Search result for

-man-

(80 entries)
(0.0462 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: man, *man*
Possible hiragana form: -まん-
Longdo Dictionary อังกฤษ (EN) - เกาหลี (KO)
Man남자
See also: R. Male

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[mán] (vi ) ปิดบัง,อำพราง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
man[N] ผู้ชาย, See also: บุรุษ, ชาย, สุภาพบุรุษ, เพศชาย, Syn. he, gentleman, Sir, Mr.
man[N] มนุษย์, See also: มนุษยชาติ, คน, Syn. men and women, mankind, human beings
man[N] คนงานชาย, See also: ลูกจ้างชาย, คนรับใช้ชาย, Syn. manservant, attendant, servant
man[N] ทหารชาย
man[N] สามี (คำสแลง), See also: ชายคนรัก, คู่นอนชาย, ผัว, Syn. husband, lover
man[N] คำเรียกบุคคล (ทั้งสองเพศ) (คำสแลง), See also: คำเรียกผู้หญิงหรือผู้ชาย
man[VT] เข้าประจำที่, See also: เตรียมพร้อม, เข้าประจำตำแหน่ง, Syn. fortify, garrison
man[VT] จัดกำลังคน, See also: บรรจุคน, จัดคนเข้าประจำตำแหน่ง, เตรียมกำลังคน, Syn. arm, equip, furnish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
man(แมน) n. คนผู้ชาย,คนเรา,มนุษย์,ผู้ชาย,บุรุษ,มนุษยชาติ,บุคคล,สามี,คนงานที่เป็นผู้ชาย,ลูกน้องที่เป็นผู้ชาย,คนใช้ผู้ชาย,ตัวหมากรุก,เรือกำปั่น. vt. หาคนให้,ประจำตำแหน่ง -interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความกระตือรือร้น -Phr. (as one man โดยเอกฉันท์) pl. men

English-Thai: Nontri Dictionary
man(n) คน,ผู้ชาย,บุรุษ,มนุษย์,สามี,คนงาน,พลทหาร
man(vt) จัดหาคน,หาคนให้,ประจำตำแหน่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
manสนุกสนาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's about an egomaniacal, washed-up writer who manipulates his protge.ผมจะเขียนเกี่ยวกับนักเขียนที่เห็นแก่ตัว ที่คอยแต่จะตีแผ่เรื่องคนอื่น The Serena Also Rises (2008)
Lily, I'm a powerful man, and that makes me and those around me a target, and it is my job to protect this family from anything that can be used against us.ลิลี่ ผมเป็นคนที่มีอำนาจนะ และมันทำให้ผมเป็นเป้าสายตาของผู้คนที่รายรอบผม และมันก็เป็นหน้าที่ที่ผมต้องปกป้องครบครัว The Serena Also Rises (2008)
Well, uh, maybe I should teach him some manners then.ถ้างั้นฉันขอสั่งสอนมันหน่อยแล้วกัน The Serena Also Rises (2008)
I didn't have to. You already know the man who bought it.ดิฉันไม่จำเป็นต้องเสนออะไรหรอกค่ะ คุณรู้จักชายคนที่ซื้อรูปภาพดีอยู่แล้ว The Serena Also Rises (2008)
- How do you know so many twins? - The twins find me.คุณรู้จักฝาแฝดได้อย่างไรตั้งมาก ฝาแฝดมาหาฉัน The Serena Also Rises (2008)
How did she manage that after school?เธอมีเวลาหลังเลิกเรียนขนาดนั้นเลยหรอคะ The Serena Also Rises (2008)
Maybe that'll teach them some manners.ฉันน่าจะสั่งสอนให้พวกนั้นรู้ซะมั่ง The Serena Also Rises (2008)
You sent me five stories, all about a sheltered young man with girl trouble who lives with his daddy in Brooklyn.เธอส่งเรื่องมาให้ฉันอ่าน 5 เรื่อง แต่ทั้งหมดมีแต่เรื่องของชายหนุ่มที่มีปัญหาเรื่องสาวๆ อาศัยอยู่กับพ่อในบลู๊คลิน The Serena Also Rises (2008)
The bad news is that your girlfriend Catherine is a lying, manipulating whore sleeping with her stepson.ข่าวร้ายคือ แฟนของเธอ แคทเธอรีน เป็นคนโกหก หลอกลวง และนอนกับลูกเลี้ยงตัวเอง The Ex-Files (2008)
All right. Let's go to "Repo man."ก็ได้ ไปดู "Repo Man" กัน The Ex-Files (2008)
Manda. It's me--Dan. Dan again.อแมนด้า นี่ผมเอง แดน The Ex-Files (2008)
That's the Serena van der Woodsen Mantra, isn't it?- นั่น - เซรีน่า แวน เดอนวูดเซ่น The Ex-Files (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
man1990 saw many incidents.
man2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
manA barber is a man who shaves and cuts men's hair.
manA big bomb fell, and a great many people lost their lives.
manA big man is not always robust.
manA big wave swept the man off the boat.
manA bird is known by its song and a man by his way of talking.
manAbout how many days will it take to get there?
manA careless man often makes mistakes.
manAccording to the papers, the man has finally confessed.
manAcids act on many things including metals.
manA clean river flows through our town, and we can see many carp swimming in it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุรุษ[N] man, See also: gentleman, male, Syn. ชาย, เพศชาย, ผู้ชาย, Ant. สตรี, Example: ในสมัยรัชกาลที่ 4 สตรีไทยภายในราชสำนักได้มีโอกาสศึกษาเช่นเดียวกับบุรุษ, Count unit: คน, นาย
ชาย[N] man, See also: male, Syn. ผู้ชาย, บุรุษ, Ant. หญิง, ผู้หญิง, Example: หญิงหรือชายในโลกปัจจุบันต่างก็สามารถทำงานได้ทัดเทียมกัน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มีลึงค์เป็นอวัยวะสืบพันธุ์

