nagarekimitsusei] message flow confidentiality [Add to Longdo]
機密性[きみつせい, kimitsusei] confidentiality [Add to Longdo]
信頼係数[しんらいけいすう, shinraikeisuu] confidence coefficient [Add to Longdo]
信頼限界[しんらいげんかい, shinraigenkai] confidence limit [Add to Longdo]
信頼性[しんらいせい, shinraisei] reliability, confidence [Add to Longdo]
内容機密性[ないようきみつせい, naiyoukimitsusei] content confidentiality [Add to Longdo]
フィド[ふぃど, fido] FIDO [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fid \Fid\, n. [Prov. E. fid a small, thick lump.]
   1. (Naut.) A square bar of wood or iron, used to support the
    topmast, being passed through a hole or mortise at its
    heel, and resting on the trestle trees.
    [1913 Webster]
 
   2. A wooden or metal bar or pin, used to support or steady
    anything.
    [1913 Webster]
 
   3. A pin of hard wood, tapering to a point, used to open the
    strands of a rope in splicing.
    [1913 Webster]
 
   Note: There are hand fids and standing fids (which are larger
      than the others, and stand upon a flat base). An iron
      implement for this purpose is called a marline spike.
      [1913 Webster]
 
   4. (Mil.) A block of wood used in mounting and dismounting
    heavy guns.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 FID
     File IDentifier (APDU)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 FID
     File Identifier Descriptor (UDF, CD-R)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top