ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

draftee

D R AE1 F T IY1   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -draftee-, *draftee*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
draftee(ดราฟที') n. ทหารเกณฑ์, ม้าที่ใช้ลากของ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
drafteeทหารเกณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drafteesทหารเกณฑ์ [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
DRAFTEE    D R AE1 F T IY1
DRAFTEES    D R AE2 F T IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
draftee    (n) drˌaːftˈiː (d r aa2 f t ii1)
draftees    (n) drˌaːftˈiːz (d r aa2 f t ii1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eingezogene {m,f}; Eingezogener | Eingezogenen {pl}draftee | draftees [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
応召者[おうしょうしゃ, oushousha] (n) draftee; draughtee [Add to Longdo]
応召兵[おうしょうへい, oushouhei] (n) conscript; draftee; selectee; inductee [Add to Longdo]
充員[じゅういん, juuin] (n,vs) reserves; recruits; draftees; draughtees [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 draftee
   n 1: someone who is drafted into military service [syn:
      {draftee}, {conscript}, {inductee}] [ant: {military
      volunteer}, {voluntary}, {volunteer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top