CMU English Pronouncing Dictionary
MAN    M AE1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
man    (v) (m a1 n)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[まん, man, man , man] (n ) หมื่น
漫画[まんが, manga] (n ) หนังสือการ์ตูนใช้เรียกเฉพาะในรูปแบบของประเทศญี่ปุ่น
満期日[まんきじつ, mankijitsu] (n) วันที่ครบกำหนด
慢性[まんせい, mansei] เรื้อรัง
満足[まんぞく, manzoku] ความพอใจ, ความมั่นใจ, ความแน่ใจ
万年筆[まんねんひつ, mannenhitsu] (n) ปากกาหมึกซึม
万歩計[まんぽけい, manpokei] เครื่องวัดจำนวนก้าว

German-Thai: Longdo Dictionary
manคนหนึ่งๆ ใช้เวลาว่าไม่เจาะจงว่าใคร
man(n) |Singl.| ผู้คนหรือเรา เป็นคำสรรพนามที่ใช้บ่งถึงเหตุการณ์ทั่วไป เช่น Man spricht nicht mit vollem Mund. เราไม่ควรพูดขณะทานข้าวหรือมีข้าวเต็มปาก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitskraft {f}; Menschenkraft {f}man power [Add to Longdo]
Mannhaftigkeit {f}manfulness [Add to Longdo]
Mannigfaltigkeit {f}diversity [Add to Longdo]
Mannloch {n} (Fass)manhole [Add to Longdo]
Mannsbild {n}man; fellow [Add to Longdo]
Mannschaft {f} | Mannschaften {pl}team | teams [Add to Longdo]
Mannschaft {f}; Besatzung {f}; Crew {f} | Mannschaften {pl}; Besatzungen {pl}; Crews {pl}crew | crews [Add to Longdo]
Mannschaft {f}workmanship [Add to Longdo]
Management {n}; Leitung {f} | mittleres Managementmanagement | middle management [Add to Longdo]
Management-Buy-Out {n} [econ.]management buyout [Add to Longdo]
Managementmethoden {pl}management methods [Add to Longdo]
Managementprüfung {f}management review [Add to Longdo]
Management-Schulung {f}management training [Add to Longdo]
Manager {m}; Managerin {f} | Manager {pl}manager | managers [Add to Longdo]
Manager {m} | Manager {pl}tycoon | tycoons [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マン[, man] (n,n-suf) man; (P) [Add to Longdo]
[まん, man] (n) full (years, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まん, man] viele, -alle [Add to Longdo]
[まん, man] zehntausend [Add to Longdo]
[まん, man] FAUL SEIN, VERNACHLAESSIGEN [Add to Longdo]
[まん, man] ZIELLOS, UNFREIWILLIG [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Man \Man\ (m[a^]n), n.; pl. {Men} (m[e^]n). [AS. mann, man,
   monn, mon; akin to OS., D., & OHG. man, G. mann, Icel.
   ma[eth]r, for mannr, Dan. Mand, Sw. man, Goth. manna, Skr.
   manu, manus, and perh. to Skr. man to think, and E. mind.
   [root]104. Cf. {Minx} a pert girl.]
   1. A human being; -- opposed to {beast}.
    [1913 Webster]
 
       These men went about wide, and man found they none,
       But fair country, and wild beast many [a] one. --R.
                          of Glouc.
    [1913 Webster]
 
