ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abrogated

AE1 B R AH0 G EY2 T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abrogated-, *abrogated*, abrogat, abrogate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABROGATED AE1 B R AH0 G EY2 T IH0 D
ABROGATE AE1 B R AH0 G EY2 T
ABROGATING AE1 B R AH0 G EY2 T IH0 NG
ABROGATION AE2 B R AH0 G EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abrogated (v) ˈæbrəgɛɪtɪd (a1 b r @ g ei t i d)
abrogate (v) ˈæbrəgɛɪt (a1 b r @ g ei t)
abrogates (v) ˈæbrəgɛɪts (a1 b r @ g ei t s)
abrogating (v) ˈæbrəgɛɪtɪŋ (a1 b r @ g ei t i ng)
abrogation (n) ˌæbrəgˈɛɪʃən (a2 b r @ g ei1 sh @ n)
abrogations (n) ˌæbrəgˈɛɪʃənz (a2 b r @ g ei1 sh @ n z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abrogate(vt) ยกเลิก, See also: เพิกถอน, Syn. abolish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abrogate(แอบ' ระเกท) vt. ยกเลิก, เพิกถอน.
abrogatorn., Syn. cancel

English-Thai: Nontri Dictionary
abrogate(vt) เพิกถอน, ยกเลิก
abrogation(n) การเพิกถอน, การยกเลิก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abrogationการยกเลิก, การบอกเลิก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abrogationการยกเลิก (กฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
express abrogationการยกเลิกกฎหมายโดยชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This was nothing less than a complete abrogation of our agreement.มันไม่มีอะไรมากไปกว่า การยกเลิกข้อตกลง ของทางเราไปอย่างสิ้นเชิง There Is No Normal Anymore (2009)
Abrogation? Nice.การยกเลิกรึ? There Is No Normal Anymore (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้มเลิก(v) abolish, See also: cancel, rescind, abrogate, put an end to, annul, Syn. เลิก, ยกเลิก, เลิกล้ม, Example: สำนักงานทางด้านยุทธศาสตร์อื่นๆ ถูกยุบและล้มเลิกไป, Thai Definition: ไม่ทำต่อไป
เลิก(v) stop, See also: cease, abolish, cancel, upend, give up, abrogate, quit, Syn. เลิกล้ม, ล้มเลิก, ยุติ, Example: ในอนาคตดิสก์ชนิดนี้คงจะเลิกผลิตออกมาจำหน่าย, Thai Definition: งดกระทำสิ่งซึ่งทำอยู่เป็นปรกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบอกเลิก[kān bøk loēk] (n, exp) EN: abrogation ; cancellation
การยกเลิก[kān yokloēk] (n) EN: annulment ; cancellation ; abrogation  FR: annulation [ f ]
เลิก[loēk] (v) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind  FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer
ล้มเลิก[lomloēk] (v) EN: abolish ; cancel ; rescind ; abrogate ; put an end to ; annul  FR: renoncer à ; abandonner
ยกเลิก[yokloēk] (v) EN: cancel ; annul ; abort ; call off ; revoke ; nullify ; abolish ; recant ; repeal ; rescind ; quash ; abandon ; abrogate ; abdicate  FR: annuler ; abroger ; supprimer ; abandonner
ยุบ[yup] (v) EN: abolish ; dissolve ; disband ; do away with ; annul ; cancel ; abrogate ; rescind  FR: abolir ; dissoudre

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
废除[fèi chú, ㄈㄟˋ ㄔㄨˊ, / ] abolish; abrogate; repeal, #13,694 [Add to Longdo]
[fèi, ㄈㄟˋ, ] abrogate, terminate, discard, #138,957 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufhebung { f }; Außerkraftsetzung { f }; Kündigung { f } | Aufhebungen { pl }abrogation | abrogations [Add to Longdo]
aufheben; außer Kraft setzen; kündigen | aufhebend | aufgehoben | hob aufto abrogate | abrogating | abrogated | abrogated [Add to Longdo]
hebt aufabrogates [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abrogate \Ab"ro*gate\, v. t. [imp. & p. p. {Abrogated}; p. pr. &
   vb. n. {Abrogating}.] [L. abrogatus, p. p. of abrogare; ab +
   rogare to ask, require, propose. See {Rogation}.]
   1. To annul by an authoritative act; to abolish by the
    authority of the maker or his successor; to repeal; --
    applied to the repeal of laws, decrees, ordinances, the
    abolition of customs, etc.
    [1913 Webster]
 
       Let us see whether the New Testament abrogates what
       we so frequently see in the Old.   --South.
    [1913 Webster]
 
       Whose laws, like those of the Medes and Persian,
       they can not alter or abrogate.    --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. To put an end to; to do away with. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To abolish; annul; do away; set aside; revoke; repeal;
     cancel; annihilate. See {Abolish}.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top