ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

copycat

K AA1 P IY0 K AE2 T   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -copycat-, *copycat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
copycat[N] ผู้ที่เลียนแบบผู้อื่น
copycat[SL] คนชอบเลียนแบบคนอื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
copycat(คอพ'พีแคท) n. ผู้เลียนแบบหรือผลงานของคนอื่น,คนเลี่ยนแบบอย่างหลับหูหลับตา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These are just copycats.นี่มันเป็นการย้อมแมว Signs (2002)
Were you one of those despicable spies who tried to steal my life's work and sell it to parasitic, copycat, candy-making cads?แล้วคุณเป็นหนึ่งในบรรดาสายลับทีพยายามจะขโมย ผลงานทั้งชีวิตของผม และขายมันให้ไอ้พวกลอกเลียนแบบหริอเปล่า Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Sure, come on! You're such a copycat!แน่นอน จอมเลียนแบบ Secret (2007)
A copycat.นักเลียนแบบ Chapter Five 'Fight or Flight' (2007)
A copycat.นักเลียนแบบ Chapter Five 'Fight or Flight' (2007)
Copycat.นักเลียนแบบ Chapter Five 'Fight or Flight' (2007)
Yeah, and copycats. Don't be mad.ใช่ และฆาตกรเลียนแบบ อย่าโกรธสิ No Such Thing as Vampires (2007)
Could be the work of a copycat.อาจเป็นผลงานฆาตกรเลียนแบบก็ได้ Mr. Brooks (2007)
Obviously a copycat incident,เห็นได้ชัดว่าเป็นการเลียนแบบเหตุการณ์ The Ten (2007)
YESTERDAY. Morgan: SO WE'RE LOOKING FOR A COPYCAT.งั้นเราก็ต้องหาตัวนักฆ่าเลียนแบบ The Angel Maker (2008)
SO I'M HARD-PRESSED TO KNOW HOW THIS COPYCAT KNEW ABOUT THOSE WINDOWS.คนที่เรากำลังล่าอยู่นี่เป็นเหมือนสาวก ที่ศึกษาการฆ่าครั้งแรกของเขามาเป็นอย่างดี The Angel Maker (2008)
YOU MEAN THE COPYCAT? WE'RE GOING OVER THE PRISON VISITOR LOGSตีวงผู้ต้องสงสัยลงหน่อย The Angel Maker (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
copycatDon't be a copycat.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักเลียนแบบ[n.] (nak līenbaēp) EN: copycat   

CMU English Pronouncing Dictionary
COPYCAT    K AA1 P IY0 K AE2 T
COPYCATS    K AA1 P IY0 K AE2 T S
COPYCATTING    K AA1 P IY0 K AE2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
copycat    (n) kˈɒpɪkæt (k o1 p i k a t)
copycats    (n) kˈɒpɪkæts (k o1 p i k a t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
真似しんぼ;真似しんぼう;真似しん坊[まねしんぼ(真似しんぼ;真似しん坊);まねしんぼう(真似しんぼう;真似しん坊), maneshinbo ( mane shinbo ; mane shin bou ); maneshinbou ( mane shinbou ; mane shin ] (n) copycat [Add to Longdo]
追随者[ついずいしゃ, tsuizuisha] (n) acolyte; adherent; follower; imitator; copycat [Add to Longdo]
模倣犯[もほうはん, mohouhan] (n) copycat criminal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 copycat \cop"y*cat`\, copy cat \cop"y cat`\n.
   someone who copies the words or behavior of another.
 
   Syn: imitator, ape, aper.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 copycat
   n 1: someone who copies the words or behavior of another [syn:
      {copycat}, {imitator}, {emulator}, {ape}, {aper}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top