Search result for

equi

(147 entries)
(0.1268 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equi-, *equi*
English-Thai: Longdo Dictionary
equilibrium(n) ดุลยภาพ, สภาวะสมดุล, S. balance, counterpoise, equipoise, R. stasis,
equity(n) กรรมสิทธิหุ้นส่วนในบริษัทห้างร้าน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equi[PRF] เท่ากัน
equi-[PRF] เท่ากัน
equip[VT] จัดหามาให้, See also: จัดหาสิ่งจำเป็นไว้ให้, Syn. provide, supply
equine[ADJ] คล้ายม้า (ทางรูปร่างลักษณะหรือพฤติกรรม)
equity[N] ความถูกต้อง, See also: ความยุติธรรม, ความเที่ยงตรง, Syn. fairness, impartiality, justice
equinox[N] ช่วงที่เวลาในตอนกลางวันและกลางคืนเท่ากัน ซึ่งมักจะเกิดในช่วงวันที่ 21 มีนาคมและ 23 กันยายน
equipage[N] เครื่องมือและเสบียงที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง (โดยเฉพาะในการเดินทัพหรือเดินทางไปทางเรือ), Syn. equipment
equipage[N] รถม้าที่มีอุปกรณ์ครบครันทั้งม้าและคนขับ ซึ่งมักจะเป็นรถม้าที่หรูหรา, Syn. carriage
equipped[ADJ] ครบครัน, See also: ซึ่งมีเครื่องประกอบพร้อม, Syn. furnished, provided
equip for[PHRV] มีอุปกรณ์สำหรับ, See also: จัดเตรียมเพื่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equi-Pref."เท่ากัน",
equidistancen. ระยะทางที่เท่ากัน
equidistantadj. ซึ่งมีระยะทางเท่ากัน
equilateraladj.,n. (รูป) ซึ่งมีด้านเท่ากันทุกด้าน
equilibrium(อีควิลิบ'เบรียม) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,ความเสมอภาค,สภาพคงที่,ความสงบใจ., See also: equilibratory adj. ดูequilibrium equilibrious adj. ดูequilibrium, Syn. stability
equine(อี'ไควน) adj. คล้ายม้า. n. ม้า., See also: equinity n.
equinox(อี'ควะนอคซฺ) n. เวลาที่ดวงอาทิตย์โคจรรอบเส้นศูนย์สูตรทำให้มีกลางวันเท่ากับกลางคืน/เกิดขึ้นในราววันที่ 21 มีนาคม (vernal equinox) กับวันที่22กันยายน (autumnal equinox)
equip(อีควิพ') {equipped,equipping,equips} vt. จัดให้มี,ติดตั้ง,ให้มีเครื่องมือ., See also: equipper n. ดูequip
equipment(อีควิพ'เมินทฺ) n. อุปกรณ์,เครื่องมือ,เครื่องประกอบ,การจัดให้มี,การจัดหามาให้,การติดตั้งเครื่องมือ
equitable(เอค'วิทะเบิล) adj. เที่ยงธรรม,, Syn. just

English-Thai: Nontri Dictionary
equiangular(adj) มีมุมทุกมุมเท่ากัน
equidistant(adj) มีระยะเท่ากัน
equilateral(adj) มีด้านเท่ากันหมด
equilibrium(n) ความสมดุล,ความคงที่,ดุลยภาพ,ความเสมอภาค
equinoctial(adj) ที่กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน
equinox(n) วันที่กลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน
equip(vt) จัดเตรียม,หามาให้,จัดหาให้,ติดตั้ง
equipage(n) รถม้า,เครื่องตกแต่ง,เครื่องประกอบ,เครื่องมือเครื่องใช้
equipment(n) การจัดเตรียมไว้,อุปกรณ์,บริภัณฑ์,เครื่องมือเครื่องใช้
equipoise(n) ความสมดุล,ความเที่ยงตรง,ดุลยภาพ,ความแน่วแน่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
equiangular-มุมเท่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
equiangular hyperbolaไฮเพอร์โบลามุมเท่า [มีความหมายเหมือนกับ equilateral hyperbola และ rectangular hyperbola] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
equiangular polygonรูปหลายเหลี่ยมมุมเท่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
equiangular spiralเส้นเวียนก้นหอยมุมเท่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
equicentreห่างศูนย์กลางเท่ากัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
equidistantระยะห่างเท่ากัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
equilateral hyperbolaไฮเพอร์โบลาแกนเท่า [มีความหมายเหมือนกับ equiangular hyperbola และ rectangular hyperbola] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
equilateral triangleรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
