ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electioneer

IH0 L EH2 K SH AH0 N IH1 R   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electioneer-, *electioneer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electioneer[VI] ใช้อิทธิพลหรือวิธีการที่ไม่ซื่อสัตย์เพื่อได้คะแนนเสียงมา
electioneer[VI] รณรงค์หาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, See also: รณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้ง, Syn. campaign, canvass

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
electioneer(อีเลค'เชินเนียร์) vi. ดำเนินการหาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง, See also: electioneerer n. ดูelectioneer

English-Thai: Nontri Dictionary
electioneer(vt) ช่วยหาเสียง,ช่วยโฆษณา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
electioneeringการหาเสียงเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โฆษณาหาเสียง[N] electioneer, Syn. หาเสียง, Example: ผู้ลงสมัครต่างเร่งโฆษณาหาเสียงกันยกใหญ่ในช่วงโค้งสุดท้าย, Thai definition: แสวงหาคะแนนเสียงด้วยการประกาศคุณความดีของบุคคลนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิจกรรมหาเสียงของพรรคการเมือง[xp] (kitjakam hāsīeng khøng phak kānmeūang) EN: electioneering   

CMU English Pronouncing Dictionary
ELECTIONEER IH0 L EH2 K SH AH0 N IH1 R
ELECTIONEERS IH0 L EH2 K SH AH0 N IH1 R Z
ELECTIONEERING IH0 L EH2 K SH AH0 N IH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
electioneering (n) ˈɪlˌɛkʃənˈɪəʳrɪŋ (i1 l e2 k sh @ n i@1 r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
遊説旅行[ゆうぜいりょこう, yuuzeiryokou] (n) stumping (electioneering) tour [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Electioneer \E*lec`tion*eer"\, v. i. [imp. & p. p.
   {Electionered}; p. pr. & vb. n. {Electioneering}.]
   To make interest for a candidate at an election; to use arts
   for securing the election of a candidate.
   [1913 Webster]
 
      A master of the whole art of electioneering.
                          --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 electioneer
   v 1: work actively for a political candidate or a party; "My
      neighbors are busy electioneering during the Presidential
      election campaign"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top