ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cantors

K AE1 N T ER0 Z   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cantors-, *cantors*, cantor
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cantors มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cantors*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cantor[N] ผู้ที่เป็นนักร้องนำในโบสถ์ยิว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Cantor setเซตคันเตอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One who masters music theory... and sees a whole work with the power of reason is a "musicus"... while one who sings or performs music is a "cantor."คนที่เก่งด้านทฤษฎีดนตรี แล้วเข้าใจผลงานกับพลังของเหตุผล เราเรียกว่า "มูสิกุส" ส่วนคนที่ร้องเพลงกับด้านการแสดงเราเรียก "คันตอร์" Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Cantor?"คันตอร์"? Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Mr. Sam Goldwyn, who is as well known for his wit as for his excellent films, was hunting for a comedy to star Eddie Cantor.Mr. Sam Goldwyn, der für seinen Witz ebenso bekannt ist wie für seine exzellenten Filme, suchte nach einer Komödie für seinen Star Eddie CantorBeloved Infidel (1959)
He received a call from a writer who told him he had the perfect comedy for Cantor.Ein Autor rief ihn an und sagte, er habe die perfekte Komödie für CantorBeloved Infidel (1959)
There's Clark Gable, Wallace Beery, Eddie Cantor.Da ist Clark Gable, Wallace Beery, Eddie CantorThe Moving Finger (1965)
He has just announced a show starring W.C. Fields Marilyn Miller, Eddie Cantor, Bert Robbins and you.Er hat gerade eine Show angekündigt, mit W.C. Fields... Marilyn Miller, Eddie Cantor, Bert Robbins und dir. Funny Lady (1975)
On your way home, get me a sandwich, an Eddie kantor.Ein Eddie CantorMemories of Me (1988)
An Eddie kantor.- Ja. Ein Eddie Cantor. Danke. Memories of Me (1988)
This is not an Eddie kantor.Das ist kein Eddie CantorMemories of Me (1988)
An Eddie kantor is a meal in itself.Ein Eddie Cantor ist eine volle Mahlzeit. Memories of Me (1988)
I really wanted an Eddie kantor.Ich wollte echt einen Eddie CantorMemories of Me (1988)
- Mildred Cantor made it for him.- Mildred Cantor hat es gemacht. Immediate Family (1989)
Bigger than Cantor and Jolson combined.Berühmter als Cantor und Jolson zusammen. Chicago (2002)
Forgot to return Canter's call.Hab vergessen, Cantor zurückzurufen. Listen Up (2004)
That's Eddie Cantor, right?Das ist Eddie Cantor, oder? React Quotes (2008)
- Eddie Cantor.- Eddie CantorBroadway Limited (2010)
That's Eddie Cantor, eh?Das ist Eddie Cantor, oder? Broadway Limited (2010)
Eddie Cantor's better.Eddie Cantor ist besser. Hold Me in Paradise (2010)
That one goes back to Cantor, pronto.Der stammt von CantorOurselves Alone (2011)
Eddie Cantor.Eddie CantorA Dangerous Maid (2011)
And, look, the sun.Wie beim Sieg über Kid Cantor in Hackney Baths. Episode #1.1 (2012)
Actually, I've got tickets for a Broadway show tomorrow night. - Eddie Cantor.Aber ich will morgen an den Broadway zu Eddie CantorGing Gang Goolie (2012)
You Eddie Cantor, ain't you?- Sie sind Eddie Cantor, oder? You'd Be Surprised (2012)
A Few Moments with Eddie Cantor."Augenblicke mit Eddie Cantor". New York Sour (2013)
- Mr. Cantor.- Mr. CantorNew York Sour (2013)
I won't tell Cantor if you don't.Ich sage Cantor nichts, wenn du nichts sagst. New York Sour (2013)
turns out to be so complicated... that no one really solved it... until Cantor's proof that some infinities are bigger than other infinities.Bis zu Cantors Beweis, dass manche Unendlichkeiten größer sind als andere Unendlichkeiten. The Fault in Our Stars (2014)
Who's taking the lead on Cantor's debrief?- Wer leitet Cantors Debriefing? Minute Changes (2014)
I think Cantor was about to tell me something. Stop right there.- Ich glaube, Cantor wollte mir gerade was sagen. Minute Changes (2014)
Cantor has a family and a future and there are consequences for what he did or didn't do.Cantor hat eine Familie und eine Zukunft und es gibt Konsequenzen für das, was er getan oder nicht getan hat. Minute Changes (2014)
Are you suggesting Officer Cantor was ordered to kill them?Deutest du an, dass Officer Cantor befohlen wurde, sie zu töten? Minute Changes (2014)
And just now I found out from Officer Cantor that you,Und ich habe gerade von Officer Cantor erfahren, dass Sie, Minute Changes (2014)
Officer Cantor has two young daughters.Officer Cantor hat zwei junge Töchter. Minute Changes (2014)
Cantor admitted he was confused.Cantor gab zu, dass er verwirrt war. Minute Changes (2014)
This is one of Cantor's friends planting the evidence.Das ist einer von Cantors Freunden, wie er den Beweis platziert. Minute Changes (2014)
They could have just recovered the gun, but they wanted to corroborate Cantor's version of events.Sie hätten einfach nur die Waffe sicherstellen können, aber sie wollten Cantors Version der Ereignisse untermauern. Minute Changes (2014)
They're gonna say I put people up to cover for Cantor.Sie werden sagen, dass ich Leuten gesagt habe, Cantor zu decken. Minute Changes (2014)
Just tell Cantor to come clean, make the other statements go away.Sag Cantor einfach, dass er auspacken soll, die anderen Fehler verschwinden lassen. Minute Changes (2014)
Obviously none of this means anything if Cantor doesn't admit fault.Offensichtlich bringt das alles hier nichts, wenn Cantor seinen Fehler nicht eingesteht. Minute Changes (2014)
Cantor, Batista, Rebecca.Cantor, Batista, Rebecca. Minute Changes (2014)
Ah!Das Leben von Eddie Cantor. Das Leben von Cantor Eddie. Clown in the Dumps (2014)
I've been having a nosey around Megan Cantor's financials.Ich habe mir Megan Cantors Finanzen angesehen. Episode #4.2 (2015)
Harry Cantor owes me $6,000Harry Cantor schuldet mir 6.000 Dollar. Café Society (2016)
Now, he and his partners own the club 'The Hangover'.Jetzt schmiss er mit seinen Partnern den Club CantorCafé Society (2016)
Senior VP at Kanter-Fitzgerald.Vizepräsidentin bei Cantor-Fitzgerald. The Interestings (2016)
Eddie Cantor.Eddie CantorPilot (2016)
Samantha Cantar?Samantha CantorHello, Is Charlie There? (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งูพงอ้อหัวยาว [n. exp.] (ngū phong-ø hūa yāo) EN: Dwarf Reed Snake ; Cantor's Dwarf Reed Snake ; Long-headed Reed Snake   
งูพงอ้อเล็ก[n. exp.] (ngū phong-ø lek) EN: Dwarf Reed Snake ; Cantor's Dwarf Reed Snake ; Long-headed Reed Snake   

CMU English Pronouncing Dictionary
CANTOR K AE1 N T ER0
CANTORE K AE1 N T AO2 R
CANTORS K AE1 N T ER0 Z
CANTOR'S K AE1 N T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cantor (n) kˈæntɔːr (k a1 n t oo r)
cantors (n) kˈæntɔːz (k a1 n t oo z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kantor {m}cantor [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top