       The king is but a man, as I am; the violet smells to
       him as it doth to me.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       'Tain't a fit night out for man nor beast! --W. C.
                          Fields
    [PJC]
 
   2. Especially: An adult male person; a grown-up male person,
    as distinguished from a woman or a child.
    [1913 Webster]
 
       When I became a man, I put away childish things. --I
                          Cor. xiii. 11.
    [1913 Webster]
 
       Ceneus, a woman once, and once a man. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. The human race; mankind.
    [1913 Webster]
 
       And God said, Let us make man in our image, after
       our likeness, and let them have dominion. --Gen. i.
                          26.
    [1913 Webster]
 
       The proper study of mankind is man.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. The male portion of the human race.
    [1913 Webster]
 
       Woman has, in general, much stronger propensity than
       man to the discharge of parental duties. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   5. One possessing in a high degree the distinctive qualities
    of manhood; one having manly excellence of any kind.
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       This was the noblest Roman of them all . . . the
       elements
       So mixed in him that Nature might stand up
       And say to all the world "This was a man!" --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. An adult male servant; also, a vassal; a subject.
    [1913 Webster]
 
       Like master, like man.        --Old Proverb.
    [1913 Webster]
 
       The vassal, or tenant, kneeling, ungirt, uncovered,
       and holding up his hands between those of his lord,
       professed that he did become his man from that day
       forth, of life, limb, and earthly honor.
                          --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   7. A term of familiar address at one time implying on the
    part of the speaker some degree of authority, impatience,
    or haste; as, Come, man, we 've no time to lose! In the
    latter half of the 20th century it became used in a
    broader sense as simply a familiar and informal form of
    address, but is not used in business or formal situations;
    as, hey, man! You want to go to a movie tonight?.
    [Informal]
    [1913 Webster +PJC]
 
   8. A married man; a husband; -- correlative to wife.
    [1913 Webster]
 
       I pronounce that they are man and wife. --Book of
                          Com. Prayer.
    [1913 Webster]
 
       every wife ought to answer for her man. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   9. One, or any one, indefinitely; -- a modified survival of
    the Saxon use of man, or mon, as an indefinite pronoun.
    [1913 Webster]
 
       A man can not make him laugh.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A man would expect to find some antiquities; but all
       they have to show of this nature is an old rostrum
       of a Roman ship.           --Addison.
    [1913 Webster]
 
   10. One of the piece with which certain games, as chess or
     draughts, are played.
     [1913 Webster]
 
   Note: Man is often used as a prefix in composition, or as a
      separate adjective, its sense being usually
      self-explaining; as, man child, man eater or maneater,
      man-eating, man hater or manhater, man-hating,
      manhunter, man-hunting, mankiller, man-killing, man
      midwife, man pleaser, man servant, man-shaped,
      manslayer, manstealer, man-stealing, manthief, man
      worship, etc.
      Man is also used as a suffix to denote a person of the
      male sex having a business which pertains to the thing
      spoken of in the qualifying part of the compound;
      ashman, butterman, laundryman, lumberman, milkman,
      fireman, repairman, showman, waterman, woodman. Where
      the combination is not familiar, or where some specific
      meaning of the compound is to be avoided, man is used
      as a separate substantive in the foregoing sense; as,
      apple man, cloth man, coal man, hardware man, wood man
      (as distinguished from woodman).
      [1913 Webster]
 
   {Man ape} (Zool.), a anthropoid ape, as the gorilla.
 
   {Man at arms}, a designation of the fourteenth and fifteenth
    centuries for a soldier fully armed.
 
   {Man engine}, a mechanical lift for raising or lowering
    people through considerable distances; specifically
    (Mining), a contrivance by which miners ascend or descend
    in a shaft. It consists of a series of landings in the
    shaft and an equal number of shelves on a vertical rod
    which has an up and down motion equal to the distance
    between the successive landings. A man steps from a
    landing to a shelf and is lifted or lowered to the next
    landing, upon which he them steps, and so on, traveling by
    successive stages.
 
   {Man Friday}, a person wholly subservient to the will of
    another, like Robinson Crusoe's servant Friday.
 
   {Man of straw}, a puppet; one who is controlled by others;
    also, one who is not responsible pecuniarily.
 
   {Man-of-the earth} (Bot.), a twining plant ({Ipomoea
    pandurata}) with leaves and flowers much like those of the
    morning-glory, but having an immense tuberous farinaceous
    root.
 
