Search result for

dang

(119 entries)
(0.0873 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dang-, *dang*
English-Thai: Longdo Dictionary
dangerous(adj) อันตราย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
danger[N] คนหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตราย
danger[N] อันตราย, See also: ภัย, ภัยอันตราย, ภยันตราย, การเสี่ยงภัย, ความไม่ปลอดภัย, สถานการณ์อันตราย, Syn. peril, hazard, risk safety
dangle[VI] ห้อยหลวมๆ, See also: ห้อยแกว่งไปแกว่งมา, Syn. hang, sway
dangle[VT] ห้อยหลวมๆ, See also: ห้อยแกว่งไปแกว่งมา, Syn. hang, sway
dangerous[ADJ] ซึ่งเป็นอันตราย, See also: ไม่ปลอดภัย, เป็นภัย, อยู่ในระหว่างอันตราย, Syn. perilous, unsafe, hazardous
dangerously[ADV] อย่างเป็นอันตราย, See also: อย่างไม่ปลอดภัย, อย่างเป็นภัย, Syn. perilously;hazardously
dangle from[PHRV] แขวนไว้ตรงที่, See also: ห้อยไว้ที่
dangle about[PHRV] ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle around
dangle about[PHRV] ตามตื๊อ, See also: ตามจีบ, ตามจีบ, Syn. dangle around
dangle round[PHRV] ห้อยไว้, See also: แกว่งไปมา, Syn. dangle about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
danger(เดน'เจอะ) n. อันตราย,ภัย,ความไม่ปลอดภัย, Syn. peril
dangerous(เดน'เจอรัส) adj. อันตราย,เป็นภัย,ไม่ปลอดภัย, See also: dangerousness n. ดูdangerous, Syn. risky
dangle(แดง'เกิล) {dangled,dangling,dangles} vi.,vt.,n. (การ) ห้อยอย่างหลวม ๆ ,ห้อยแกว่งไปแกว่งมา,ติดสอยห้อยตาม, See also: dangler n., Syn. swing
endanger(เอนเดน'เจอ) vt. ทำให้เกิดอันตราย, See also: endangerment n. การทำให้เกิดอันตราย, Syn. imperil

