ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contrail

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contrail-, *contrail*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา contrail มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *contrail*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Condensation trail (contrail)คอนเดนเซชั่นเทรล หรือคอนเทรล หรือพวยการกลั่นตัว [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I´m very aware of the chemtrail vs. contrail controversy.Mir ist diese Kontroverse Chemtrail gegen Contrail (Kondensstreifen) sehr wohl bewusst. What in the World Are They Spraying? (2010)
Ahem.Wenn der "Contrail" so aussieht, Giant (2014)
Wait, the what?- Warte. Der was? Den "Contrail". Giant (2014)
The Contrail?"Contrail". Giant (2014)
No, Joe, contrail is the dust.Nein, "Contrail" ist der Dunst. Giant (2014)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kondensstreifen {m}vapour trail [Br.]; vapor trail [Am.]; contrail; condensation trail [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contrail
   n 1: an artificial cloud created by an aircraft; caused either
      by condensation due to the reduction in air pressure above
      the wing surface or by water vapor in the engine exhaust
      [syn: {contrail}, {condensation trail}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top