ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atypical

EY0 T IH1 P IH0 K AH0 L   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atypical-, *atypical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
atypical[ADJ] ผิดพวก, See also: ผิดแบบ, ผิดปกติ, Syn. abnormal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atypical(อะทิพ'พิเคิล) adj. ผิดแบบ,ผิดพวก, ผิดปกติ, Syn. atypic (abnormal, unusual)

English-Thai: Nontri Dictionary
atypical(adj) ผิดแบบ,ผิดพวก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
atypicalนอกแบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atypicalไม่ตรงแบบ [การแพทย์]
Atypical Mechanismการหมุนของศีรษะผิดแบบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For a patient with this type of atypical cardio-cardiac condition.สำหรับคนไข้ที่ เป็นโรคที่เกี่ยวกับหัวใจ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
I've been running a filter for atypical FBI case reports.ฉันได้ทำการทดสอบตัวกรอง หาคดีFBI ที่รายงานถึงความผิดปกติ Fracture (2009)
That's not atypical for this type of cancer.นั่นไม่ใช่อาการที่ผิดปกติ สำหรับมะเร็งชนิดนี้ Believe (2009)
That's pretty atypical.มันผิดปกติมาก Episode #1.1 (2010)
An atypical reaction to betrayal?ปฏิกิริยาที่ผิดปกติของการทรยศใช่ไหม Episode #1.6 (2010)
While Chloe's blood continues to show atypical antibiotic properties...ในขณะที่เลือดของโคลอี้นั่น แสดงผล คุณสมบัติต้านเชื้อจุลชีพชนิดผิดธรรมดา Trial and Error (2010)
Well, it is just one of several atypical findings in this case.ก็แค่สิ่งผิดปกติหนึ่งในหลาย ๆ อย่าง ที่เจอในคดีนี้ Ka Hakaka Maika'i (2011)
Have a meal together like a typical atypical family.ทานอาหารร่วมกันเหมือนกับ ครอบครัวประหลาดตามปกติ The New Deal (2012)
That was, um, atypical.นั่นมัน เอ่อ ผิดปรกติ Illusion (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดแบบ[adj.] (phit baēp) EN: atypical   
ผิดแปลน[adj.] (phit plaēn) EN: atypical   

CMU English Pronouncing Dictionary
ATYPICAL    EY0 T IH1 P IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
atypical    (j) ˈɛɪtˈɪpɪkl (ei1 t i1 p i k l)
atypically    (a) ˈɛɪtˈɪpɪkliː (ei1 t i1 p i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
非典[fēi diǎn, ㄈㄟ ㄉㄧㄢˇ, ] atypical pneumonia; Severe Acute Respitory Syndrome; SARS, #7,311 [Add to Longdo]
非典型肺炎[fēi diǎn xíng fèi yán, ㄈㄟ ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ, ] atypical pneumonia; Severe Acute Respitory Syndrome; SARS, #26,661 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
異形;異型[いけい, ikei] (n,adj-no) atypical appearance; atypicality; heteromorphy [Add to Longdo]
非正規雇用[ひせいきこよう, hiseikikoyou] (n) (See 正規雇用) irregular employment; atypical employment [Add to Longdo]
非定型[ひていけい, hiteikei] (adj-f) (1) free (e.g. verse); (2) atypical [Add to Longdo]
非定型精神病[ひていけいせいしんびょう, hiteikeiseishinbyou] (n) atypical psychosis [Add to Longdo]
非定型肺炎[ひていけいはいえん, hiteikeihaien] (n) atypical pneumonia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Atypic \A*typ"ic\, Atypical \A*typ"ic*al\, a. [Pref. a- not +
   typic, typical.]
   That has no type; devoid of typical character; irregular;
   unlike the type.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 atypical
   adj 1: not representative of a group, class, or type; "a group
       that is atypical of the target audience"; "a class of
       atypical mosses"; "atypical behavior is not the accepted
       type of response that we expect from children" [syn:
       {atypical}, {untypical}] [ant: {typical}]
   2: deviating from normal expectations; somewhat odd, strange, or
     abnormal; "these days large families are atypical"; "atypical
     clinical findings"; "atypical pneumonia"; "highly irregular
     behavior" [syn: {atypical}, {irregular}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top