หรือคุณหมายถึง briskneß?
Search result for

briskness

(5 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -briskness-, *briskness*, brisknes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
briskness[N] ความรีบร้อน, See also: ความคึกคัก, ความเขม้นขะมัก, ความคล่องแคล่ว, ความว่องไว, Syn. nimbleness

English-Thai: Nontri Dictionary
briskness(n) ความคล่องแคล่ว,ความกระวีกระวาด,ความกระตือรือร้น

Japanese-English: EDICT Dictionary
活況[かっきょう, kakkyou] (n,adj-na,adj-no) activity; briskness; prosperity; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Briskness \Brisk"ness\, n.
   Liveliness; vigor in action; quickness; gayety; vivacity;
   effervescence.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 briskness
   n 1: liveliness and eagerness; "he accepted with alacrity"; "the
      smartness of the pace soon exhausted him" [syn: {alacrity},
      {briskness}, {smartness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top