ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-unripe-

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unripe, *unripe*
Possible hiragana form: -うんりぺ-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unripe[ADJ] ยังไม่สุก, See also: ยังไม่แก่, ยังไม่โตเต็มที่, Syn. green, Ant. ripe

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So he uses his unripe magic to make a broom do the work.ก็เลยใช้เวทมนตร์สั่วๆของตัวในการสั่งไม้กวาดให้ทำงาน Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
The unripe berries were used in the middle ages for torture.ผลดิบๆของมันเอามาใช้ในยุคกลาง เพื่อเป็นสิ่งทรมาน Alchemy (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่าม[ADJ] unripe, See also: half-ripe, nearly ripe, almost ripe, Syn. จวนสุก, Example: เขาชอบกินทุเรียนห่ามๆ เขาบอกว่ามันกรอบดี
ดิบ[ADJ] unripe, See also: green, young, Syn. ไม่สุก, Ant. สุก, Example: แม่ชอบกินมะม่วงดิบ, Thai definition: ยังไม่สุก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่สุก[adj.] (mai suk) EN: unripe   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unripe (j) ˈʌnrˈaɪp (uh1 n r ai1 p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unreif {adj} | unreifer | am unreifstenunripe | more unripe | most unripe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unripe \Un*ripe"\, a.
   1. Not ripe; as, unripe fruit.
    [1913 Webster]
 
   2. Developing too early; premature. --Sir P. Sidney.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unripe
   adj 1: not fully developed or mature; not ripe; "unripe fruit";
       "fried green tomatoes"; "green wood" [syn: {green},
       {unripe}, {unripened}, {immature}] [ant: {mature},
       {ripe}]
   2: not fully prepared

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top