ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bordeaux mixture

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bordeaux mixture-, *bordeaux mixture*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bordeaux mixtureสารผสมบอร์โด [TU Subject Heading]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
波尔多液[bō ěr duō yè, ㄅㄛ ㄦˇ ㄉㄨㄛ ㄧㄝˋ, / ] Bordeaux mixture [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボルドー液[ボルドーえき, borudo-eki] (n) Bordeaux mixture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bordeaux mixture \Bor*deaux" mix"ture\ (Hort.)
   A fungicidal mixture composed of blue vitriol, lime, and
   water. The formula in common use is: blue vitriol, 6 lbs.;
   lime, 4 lbs.; water, 35 -- 50 gallons.
   [Webster 1913 Suppl.] Bordel

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Bordeaux mixture
   n 1: antifungal agent consisting of a solution of copper
      sulphate and quicklime

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top