ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-think-

TH IH1 NG K   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: think, *think*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
think[VI] คิด, See also: ครุ่นคิด, คิดอ่าน
think[VT] คิด
think[VT] มีความคิดเห็น
think[VI] เข้าใจ
think[VT] เข้าใจ
think[VI] นึกออก, See also: คิดเชื่อมโยง, คิดได้, นึกขึ้นมาได้, Syn. recall
think[VT] นึกออก, See also: คิดเชื่อมโยง, คิดได้, นึกขึ้นมาได้, Syn. recall
think[VT] มุ่งความสนใจไปยัง
think[VI] ตั้งใจ, See also: มุ่งหมาย, คาดหมาย, Syn. intend, mean
think[VT] ตั้งใจ, See also: มุ่งหมาย, คาดหมาย, Syn. intend, mean

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
think(ธิงคฺ) vi. คิด,ใช้ความคิด,ครุ่นคิด,นึก,ระลึก,รำลึก,รำพึง,ไตร่ตรอง,อยากจะ,เข้าใจว่า,รู้สึกว่า,คิดว่า,ถือว่า. vt. คิดว่า,รู้สึกว่า,ถือว่า,เข้าใจว่า,คาดคิด, See also: thinkable adj. -Phr. (think fit คิดว่าเหมาะสม) ,-Phr. (think up วางแผน คิดขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
think(vi) คิด,นึก,ไตร่ตรอง,รำพึง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think so.- คิดว่างั้นนะ Mayhem (2008)
Think about it.คิดสิ Quite a Common Fairy (2013)
You'd think their mother would...คุณจะคิดว่าแม่ของพวกเขาจะ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The dwarfs will think she's dead.ดาวแคระจะคิดว่าเธอตายแล้ว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
What do you think you're doing? Have you gone crazy?แกคิดว่านี้ม้าหมุนรึยังไง แกมันบ้าสิ้นดี The Great Dictator (1940)
I think I...ฉันคิดว่าฉัน... The Great Dictator (1940)
If you think so, you have a great imagination.ถ้านายเข้าใจมันดังนั้น แสดงว่านายเป็นคนมีจินตนาการสูง The Great Dictator (1940)
He thinks it's only been weeks.เขาคิดว่ามาอยู่นี้เพียงสัปดาห์เดียว The Great Dictator (1940)
I think it was a gang.ฉันคิดว่าเป็นโก๋แถวนี้แหละ The Great Dictator (1940)
We didn't think you'd come back.เราไม่คิดว่าคุณจะกลับมา The Great Dictator (1940)
- You think so?- คุณคิดยังงั้นหรอ The Great Dictator (1940)
My folks didn't think so.คนในบ้านฉันไม่คิดอย่างนั้นนะสิ The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thinkAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
thinkAdmittedly your plan makes sense, but I still think it will be very hard to carry out.
thinkAdmitting his lack of experience, I still think that he ought to do better.
thinkAdmitting what he says, I still think that he is in the wrong.
thinkAdmitting what you say, I still think he is wrong.
thinkAdmitting what you say, I still think he's in the right.
thinkAdmitting what you say, I still think I am right.
thinkAdmitting what you say, I still think that you were wrong.
thinkAdmitting what you say, I still think you are in the wrong.
thinkAdmitting what you say, I still think you are mistaken.
thinkAdmitting what you say, I still think you are wrong.
thinkA formula is very convenient, because you need not think about it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มองว่า[V] think, See also: to have the opinion of, Syn. เห็นว่า, คิดว่า, Example: ผู้แทนนักศึกษาคนหนึ่งมองว่า คนไทยยังไม่ให้ความสนใจกับเรื่องสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภคเท่าที่ควร, Thai definition: มีความคิดเห็นว่า
รู้จักคิด[V] think, See also: ponder, consider, judge, deem, reckon, Syn. มีเหตุผล, Ant. สิ้นคิด, Example: ผู้ใหญ่ควรหัดให้เด็กรู้จักคิดด้วยเหตุผลที่ถูกต้องจนเห็นจริงด้วยตนเอง
คิด[V] think, See also: conceive, imagine, Syn. นึก, Example: เขาคิดแบบแปลนบ้านไว้อย่างสวยหรู, Thai definition: ทำให้ปรากฏเป็นรูปหรือประกอบให้เป็นรูปหรือเป็นเรื่องขึ้นในใจ
ตริ[V] think, See also: consider, meditate, Syn. คิด, Example: เมื่อจะเชื่ออะไรให้ตริถึงเหตุผลเสียก่อน, Thai definition: ทำให้ปรากฏเป็นรูปหรือเป็นเรื่องขึ้นในใจ
ตรึก[V] think, See also: consider, reflect, deliberate, ponder, Syn. คิด, ไตร่ตรอง, นึก, Example: หลักความเชื่อในกาลามสูตรสอนไว้ข้อหนึ่งว่า อย่าถือโดยตรึกตามอาการ, Thai definition: คิดใคร่ครวญ, คิดทบทวนไตร่ตรอง
ความนึกคิด[N] think, See also: cognition, cogitation, Syn. ความคิด, ความรู้สึกนึกคิด