   {Man of sin} (Script.), one who is the embodiment of evil,
    whose coming is represented (--2 Thess. ii. 3) as
    preceding the second coming of Christ. [A Hebraistic
    expression]
 
   {Man of war}.
     (a) A warrior; a soldier. --Shak.
     (b) (Naut.) See in the Vocabulary.
     (c) See {Portuguese man-of-war} under {man-of-war} and
       also see {Physalia}.
 
   {Man-stopping bullet} (Mil.), a bullet which will produce a
    sufficient shock to stop a soldier advancing in a charge;
    specif., a small-caliber bullet so modified as to expand
    when striking the human body, producing a severe wound
    which is also difficult to treat medically. Types of
    bullets called {hollow-nosed bullets}, {soft-nosed
    bullets} and {hollow-point bullets} are classed as
    man-stopping. The {dumdum bullet} or {dumdum} is another
    well-known variety. Such bullets were originally designed
    for wars with savage tribes.
 
   {great man}, a man[2] who has become prominent due to
    substantial and widely admired contributions to social or
    intellectual endeavors; as, Einstein was one of the great
    men of the twentieth century.
 
   {To be one's own man}, to have command of one's self; not to
    be subject to another.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Man \Man\ (m[a^]n), v. t. [imp. & p. p. {Manned} (m[a^]nd); p.
   pr. & vb. n. {Manning}.]
   1. To supply with men; to furnish with a sufficient force or
    complement of men, as for management, service, defense, or
    the like; to guard; as, to man a ship, boat, or fort.
    [1913 Webster]
 
       See how the surly Warwick mans the wall ! --Shak.
    [1913 Webster]
 
       They man their boats, and all their young men arm.
                          --Waller.
    [1913 Webster]
 
   2. To furnish with strength for action; to prepare for
    efficiency; to fortify. "Theodosius having manned his soul
    with proper reflections." --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To tame, as a hawk. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To furnish with a servant or servants. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To wait on as a manservant. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: In "Othello," V. ii. 270, the meaning is uncertain,
      being, perhaps: To point, to aim, or to manage.
      [1913 Webster]
 
   {To man a yard} (Naut.), to send men upon a yard, as for
    furling or reefing a sail.
 
   {To man the yards} (Naut.), to station men on the yards as a
    salute or mark of respect.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 man
   n 1: an adult person who is male (as opposed to a woman); "there
      were two women and six men on the bus" [syn: {man}, {adult
      male}] [ant: {adult female}, {woman}]
   2: someone who serves in the armed forces; a member of a
     military force; "two men stood sentry duty" [syn:
     {serviceman}, {military man}, {man}, {military personnel}]
     [ant: {civilian}]
   3: the generic use of the word to refer to any human being; "it
     was every man for himself"
   4: any living or extinct member of the family Hominidae
     characterized by superior intelligence, articulate speech,
     and erect carriage [syn: {homo}, {man}, {human being},
     {human}]
   5: a male subordinate; "the chief stationed two men outside the
     building"; "he awaited word from his man in Havana"
   6: an adult male person who has a manly character (virile and
     courageous competent); "the army will make a man of you"
   7: a manservant who acts as a personal attendant to his
     employer; "Jeeves was Bertie Wooster's man" [syn: {valet},
     {valet de chambre}, {gentleman}, {gentleman's gentleman},
     {man}]
   8: a male person who plays a significant role (husband or lover
     or boyfriend) in the life of a particular woman; "she takes
     good care of her man" [ant: {woman}]
   9: one of the British Isles in the Irish Sea [syn: {Man}, {Isle
     of Man}]
   10: game equipment consisting of an object used in playing
     certain board games; "he taught me to set up the men on the
     chess board"; "he sacrificed a piece to get a strategic
     advantage" [syn: {man}, {piece}]
   11: all of the living human inhabitants of the earth; "all the
     world loves a lover"; "she always used `humankind' because
     `mankind' seemed to slight the women" [syn: {world}, {human
     race}, {humanity}, {humankind}, {human beings}, {humans},
     {mankind}, {man}]
   v 1: take charge of a certain job; occupy a certain work place;
      "Mr. Smith manned the reception desk in the morning"
   2: provide with workers; "We cannot man all the desks";
     "Students were manning the booths"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 MAN
     Metropolitan Area Network
     

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 man
   husband
   fellow; man
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 man [mɑn]
   husband
   fellow; man
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 deduct
 
 1. çıkarmak, tenzil etmek
 2. istintaç etmek, sonuç çıkarmak deduction istintaç, netice çıkarma
 3. (man), tümdengelim
 4. sonuç, netice, istidlâl
 5. hesaptan düşme, tenzil. deductive istintaç ve istidlâl yolunda olan
 6. tümdengelimli.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 man [man]
   one; we; you
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top