ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

business card

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -business card-, *business card*, business car
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
business card"Here is my business card. Please call me anytime with more information." said the reporter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นามบัตร(n) name card, See also: business card, Example: คุณสามารถติดต่อผมมาตามนามบัตรนี้ได้เสมอ, Count Unit: ใบ, แผ่น, Thai Definition: แผ่นกระดาษค่อนข้างแข็งและเล็กเป็นต้นที่พิมพ์บอกชื่อตัว นามสกุล หรือที่อยู่ ที่ทำงานไว้เพื่อแนะนำตัวเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นามบัตร[nāmbat] (n, exp) EN: name card ; business card ; visiting card  FR: carte de visite [f] ; bristol [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
手札[てふだ, tefuda] (n) (1) one's hand (when playing cards); (2) name tag; nameplate; business card; (3) (abbr) (See 手札型,手札判) wallet-sized (photo) [Add to Longdo]
名刺[めいし, meishi] (n) business card; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Card \Card\ (k[aum]rd), n. [F. carte, fr. L. charta paper, Gr. ?
   a leaf of paper. Cf. {Chart}.]
   1. A piece of pasteboard, or thick paper, blank or prepared
    for various uses; as, a playing card; a visiting card; a
    card of invitation; pl. a game played with cards.
    [1913 Webster]
 
       Our first cards were to Carabas House. --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   2. A published note, containing a brief statement,
    explanation, request, expression of thanks, or the like;
    as, to put a card in the newspapers. Also, a printed
    programme, and (fig.), an attraction or inducement; as,
    this will be a good card for the last day of the fair.
    [1913 Webster]
 
   3. A paper on which the points of the compass are marked; the
    dial or face of the mariner's compass.
    [1913 Webster]
 
       All the quartere that they know
       I' the shipman's card.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Weaving) A perforated pasteboard or sheet-metal plate for
    warp threads, making part of the Jacquard apparatus of a
    loom. See {Jacquard}.
    [1913 Webster]
 
   5. An indicator card. See under {Indicator}.
    [1913 Webster]
 
   {Business card}, a card on which is printed an advertisement
    or business address.
 
   {Card basket}
    (a) A basket to hold visiting cards left by callers.
    (b) A basket made of cardboard.
 
   {Card catalogue}. See {Catalogue}.
 
   {Card rack}, a rack or frame for holding and displaying
    business or visiting card.
 
   {Card table}, a table for use inplaying cards, esp. one
    having a leaf which folds over.
 
   {On the cards}, likely to happen; foretold and expected but
    not yet brought to pass; -- a phrase of fortune tellers
    that has come into common use; also, according to the
    programme.
 
   {Playing card}, cards used in playing games; specifically,
    the cards cards used playing which and other games of
    chance, and having each pack divided onto four kinds or
    suits called hearts, diamonds, clubs, and spades. The full
    or whist pack contains fifty-two cards.
 
   {To have the cards in one's own hands}, to have the winning
    cards; to have the means of success in an undertaking.
 
   {To play one's cards well}, to make no errors; to act
    shrewdly.
 
   {To play snow one's cards}, to expose one's plants to rivals
    or foes.
 
   {To speak by the card}, to speak from information and
    definitely, not by guess as in telling a ship's bearing by
    the compass card.
 
   {Visiting card}, a small card bearing the name, and sometimes
    the address, of the person presenting it.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 business card
   n 1: a card on which are printed the person's name and business
      affiliation

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top