CMU English Pronouncing Dictionary
THINK TH IH1 NG K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
think (v) θˈɪŋk (th i1 ng k)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Think \Think\, v. t. [imp. & p. p. {Thought}; p. pr. & vb. n.
   {Thinking}.] [OE. thinken, properly, to seem, from AS.
   [thorn]yncean (cf. {Methinks}), but confounded with OE.
   thenken to think, fr. AS. [thorn]encean (imp.
   [thorn][=o]hte); akin to D. denken, dunken, OS. thenkian,
   thunkian, G. denken, d["u]nken, Icel. [thorn]ekkja to
   perceive, to know, [thorn]ykkja to seem, Goth. [thorn]agkjan,
   [thorn]aggkjan, to think, [thorn]ygkjan to think, to seem,
   OL. tongere to know. Cf. {Thank}, {Thought}.]
   1. To seem or appear; -- used chiefly in the expressions
    methinketh or methinks, and methought.
    [1913 Webster]
 
   Note: These are genuine Anglo-Saxon expressions, equivalent
      to it seems to me, it seemed to me. In these
      expressions me is in the dative case.
      [1913 Webster]
 
   2. To employ any of the intellectual powers except that of
    simple perception through the senses; to exercise the
    higher intellectual faculties.
    [1913 Webster]
 
       For that I am
       I know, because I think.       --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Specifically:
    (a) To call anything to mind; to remember; as, I would
      have sent the books, but I did not think of it.
      [1913 Webster]
 
         Well thought upon; I have it here. --Shak.
      [1913 Webster]
    (b) To reflect upon any subject; to muse; to meditate; to
      ponder; to consider; to deliberate.
      [1913 Webster]
 
         And when he thought thereon, he wept. --Mark
                          xiv. 72.
      [1913 Webster]
 
         He thought within himself, saying, What shall I
         do, because I have no room where to bestow my
         fruits?              --Luke xii.
                          17.
      [1913 Webster]
    (c) To form an opinion by reasoning; to judge; to
      conclude; to believe; as, I think it will rain
      to-morrow.
      [1913 Webster]
 
         Let them marry to whom they think best. --Num.
                          xxxvi. 6.
      [1913 Webster]
    (d) To purpose; to intend; to design; to mean.
      [1913 Webster]
 
         I thought to promote thee unto great honor.
                          --Num. xxiv.
                          11.
      [1913 Webster]
 
         Thou thought'st to help me.    --Shak.
      [1913 Webster]
    (e) To presume; to venture.
      [1913 Webster]
 
         Think not to say within yourselves, We have
         Abraham to our father.      --Matt. iii.
                          9.
      [1913 Webster]
 
   Note: To think, in a philosophical use as yet somewhat
      limited, designates the higher intellectual acts, the
      acts preeminently rational; to judge; to compare; to
      reason. Thinking is employed by Hamilton as
      "comprehending all our collective energies." It is
      defined by Mansel as "the act of knowing or judging by
      means of concepts,"by Lotze as "the reaction of the
      mind on the material supplied by external influences."
      See {Thought}.
      [1913 Webster]
 
   {To think better of}. See under {Better}.
 
