ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-sager-

S EY1 G ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sager, *sager*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่ง[bong] (v) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide  FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
ชั่วคราว[chūakhrāo] (adj) EN: temporary ; transient ; tentative ; provisional ; make-shift  FR: temporaire ; passager ; provisoire
ชั่วแล่น[chūalaen] (adj) EN: fleeting ; brief ; passing  FR: passager ; éphémère
ชั่วแล่น[chūalaen] (adv) EN: momentarily ; for a while  FR: momentanément ; passagèrement
ดำริ[damri] (v) EN: contemplate ; intend ; plan  FR: avoir l'intention de ; envisager
ห้องโดยสาร[hǿng dōisān] (n) EN: cabin  FR: cabine [f] ; cabine passagers [f]
จำกัดจำนวนผู้โดยสาร[jamkat jamnūan phūdōisān] (xp) EN: limit the number of passengers  FR: limiter le nombre de passagers
จำนวนจุผู้โดยสาร[jamnūan ju phū dōisān] (n, exp) FR: nombre maximum de passagers [m] ; capacité maximale d'accueil [f]
จำนวนผู้โดยสาร[jamnūan phūdōisān] (n, exp) EN: number of passengers  FR: nombre de passagers [m] ; nombre de voyageurs [m]
จ้องดูหน้า[jøngdū nā] (v, exp) FR: dévisager

CMU English Pronouncing Dictionary
SAGER S EY1 G ER0
SAGERS S EY1 G ER0 Z

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
下げる[さげる, sageru] TH: สวม  EN: to wear
下げる[さげる, sageru] TH: แขวน
下げる[さげる, sageru] TH: ลดให้ต่ำลง  EN: to lower
下げる[さげる, sageru] TH: เก็บ(ถ้วยชามภาชนะ)กลับคืน  EN: to move back
下げる[さげる, sageru] TH: ยกให้ต่อ  EN: to grant

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶら下げる[ぶらさげる, burasageru] (v1,vt) to hang; to suspend; to dangle; to swing; to carry; (P) [Add to Longdo]
引き下げる(P);引下げる(io)(P)[ひきさげる, hikisageru] (v1,vt) to pull down; to lower; to reduce; to withdraw; (P) [Add to Longdo]
引っ提げる;ひっ提げる;提げる[ひっさげる, hissageru] (v1) (uk) (col) (See 提げる・さげる) to carry in one's own hands; to carry in a manner that is obvious to others [Add to Longdo]
押し下げる[おしさげる, oshisageru] (v1,vt) to push or press or force down; to depress [Add to Longdo]
下げる[さげる, sageru] (v1,vt) to hang; to lower; to move back; to wear; to dismiss; to grant; (P) [Add to Longdo]
願い下げる[ねがいさげる, negaisageru] (v1,vt) to withdraw a request [Add to Longdo]
掘り下げる;掘下げる[ほりさげる, horisageru] (v1,vt) to dig down; to delve into; to get to the bottom of (a matter); to investigate further [Add to Longdo]
繰り下げる;繰下げる[くりさげる, kurisageru] (v1,vt) to defer; to postpone [Add to Longdo]
見下げる[みさげる, misageru] (v1,vt) to look down over; to look down on [Add to Longdo]
塞げる[ふさげる, fusageru] (v1,vt) (See 塞ぐ) to close up; to block up; to fill; to cover [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
下げる[さげる, sageru] herablassen, herunternehmen [Add to Longdo]
提げる[さげる, sageru] (in_der_Hand) halten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sage \Sage\, a. [Compar. {Sager}; superl. {Sagest}.] [F., fr. L.
   sapius (only in nesapius unwise, foolish), fr. sapere to be
   wise; perhaps akin to E. sap. Cf. {Savor}, {Sapient},
   {Insipid}.]
   1. Having nice discernment and powers of judging; prudent;
    grave; sagacious.
    [1913 Webster]
 
       All you sage counselors, hence!    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Proceeding from wisdom; well judged; shrewd; well adapted
    to the purpose.
    [1913 Webster]
 
       Commanders, who, cloaking their fear under show of
       sage advice, counseled the general to retreat.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Grave; serious; solemn. [R.] "[Great bards] in sage and
    solemn tunes have sung." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Wise; sagacious; sapient; grave; prudent; judicious.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top