English-Thai: Nontri Dictionary
danger(n) อันตราย,ภัย,ภยันตราย,ความไม่ปลอดภัย
dangerous(adj) มีอันตราย,ไม่ปลอดภัย,เป็นภัย,เป็นอันตราย,น่ากลัว
dangle(vi) แกว่ง,ห้อย,โหน,ติด(ผู้หญิง)
endanger(vt) ทำให้เป็นภัย,ทำให้เป็นอันตราย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dangerภยันตราย, อันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
danger, alternativeอันตรายที่จำเป็นต้องเสี่ยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
danger, publicสาธารณภัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dangerous and reckless driving; driving, dangerous and recklessการขับรถอย่างน่ากลัวอันตรายและปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dangerous drivingการขับรถอย่างน่ากลัวอันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dangerous occupationอาชีพที่เสี่ยงอันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dangerous weaponอาวุธร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dangerous goodsสินค้าอันตราย [เศรษฐศาสตร์]
Dangerous Goods สินค้าอันตราย
สินค้าที่ถูกระบุว่าอันตราย มีกฎหมายจำกัดวิธีการเก็บรักษาและขนส่ง รวมทั้งการกำจัดหรือทิ้ง [สิ่งแวดล้อม]
Dangerous occupationอาชีพเสี่ยงอันตราย [เศรษฐศาสตร์]
Dangerous semicircleซีกอันตราย [อุตุนิยมวิทยา]
Dangerous, Extremelyมีพิษมาก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dangerอันตราย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dangerous folks, no doubt.ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาเป็นกลุ่มคนที่อันตราย Chuck in Real Life (2008)
You know, you're drifting dangerously close to cocky.- คิดเหรอว่านายจะไม่เจอปัญหา? - คิดว่าฉันทำได้น่า. Committed (2008)
I'm not gonna argue with you. Chloe's in danger.อย่าเพิ่งมาเถียงกันตอนนี้ โคอี้อยู่ในอันตราย Odyssey (2008)
That much time in deep space is inherently dangerous.หากจะมีเรื่องอันตรายบ้างมันก็ปกติ Dead Space: Downfall (2008)
- What? Something I read about the danger of harvesting planets.ฉันเคยอ่านเจออันตราย ของการเก็บเกี่ยวมา Dead Space: Downfall (2008)
It says that the planet cracking procedure is extremely dangerous to the overall harmony of the universe.การขุดเจาะดาวจะทำให้เกิดอันตราย ต่อความกลมกลืนทั้งหมดของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)
I have a feeling that we have at least something very dangerous down there, and we need guidance.ผมสังหรณ์ใจว่าสิ่งที่อยู่ข้างล่างมันอันตรายมาก เราต้องการคำแนะนำ Dead Space: Downfall (2008)
Right now we must pray for our fellow pilgrims on the surface of the planet whose lives may be in danger.ตอนนี้เราจะต้องภาวนา ให้ผู้แสวงบุญของเรา ที่อยู่บนดาว ที่ชีวิตของเขาอยู่ในอันตราย Dead Space: Downfall (2008)
We are all in danger!และพวกเราก็ไม่ปลอดภัยด้วย Dead Space: Downfall (2008)
The stupidly dangerous part is already over with.เป็นการเสี่ยงอันตรายโง่ๆ บางส่วนมันพร้อมที่จะหยุดทำงาน Not Cancer (2008)
Is that stuff dangerous?อันตรายหรือเปล่า Adverse Events (2008)
Ridiculous that they let people take potentially dangerous drugs for money.เป็นเรื่องน่าหัวเราะที่อนุญาตให้ประชาชน\ เสี่ยงได้รับอันตรายจากยา แลกกับเงิน. Adverse Events (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dangThat dog is too dangerous to be left loose.
dangHis company is dangling by a thread. That's the rumor I hear.
dangHe was aware of the danger.
dangThere's a scent of danger.
dangShe may not be aware of the danger.
dangHe is a danger to society.
dangFinally, in 1314, these games had become so violent and dangerous that King Edward II made a law.
dangI think it dangerous for you to cross the river.
dangA dog is sometimes a dangerous animal.
dangYou are secure from danger here.
dangThis river is very dangerous to swim in.
dangHow did this dangerous state come about?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิษภัย[N] danger, See also: peril, hazard, risk, harm, Syn. อันตราย, ผลร้าย, Example: กลุ่มเยาวชนจำนวนมากต่างตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคม
ภยันตราย[N] danger, See also: risk, peril, harm and danger, hazard, Example: ทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อภยันตรายที่เกิดขึ้นในชุมชน, Thai definition: ภัยและอันตราย, อันตรายที่น่ากลัว, Notes: (บาลี)
สร้อย[N] minnow, See also: Dangila leptocheila, Syn. ปลาสร้อย, กระสร้อย, Example: ปลาสร้อยเริ่มมีจำนวนน้อยลงเรื่อยๆ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาน้ำจืดหลายสกุล ในวงศ์ Cyprinidae พบอยู่รวมกันเป็นฝูงในตอนปลายฤดูน้ำหลาก และว่ายทวนน้ำขึ้นไปหากินในแหล่งน้ำที่สูงขึ้นไป ส่วนใหญ่ลำตัวสีขาวเงินและมีจุดคล้ำหรือจุดดำบนเกล็ดจนเห็นเป็นเส้นสายหลายแถบพาดตามยาวอยู่ข้างตัว
อันตราย[N] danger, See also: hazard, Example: ฟ้าผ่านั้นมีอันตรายมากอาจทำให้มนุษย์ถึงแก่ความตายบ้านเรือนพังและลุกไหม้เป็นไฟได้, Thai definition: เหตุที่อาจทำให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศ
ภัย[N] danger, See also: harm, risk, threat, peril, hazard, Syn. ภัยพิบัติ, ภยันตราย, Example: หากเราไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอาจจะมีภัยมาถึงตัวเองอย่างแน่นอน, Thai definition: สิ่งที่น่ากลัวอันตราย, สิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อน
ขั้นอันตราย[N] dangerous stage, Ant. ขั้นปลอดภัย, Example: คนไข้กำลังอยู่ในขั้นอันตราย ดังนั้นคุณหมอห้ามเยี่ยมเด็ดขาด, Thai definition: ช่วงที่มีเหตุอาจทำให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศ
เคลีย[V] dangle, See also: swing, sway, Syn. เคียงเคล้า, Example: เนินเบิ่งตาอยู่กับละอองละเอียดที่กระจัดกระจายรอบตัวมันระเส้นผมเคลียใบหน้าห่อหุ้มร่างไว้มิดชิด
ปากเหยี่ยวปากกา[N] danger, See also: harm, Syn. ภัย, อันตราย, Example: เยาวชนต้องมีพ่อแม่หรือคนอื่นเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูกว่าจะรอดปากเหยี่ยวปากกาจนเติบใหญ่พึ่งตนเองได้
พิษ[N] danger, See also: harmfulness, Example: ชาวบ้านต้องประสบกับมลภาวะที่เป็นพิษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้, Thai definition: สิ่งที่ร้ายเป็นอันตรายแก่ร่างกาย หรือให้ความเดือดร้อนแก่จิตใจ
ภัยอันตราย[N] danger, See also: hazard, peril, jeopardy, Syn. ภยันตราย, Example: รัฐบาลควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงภัยอันตรายของการจ้างแรงงานต่างชาติ, Thai definition: สิ่งที่น่ากลัวเป็นอันตรายที่อาจทำให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศเสียหายได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันตราย[n.] (antarāi) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm   FR: danger [m] ; risque [m] ; péril [m]
อันตราย[v.] (antarāi) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize   FR: mettre en péril
อันตราย[adj.] (antarāi) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome   FR: dangereux ; risqué ; périlleux
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: serious ; severe ; intense ; mortal ; dangerous ; critical   FR: sérieux ; sévère ; dangereux ; critique ; mortel
ฉกรรจ์[adv.] (chakan) EN: seriously ; badly ; severely ; dangerously ; critically   FR: sérieusement ; sévèrement
ช่วยให้พ้นภัย[v. exp.] (chūay hai phon phai) FR: sauver d'un danger
ฝ่าอันตราย[v. exp.] (fā antarāi) EN: risk one's life ; run risks   FR: courir le risque ; affronter le danger ; risquer sa vie
อันตราย[v. exp.] (fangdū antarāi) EN: it sounds dangerous   FR: ça semble dangereux
โหน[v.] (hōn) EN: swing ; hang ; dangle ; cling   FR: se balancer ; être suspendu
จุดอันตราย[n. exp.] (jut antarāi) EN: limit of danger   