   {To think much of}, or {To think well of}, to hold in esteem;
    to esteem highly.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To expect; guess; cogitate; reflect; ponder;
     contemplate; meditate; muse; imagine; suppose; believe.
     See {Expect}, {Guess}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Think \Think\, n.
   Act of thinking; a thought. "If you think that I'm finished,
   you've got another think coming!" [Obs. or Colloq.]
   [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Think \Think\, v. t.
   1. To conceive; to imagine.
    [1913 Webster]
 
       Charity . . . thinketh no evil.    --1 Cor. xiii.
                          4,5.
    [1913 Webster]
 
   2. To plan or design; to plot; to compass. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       So little womanhood
       And natural goodness, as to think the death
       Of her own son.            --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   3. To believe; to consider; to esteem.
    [1913 Webster]
 
       Nor think superfluous other's aid.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {To think much}, to esteem a great matter; to grudge. [Obs.]
    "[He] thought not much to clothe his enemies." --Milton.
 
   {To think scorn}.
    (a) To disdain. [Obs.] "He thought scorn to lay hands on
      Mordecai alone." --Esther iii. 6.
    (b) To feel indignation. [Obs.]
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 think
   n 1: an instance of deliberate thinking; "I need to give it a
      good think"
   v 1: judge or regard; look upon; judge; "I think he is very
      smart"; "I believe her to be very smart"; "I think that he
      is her boyfriend"; "The racist conceives such people to be
      inferior" [syn: {think}, {believe}, {consider}, {conceive}]
   2: expect, believe, or suppose; "I imagine she earned a lot of
     money with her new novel"; "I thought to find her in a bad
     state"; "he didn't think to find her in the kitchen"; "I
     guess she is angry at me for standing her up" [syn: {think},
     {opine}, {suppose}, {imagine}, {reckon}, {guess}]
   3: use or exercise the mind or one's power of reason in order to
     make inferences, decisions, or arrive at a solution or
     judgments; "I've been thinking all day and getting nowhere"
     [syn: {think}, {cogitate}, {cerebrate}]
   4: recall knowledge from memory; have a recollection; "I can't
     remember saying any such thing"; "I can't think what her last
     name was"; "can you remember her phone number?"; "Do you
     remember that he once loved you?"; "call up memories" [syn:
     {remember}, {retrieve}, {recall}, {call back}, {call up},
     {recollect}, {think}] [ant: {blank out}, {block}, {draw a
     blank}, {forget}]
   5: imagine or visualize; "Just think--you could be rich one
     day!"; "Think what a scene it must have been!"
   6: focus one's attention on a certain state; "Think big"; "think
     thin"
   7: have in mind as a purpose; "I mean no harm"; "I only meant to
     help you"; "She didn't think to harm me"; "We thought to
     return early that night" [syn: {intend}, {mean}, {think}]
   8: decide by pondering, reasoning, or reflecting; "Can you think
     what to do next?"
   9: ponder; reflect on, or reason about; "Think the matter
     through"; "Think how hard life in Russia must be these days"
   10: dispose the mind in a certain way; "Do you really think so?"
   11: have or formulate in the mind; "think good thoughts"
   12: be capable of conscious thought; "Man is the only creature
     that thinks"
   13: bring into a given condition by mental preoccupation; "She
     thought herself into a state of panic over the final exam"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top