equilibrationการรักษาสมดุล, การปรับสมดุล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
equilibrationการทำให้สมดุล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
equilateral triangleรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า, รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้งสามยาวเท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Equilibrateทำให้สมดุล [การแพทย์]
Equilibrationสภาพสมดุลย์ [การแพทย์]
Equilibration Timeระยะเวลาที่ทิ้งน้ำยาไว้ในช่องท้อง [การแพทย์]
Equilibria, Complexสมดุลของการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน [การแพทย์]
Equilibria, Complex-Ionสมดุลเคมีของอิออนเชิงซ้อน [การแพทย์]
Equilibriumสมดุลการทรงตัว [TU Subject Heading]
Equilibriumดุล,การทรงตัว,การรักษาสมดุลย์,การทรงตัวของร่างกาย,ภาวะสมดุล,สภาวะสมดุลย์,ภาวะสมดุลการทรงตัวการทรงตัวควบคุมการทรงตัวสภาวะสมดุลสมดุลย์สมดุลสมดุลย์สมดุลย์การทรงตัวความสมดุลย์สภาวะสมดุล [การแพทย์]
equilibriumสภาพสมดุล, สมดุล, สภาพที่วัตถุสามารถรักษาสภาพการเคลื่อนที่เดิมของวัตถุนั้น คือ หยุดนิ่ง หรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว หรือหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมคงตัว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Equilibrium (Economics)ดุลยภาพทางเศรษฐกิจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Their scientists are properly equipped.คิดเกี่ยวกับมัน Help! (1965)
I cannot get the equipment...ฉันไม่สามารถได้รับอุปกรณ์ Help! (1965)
How's your equilibrium, Ringo?วิธีการของสมดุลของ ริงโก้ ? Help! (1965)
We are... (all) Third Troop of the Fourth Muskets acting in an independent role as infantry, lorried behind the enemy lines with sports equipment.เรามีสามกองร้อยของปืนที่สี่ การแสดงในบทบาทที่เป็น อิสระเป็นทหารราบ ขับเคลื่อนหลังเส้นศัตรู How I Won the War (1967)
Nothing. Absolutely nothing. Don't touch any of the equipment.ไม่ต้องทํา อยู่เฉยๆ ไม่ต้องเเตะอุปกรณ์อะไรทั้งนั้น Jaws (1975)
No one had outlined a physical fiitness program for them, and they had no athletic equipment.ไม่มีใครร่างโครงการเพื่อความแข็งแรง ของร่างกายให้พวกเขา และพวกเขาก็ไม่มีอุปกรณ์กีฬา Airplane! (1980)
Check down the field for emergency equipment.ตรวจสอบสนามบิน สำหรับอุปกรณ์ฉุกเฉิน Airplane! (1980)
Every piece of emergency equipment you can reach.อุปกรณ์ฉุกเฉินทุกชิ้นที่คุณหยิบถึง Airplane! (1980)
Civilian equipment, number three.อุปกรณ์ฝ่ายพลเรือน หมายเลข 3 Airplane! (1980)
Your seat cushions are also equipped with a flotation device.เบาะที่นั่งก็ติดอุปกรณ์ สำหรับการลอยตัวด้วย Airplane! (1980)
I was in charge of a million dollar equipment!ผมจะเจ้าของอุปกรณ์ล้านดอลลาร์ First Blood (1982)
This is not the best place to be sending from, and a lot of the equipment I'm using... has been rotting down here since the second world war.ผมมั่นใจว่ามีคนอื่น แต่ที่นี่ใช้ส่งสัญญาณไม่ได้ แถมอุปกรณ์ที่ให้ฉันใช้ ก็เป็นรุ่นสงครามโลก Day of the Dead (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
equiThe new equipment has enable us to finish the work in an hour.
equiEventually it was decided that the stores be equipped with surveillance cameras.
equiWe ought to buy some new office equipment: the stuff we've got is out of date.
equiIs it possible to rent equipment?
equiLooking for male equivalent to myself.
equiHis invention is superior to conventional equipment.
equiThat Japanese word has no equivalent in English.
equiThe accused spoke equivocally and didn't want to talk turkey.
equiOur car is equipped with air conditioning.
equiWe cannot find an English equivalent for the Japanese 'giri'.
equiHer kitchen is equipped with labor-saving devices.
