ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-stalwart-

S T AO1 L W ER0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: stalwart, *stalwart*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stalwart(adj) ซื่อสัตย์, See also: ไว้วางใจได้, Syn. dependable, loyal
stalwart(adj) แข็งแกร่ง, See also: บึกบึน, กำยำ, แข็งแรง, Syn. robust, strong, vigorous
stalwart(n) คนที่ซื่อสัตย์, See also: คนที่ไว้วางใจได้, Syn. standby

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stalwart(สทอล'เวิร์ท) adj., n. (ผู้) แข็งแรง, แข็งแกร่ง, กำยำล่ำสัน, บึกบึน, กล้าหาญ, เด็ดเดี่ยว, ทรหด, แน่นแน่น, ไม่ย่อท้อ., Syn. strong, resolute, firm

English-Thai: Nontri Dictionary
stalwart(adj) กำยำ, แข็งแรง, บึกบึน, กล้าหาญ, แข็งแกร่ง, ทรหด

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STALWART S T AO1 L W ER0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stalwart (n) stˈɔːlwət (s t oo1 l w @ t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
handfest; robust { adj } | handfester | am handfestestenstalwart | more stalwart | most stalwart [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stalwart \Stal"wart\ (st[o^]l"w[~e]rt or st[add]l"-; 277),
 Stalworth \Stal"worth\ (-w[~e]rth), a. [OE. stalworth, AS.
   staelwyr[eth] serviceable, probably originally, good at
   stealing, or worth stealing or taking, and afterwards
   extended to other causes of estimation. See {Steal}, v. t.,
   {Worth}, a.]
   Brave; bold; strong; redoubted; daring; vehement; violent. "A
   stalwart tiller of the soil." --Prof. Wilson.
   [1913 Webster]
 
      Fair man he was and wise, stalworth and bold. --R. of
                          Brunne.
   [1913 Webster]
 
   Note: Stalworth is now disused, or but little used, stalwart
      having taken its place.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stalwart
   adj 1: having rugged physical strength; inured to fatigue or
       hardships; "hardy explorers of northern Canada"; "proud
       of her tall stalwart son"; "stout seamen"; "sturdy young
       athletes" [syn: {hardy}, {stalwart}, {stout}, {sturdy}]
   2: dependable; "the stalwart citizens at Lexington"; "a stalwart
     supporter of the UN"; "stout hearts" [syn: {stalwart},
     {stout}]
   3: used especially of persons; "a stalwart knight"; "a
     stouthearted fellow who had an active career in the army"
     [syn: {stalwart}, {stouthearted}]
   n 1: a person who is loyal to their allegiance (especially in
      times of revolt) [syn: {loyalist}, {stalwart}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top