ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adorable

AH0 D AO1 R AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adorable-, *adorable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adorable(adj) ที่น่ารัก, See also: ที่น่าชื่นชม

English-Thai: Nontri Dictionary
adorable(adj) น่าชื่นชม, น่านิยม, น่ารัก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, what adorable little beds!โอ้สิ่งที่น่ารักเตียงน้อย! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
"Such an adorable behind, the sweet little anus. Now I'll anoint it""นั้น adorable ข้างหลัง, sweet little anus ฉัน'จะเจิมน้ำมันมัน"ตอนนี้ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
What an adorable creature.สัตว์อะไร น่ารักอย่างนี้. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Stephanie, Honey I'm very happy for you but right now I'm busy making a movie about your adorable little sister.มาช่วยกันมอบของขวัญสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่กันเถอะ ฉันมีไอเดียนะ Full House (1987)
I can be adorable too!มาแบ่งให้พวกเค้าไปสองที่นะ Full House (1987)
Michelle, for being so cute and adorable and such a good blinkerชายเซกซี่ที่คุณอยากเจอ... Full House (1987)
I was adorable once-- young and full of hope.ผมเป็นคนที่น่ารัก once- - หนุ่มและเต็มไปด้วยความหวัง The Birdcage (1996)
Where are the adorable couple celebrating their anniversary?ที่เป็นคู่ที่น่ารักฉลองครบรอบปีของพวกเขา The Birdcage (1996)
Just like these two adorable youngsters.เช่นเดียวกับสองคนนี้เด็กที่น่ารัก The Birdcage (1996)
My dog with the adorable face.หมาหน้าตาจุ๋มจิ๋มตัวนั้นไงครับ As Good as It Gets (1997)
Today on the bus there was this adorable couple.บนรถเมล์วันนี้ เห็นคู่รักนั่งจู๋จี๋กัน As Good as It Gets (1997)
Your face is so adorable and your skin and your cheek.หน้าคุณน่ารักมาก... และผิวคุณ แก้มคุณ Punch-Drunk Love (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจริญตาเจริญใจ[jaroēn tā jaroēn jai] (adv) EN: pleasingly ; lovely ; pleasurably ; delightfully  FR: adorablement
น่ารัก[nārak] (adj) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; as gentle as a kitten  FR: adorable ; charmant ; ravissant
น่าร้าก[nārāk] (adj) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; as gentle as a kitten  FR: adorable ; charmant ; ravissant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADORABLE AH0 D AO1 R AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adorable (j) ˈədˈɔːrəbl (@1 d oo1 r @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カワユス;かわゆす[kawayusu ; kawayusu] (int) (abbr) (from かわゆいです) (See かわゆい・1) cute!; adorable! [Add to Longdo]
愛おしい[いとおしい, itooshii] (adj-i) lovely; sweet; precious; adorable [Add to Longdo]
愛らしい[あいらしい, airashii] (adj-i) pretty; charming; lovely; adorable [Add to Longdo]
可愛い(ateji)(P);可愛ゆい(ateji)[かわいい(可愛い)(P);かわゆい(ok), kawaii ( kawaii )(P); kawayui (ok)] (adj-i) (1) cute; adorable; charming; lovely; pretty; (2) dear; precious; darling; pet; (3) cute little; tiny; (P) [Add to Longdo]
可愛げがない[かわいげがない, kawaigeganai] (exp, adj-i) charmless; lacking charm; not adorable; unendearing; not very nice at all [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adorable \A*dor"a*ble\, a. [L. adorabilis, fr. adorare: cf. F.
   adorable.]
   1. Deserving to be adored; worthy of divine honors.
    [1913 Webster]
 
       The adorable Author of Christianity. --Cheyne.
    [1913 Webster]
 
   2. Worthy of the utmost love or respect.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adorable
   adj 1: lovable especially in a childlike or naive way [syn:
       {adorable}, {endearing}, {lovely}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 adorable /adɔʀabl/ 
  adorable

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top