ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-meticulously-

M AH0 T IH1 K Y AH0 L AH0 S L IY0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: meticulously, *meticulously*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meticulously[ADV] อย่างพิถีพิถัน, See also: อย่างละเอียดรอบคอบ, อย่างระมัดระวัง, Syn. punctiliously, literally

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Each one was forged meticulously by the craftsmen of High Mountain!เราต้องไปรายงานนายท่าน One Piece: Wan pîsu (1999)
A killing meticulously planned, ruthlessly executed.เป็นการฆาตกรรมเลือดเย็น ที่เตรียมการมาอย่างดี Nothing But the Blood (2009)
It means it was organized, meticulously planned,นั่นหมายความว่ามันถูกวางแผนมาแล้ว อย่างพิถีพิถัน Mosley Lane (2010)
Everything was meticulously restored by a couple of the previous homos.ทุกอย่างถูกเก็บไว้อย่างพิถีพิถัน โดยคู่รักเกย์คู่ก่อน Open House (2011)
It was meticulously planned...มันเป็นแผนการณ์ที่ปราณีตมากๆเลย Undead Again (2012)
He always spends a great deal of time meticulously planning his kills.เขามักจะใช้เวลาอย่างมาก วางแผนการฆ่าอย่างพิถีพิถัน Pay It Forward (2013)
You keep your porn meticulously organized, but not --คุณเก็บหนังสือโป๊้ไว้เป็นระเบียบ แต่กลับไม่... Slumber Party (2013)
Meticulously stage your crime scene... with just enough mistakes to raise the specter of doubt.ช่วงพิถีพิถันของการทำฉากอาชญากรรม ด้วยขอผิดพลาดนิดหน่อย เพื่อให้เกิดข้อสงสัย Gone Girl (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meticulouslyThe coup was meticulously executed.

CMU English Pronouncing Dictionary
METICULOUSLY M AH0 T IH1 K Y AH0 L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meticulously (a) mˈɪtˈɪkjuləsliː (m i1 t i1 k y u l @ s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meticulous \Me*tic"u*lous\, a. [L. meticulosus, fr. metus fear:
   cf. F. m['e]ticuleux.]
   Timid; fearful. [archaic]
   [1913 Webster]
 
   2. Taking great care to get every detail correct; working
    thoroughly and with precision; as, meticulous workmanship.
    [PJC] -- {Me*tic"u*lous*ly}, adv.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 meticulously
   adv 1: in a meticulous manner; "the set was meticulously
       authentic"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top