ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bouncing

B AW1 N S IH0 NG   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bouncing-, *bouncing*, bounc
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bouncing[ADJ] มีพละกำลังและสุขภาพดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bouncing(เบา'ซิง) adj. ใหญ่,แข็งแรง,เต็มที่,หนวกหู, Syn. big,strong

English-Thai: Nontri Dictionary
bouncing(adj) ใหญ่,แข็งแรง,กำยำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The boy in the grey flannel suit is bouncing' back and forth like a tennis ball.The boy in the grey flannel suit is bouncin' back and forth like a tennis ball. 12 Angry Men (1957)
Radar signals are not bouncing back.สัญญาณเรดาร์จะไม่ใหญ่ กลับมา 2010: The Year We Make Contact (1984)
And you're still bouncing around from girl to girl.แต่นายยังคงหาหญิงฟัน ไปวันๆ Goodfellas (1990)
Their heads are bouncing around. This is amazing.หัวของพวกเขาสั่นไปมา นี่มันเหลือเชื่อจริง ๆ Cool Runnings (1993)
We'll be bouncing laser beams off it to track any changes in size.เราจะใหญ่เลเซอร์คานปิดมัน เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในขนาด Dante's Peak (1997)
Still bouncing on the beltway.คุณไปได้ Yankee White (2003)
Most of the time, I have all these thoughts bouncing around in my head.เวลาทั้งหมด ที่ฉันมี/ฉันคิดวกไปวนมาอยู่ในหัว The Notebook (2004)
On yours, the reverb's bouncing at the same time.แต่ของคุณ เสียงสะท้อนกลับในเวลาเดียวกัน English, Fitz or Percy (2005)
We were bouncing around up there, man, like one of those beach balls at Dodger Stadium.ยังกับลูกบาสในสนามแข่ง Eight Below (2006)
Try, because I'm bouncing around in circles and I can use some help!พยายามสิคดีนี้ไม่คืบหน้า ผมต้องให้คุณช่วย The Wicker Man (2006)
I need you've been bouncing around since you got here.ฉันแค่อยากให้เธออยู่ใกล้ ๆ เนี่ยแหละ เธออยู่ที่นี่แล้ว Smiles of a Summer Night (2007)
I found em bouncing around in the jacuzzi.ฉันเห็นพ่อแม่คุณ เด้งดึ๋งกันอยู่ในอ่างจากุซซี่ Chuck Versus the Truth (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bouncingA car bouncing along a bad road.

CMU English Pronouncing Dictionary
BOUNCING    B AW1 N S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bouncing    (v) bˈaunsɪŋ (b au1 n s i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蹦蹦跳跳[bèng bèng tiào tiào, ㄅㄥˋ ㄅㄥˋ ㄊㄧㄠˋ ㄊㄧㄠˋ, ] bouncing and vivacious, #40,046 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole [Add to Longdo]
ぴょこんと;ぴょこん[, pyokonto ; pyokon] (adv) quickly, in a bouncing way (e.g. for a bow); action of quickly bowing or lowering one's head [Add to Longdo]
巡り巡って[めぐりめぐって, megurimegutte] (adv) (after) bouncing around from one place to the next [Add to Longdo]
不渡り[ふわたり, fuwatari] (n) non-payment; dishonouring (bill); dishonoring (bill); bouncing (cheque, check); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bouncing \Boun"cing\, a.
   1. Stout; plump and healthy; lusty; buxom.
    [1913 Webster]
 
       Many tall and bouncing young ladies. --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   2. Excessive; big. "A bouncing reckoning." --B. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   {Bouncing Bet} (Bot.), the common soapwort ({Saponaria
    officinalis}). --Harper's Mag.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bounce \Bounce\, v. i. [imp. & p. p. {Bounced}; p. pr. & vb. n.
   {Bouncing}.] [OE. bunsen; cf. D. bonzen to strike, bounce,
   bons blow, LG. bunsen to knock; all prob. of imitative
   origin.]
   [1913 Webster]
   1. To strike or thump, so as to rebound, or to make a sudden
    noise; a knock loudly.
    [1913 Webster]
 
       Another bounces as hard as he can knock. --Swift.
    [1913 Webster]
 
       Against his bosom bounced his heaving heart.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To leap or spring suddenly or unceremoniously; to bound;
    as, she bounced into the room.
    [1913 Webster]
 
       Out bounced the mastiff.       --Swift.
    [1913 Webster]
 
       Bounced off his arm+chair.      --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   3. To boast; to talk big; to bluster. [Obs.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bouncing
   adj 1: vigorously healthy; "a bouncing baby"
   2: marked by lively action; "a bouncing gait"; "bouncy tunes";
     "the peppy and interesting talk"; "a spirited dance" [syn:
     {bouncing}, {bouncy}, {peppy}, {spirited}, {zippy}]
   n 1: rebounding from an impact (or series of impacts) [syn:
      {bounce}, {bouncing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top