equiYou need good equipment to climb that mountain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตวัดลิ้น[V] quibble, See also: equivocate, be evasive, wag one's tongue, Syn. เล่นลิ้น, หลอกลวง, พูดเท็จ, Example: นักการเมืองตวัดลิ้นขณะให้สัมภาษณ์แก่นักข่าว, Thai definition: พูดเล่นลิ้น หลอกลวงไม่มีข้อมูลจริง
สมดุล[V] equilibrium, Syn. เท่าเทียม, เสมอภาค, เท่ากัน
สมดุลย์[V] equilibrium, Syn. เท่าเทียม, เสมอภาค, เท่ากัน
สมดุลยภาพ[N] equilibrium, Syn. ความเท่าเทียมกัน, ความเสมอภาค, ดุลยภาพ, ความสมดุล
รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า[N] equilateral triangle, Syn. สามเหลี่ยมด้านเท่า, Count unit: รูป, Thai definition: รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้ง 3 ยาวเท่ากัน
สมดุล[N] balance, See also: equilibrium, equivalence, evenness, Example: การมุ่งแต่เศรษฐกิจอย่างเดียวโดดๆ ทำให้เกิดการเสียสมดุล
กุ[V] lie, See also: equivocate, fib, palter, prevaricate, fabricate, Syn. หลอก, โกหก, Example: ความคิดบ้าบอคอแตกทั้งหลายของชาวบ้านล้วนเป็นเรื่องที่แกกุขึ้นมาหลอกกันทั้งสิ้น, Thai definition: สร้างให้เป็นเรื่องเป็นข่าวขึ้นโดยไม่มีมูล
เครื่องใช้[N] utensil, See also: equipment, tool, implement, instrument, ware, Syn. ของใช้, เครื่องใช้สอย, Example: ช่างเหล็กส่วนใหญ่มักตีมีด ทำขวาน หรือทำเครื่องใช้ง่ายๆ ไว้ขายนักท่องเที่ยว, Count unit: ชิ้น
เครื่องใช้สอย[N] equipment, See also: tool, implement, utensil, instrument, ware, Syn. ของใช้, เครื่องใช้, Example: ความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจของชนบทจึงทำให้ชาวบ้านต้องทำเครื่องจักสานเป็นเครื่องใช้สอยด้วยตนเอง, Count unit: ชิ้น
เครื่องอุปกรณ์[N] implement, See also: equipment, accessories, tool, instrument, Syn. เครื่องมือ, เครื่องใช้ไม้สอย, Example: มนุษย์โครมันยองพวกนี้มิได้ทำเครื่องอุปกรณ์จากหินไฟอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังทำมาจากกระดูกสัตว์ เขาสัตว์ และงาช้างด้วย, Count unit: ชิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธรรม[adj.] (atham) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil   FR: injuste ; inéquitable
อัตราส่วนที่เท่ากัน[n. exp.] (attrāsuan thī thaokan) EN: equivalent ratios ; equal ratios   
ใบเบิก[n.] (baiboēk) EN: check ; requisition ; withdrawal slip   
ใบเบิกของ[n. exp.] (baiboēk khøng) EN: requisition   
บั้น[n.] (ban) EN: ban (1,000 liter capacity unit)   FR: ban [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บั้นหลวง[n.] (banlūang) EN: banluang [1,000 liter capacity unit]   FR: banluang [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บาท[n.] (bāt) EN: baht (unit of weight equal to 15 grams)   FR: baht [m] (unité de poids équivalant à 15 grammes)
เบี่ยงบ่าย[v.] (bīengbāi) EN: avoid ; evade ; dodge ; shirk ; equivocate ; talk evasively   FR: éviter ; esquisser
บิดพลิ้ว[v.] (bitphliū) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade; refuse to admit; shirk   
เบิก[v.] (boēk) EN: draw ; withdraw ; requisition ; bring ; take out ; pick up   FR: retirer

CMU English Pronouncing Dictionary
EQUIP    IH0 K W IH1 P
EQUINE    IY1 K W AY2 N
EQUITY    EH1 K W AH0 T IY0
EQUIPS    IH0 K W IH1 P S
EQUION    EH1 K W IY0 AA0 N
EQUITEC    EH1 K W AH0 T EH2 K
EQUICOR    EH1 K W IH2 K AO2 R
EQUITAS    EH1 K W AH0 T AH0 S
EQUITEX    EH1 K W AH0 T EH2 K S
EQUINOX    IY1 K W AH0 N AA2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equip    (v) (i1 k w i1 p)
equine    (j) (e1 k w ai n)
equips    (v) (i1 k w i1 p s)
equity    (n) (e1 k w i t ii)
equinox    (n) (ii1 k w i n o k s)
equipage    (n) (e1 k w i p i jh)
equipped    (v) (i1 k w i1 p t)
