ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-woeful-

W OW1 F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: woeful, *woeful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
woeful(adj) เต็มไปด้วยความโศกเศร้า, See also: เสียใจ, ทุกข์ใจ, ระทม, Syn. mournful, sad, sorrowful, grievous, Ant. happy, joyful
woeful(adj) เลวร้ายมาก, See also: ร้ายแรงมาก, Syn. deplorable, terrible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
woeful(โว'ฟูล) adj. เศร้าโศก, ระทมทุกข์, เสียใจ, ละห้อย, เคราะห์ร้าย, มีคุณภาพเลว, ยากเข็ญ, See also: woefully adj. woefulness, n. woefulness n., Syn. wretched, unhappy

English-Thai: Nontri Dictionary
woeful(adj) ทุกข์ร้อน, ฉิบหาย, เคราะห์ร้าย, เศร้า, ละห้อย

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WOEFUL W OW1 F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
woeful (j) wˈoufəl (w ou1 f @ l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Woeful \Woe"ful\, Woful \Wo"ful\, a.
   1. Full of woe; sorrowful; distressed with grief or calamity;
    afflicted; wretched; unhappy; sad.
    [1913 Webster]
 
       How many woeful widows left to bow
       To sad disgrace!           --Daniel.
    [1913 Webster]
 
   2. Bringing calamity, distress, or affliction; as, a woeful
    event; woeful want.
    [1913 Webster]
 
       O woeful day! O day of woe!      --Philips.
    [1913 Webster]
 
   3. Wretched; paltry; miserable; poor.
    [1913 Webster]
 
       What woeful stuff this madrigal would be! --Pope.
    [1913 Webster] Woefully

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 woeful
   adj 1: affected by or full of grief or woe; "his sorrow...made
       him look...haggard and...woebegone"- George du Maurier
       [syn: {woebegone}, {woeful}]
   2: of very poor quality or condition; "deplorable housing
     conditions in the inner city"; "woeful treatment of the
     accused"; "woeful errors of judgment" [syn: {deplorable},
     {execrable}, {miserable}, {woeful}, {wretched}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top