CMU English Pronouncing Dictionary
DANG    D AE1 NG
DANGO    D AE1 NG G OW0
DANGER    D EY1 N JH ER0
DANGEL    D EY1 NG G AH0 L
DANGLE    D AE1 NG G AH0 L
DANGELO    D AE1 N JH AH0 L OW0
DANGLER    D AE1 NG G AH0 L ER0
DANGLES    D AE1 NG G AH0 L Z
DANGERS    D EY1 N JH ER0 Z
DANGEWS    D EY1 N JH UW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
danger    (n) (d ei1 n jh @ r)
dangle    (v) (d a1 ng g l)
dangers    (n) (d ei1 n jh @ z)
dangled    (v) (d a1 ng g l d)
dangles    (v) (d a1 ng g l z)
dangling    (v) (d a1 ng g l i ng)
dangerous    (j) (d ei1 n jh @ r @ s)
dangerously    (a) (d ei1 n jh @ r @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
お団子ヘア[おだんごヘア, odango hea] (n) bun (hairstyle) [Add to Longdo]
お談義;御談義[おだんぎ, odangi] (n) (See 談義) lecture (i.e. an admonishment); sermon [Add to Longdo]
せん断剛性;剪断剛性[せんだんごうせい, sendangousei] (n) shear modulus [Add to Longdo]
ぶらつく[, buratsuku] (v5k,vi) to dangle; to swing; to stroll about; to hang around; to linger [Add to Longdo]
ぶらぶら[, burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
ぶらり[, burari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) dangling; (2) (on-mim) aimlessly; casually; idly; (3) (on-mim) unexpectedly [Add to Longdo]
ぶらりぶらり[, burariburari] (adv-to,adv) (on-mim) (See ぶらぶら・1) dangling heavily; swaying to and fro; swinging [Add to Longdo]
ぶら下がり[ぶらさがり, burasagari] (n) (1) (id) cornering someone by lying in wait, e.g. for an unexpected interview or photograph; doorstepping; (adj-f) (2) hanging; dangling [Add to Longdo]
ぶら下がる[ぶらさがる, burasagaru] (v5r,vi) to hang from; to dangle; to swing; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dāng, ㄉㄤ, ] stop [Add to Longdo]
凶险[xiōng xiǎn, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄢˇ, / ] dangerous; ruthless; treacherous [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] danger; to endanger; surname Wei; Taiwan pr. wei2 [Add to Longdo]
危境[wēi jìng, ㄨㄟ ㄐㄧㄥˋ, ] dangerous situation; venerable old age [Add to Longdo]
危楼[wēi lóu, ㄨㄟ ㄌㄡˊ, / ] dangerous housing; building that is about to collapse [Add to Longdo]
危途[wēi tú, ㄨㄟ ㄊㄨˊ, ] dangerous road [Add to Longdo]
危险[wēi xiǎn, ㄨㄟ ㄒㄧㄢˇ, / ] danger; dangerous [Add to Longdo]
吊着[diào zhe, ㄉㄧㄠˋ ㄓㄜ˙, / ] dangle [Add to Longdo]
[dāng, ㄉㄤ, ] onomat. dong; ding dong bell [Add to Longdo]
[dàng, ㄉㄤˋ, ] dissipated; put off [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
弾丸[だんがん, dangan] -Kugel, -Geschoss [Add to Longdo]
弾劾[だんがい, dangai] -Anklage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dang \Dang\,
   imp. of {Ding}. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dang \Dang\, v. t. [Cf. {Ding}.]
   To dash. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Till she, o'ercome with anguish, shame, and rage,
      Danged down to hell her loathsome carriage. --Marlowe.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ding \Ding\ (d[i^]ng), v. t. [imp. & p. p. {Dinged}, {Dang}
   (Obs.), or {Dung} (Obs.); p. pr. & vb. n. {Dinging}.] [OE.
   dingen, dengen; akin to AS. dencgan to knock, Icel. dengja to
   beat, hammer, Sw. d[aum]nga, G. dengeln.]
   1. To dash; to throw violently. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To ding the book a coit's distance from him.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to sound or ring.
    [1913 Webster]
 
   {To ding (anything) in one's ears}, to impress one by noisy
    repetition, as if by hammering.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top