equities    (n) (e1 k w i t i z)
equinoxes    (n) (ii1 k w i n o k s i z)
equipages    (n) (e1 k w i p i jh i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
OEM[オーイーエム, o-i-emu] (n) {comp} original equipment manufacturer; OEM [Add to Longdo]
TEU[ティーイーユー, tei-i-yu-] (n) twenty foot equivalent unit (container); TEU [Add to Longdo]
あいまい度;曖昧度[あいまいど, aimaido] (n) {comp} equivocation [Add to Longdo]
あいまい量;曖昧量[あいまいりょう, aimairyou] (n) {comp} equivocation [Add to Longdo]
たる[, taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり,たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of [Add to Longdo]
たろう[, tarou] (aux) (1) (equivalent to ただろう) ought to have been; was ... right?; (2) (ksb [Add to Longdo]
とる[, toru] (v5r) (equiv. of -ている indicating continuing action as a verb ending; poss. contraction of -て ending + おる auxiliary verb) is being [Add to Longdo]
のみ[, nomi] (suf,prt) (literary equiv. of だけ) only; nothing but; (P) [Add to Longdo]
ぺこぺこ[, pekopeko] (adj-na) (1) (on-mim) very hungry; starving; famished; (adv-to,adv,vs) (2) (on-mim) fawning; being obsequious; being servile; kowtowing; cringing; (3) (on-mim) giving in; being dented; (P) [Add to Longdo]
までもない[, mademonai] (exp) (after verb phrase) doesn't amount to doing (something); not significant enough to require (something); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
含糊其词[hán hú qí cí, ㄏㄢˊ ㄏㄨˊ ㄑㄧˊ ㄘˊ, / ] equivocate; talk evasively; careless; perfunctory [Add to Longdo]
器材[qì cái, ㄑㄧˋ ㄘㄞˊ, ] equipment; material [Add to Longdo]
均势[jūn shì, ㄐㄩㄣ ㄕˋ, / ] equilibrium of forces; balance of power [Add to Longdo]
多义性[duō yì xìng, ㄉㄨㄛ ㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] equivocality [Add to Longdo]
多义关系[duō yì guān xì, ㄉㄨㄛ ㄧˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] equivocality [Add to Longdo]
当量剂量[dāng liáng jì liàng, ㄉㄤ ㄌㄧㄤˊ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] equivalent dose [Add to Longdo]
相当[xiāng dāng, ㄒㄧㄤ ㄉㄤ, / ] equivalent to; appropriate; considerably; to a certain extent; fairly [Add to Longdo]
等效百万吨当量[děng xiào bǎi wàn dūn dāng liàng, ㄉㄥˇ ㄒㄧㄠˋ ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ ㄉㄨㄣ ㄉㄤ ㄌㄧㄤˋ, / ] equivalent megatonnage (EMT) [Add to Longdo]
等边三角形[děng biān sān jiǎo xíng, ㄉㄥˇ ㄅㄧㄢ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, / ] equilateral triangle [Add to Longdo]
股本金比率[gǔ běn jīn bǐ lǜ, ㄍㄨˇ ㄅㄣˇ ㄐㄧㄣ ㄅㄧˇ ㄌㄩˋ, ] equity ratio [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまい度[あいまいど, aimaido] equivocation [Add to Longdo]
あいまい量[あいまいりょう, aimairyou] equivocation [Add to Longdo]
システム要求[システムようきゅう, shisutemu youkyuu] system requirement [Add to Longdo]
システム要件[システムようけん, shisutemu youken] system requirement [Add to Longdo]
データチャネル装置[データチャネルそうち, de-tachaneru souchi] data channel equipment [Add to Longdo]
データ回線終端装置[データかいせんしゅうたんそうち, de-ta kaisenshuutansouchi] data circuit-terminating equipment, DCE (abbr.) [Add to Longdo]
データ端末装置[データたんまつそうち, de-ta tanmatsusouchi] data terminal equipment, DTE (abbr.) [Add to Longdo]
データ通信機器[データつうしんきき, de-ta tsuushinkiki] Data Communications Equipment, DCE [Add to Longdo]
データ通信装置[データつうしんそうち, de-ta tsuushinsouchi] data communications equipment [Add to Longdo]
ディジタルイクイップメント[でいじたるいくいっぷめんと, deijitaruikuippumento] Digital Equipment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Equi- \E"qui-\ [L. aequus equal. See {Equal}.]
     A prefix, meaning equally; as, equidistant; equiangular.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top