ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-laity-

L EY1 AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: laity, *laity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laity(n) คนทั้งหมด (ที่ไม่ใช่พระ), Syn. religious worshipper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laity(เล'อิที) n. กลุ่มฆราวาส,กลุ่มผู้ทำงานสักการะบูชา,ผู้ไม่ชำนาญ,ผู้อยู่นอกวงการอาชีพหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
laity(n) ฆราวาส

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฆราวาส(n) layman, See also: laity, layperson, Syn. ผู้ครองเรือน, คฤหัสถ์, Example: ฆราวาสคือบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นพระภิกษุสงฆ์, Count Unit: คน, Thai Definition: คนทั่วๆ ไปที่ไม่ใช่นักบวช, คนผู้อยู่ในครองเรือน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฆราวาส[kharāwāt] (n) EN: layman ; laity ; layperson ; lay Buddhist  FR: laïc [m] ; laïque [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LAITY L EY1 AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laity (n) lˈɛɪətiː (l ei1 @ t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
教職[きょうしょく, kyoushoku] (n) (1) the teaching profession; (2) (in Christianity) education of laity [Add to Longdo]
祭文[さいぶん;さいもん, saibun ; saimon] (n) address to the gods; type of song which spread from mountain hermits to the laity during the Kamakura era [Add to Longdo]
在家[ざいけ;ざいか, zaike ; zaika] (n,adj-no) (1) (ざいけ only) {Buddh} (See 出家) laity; layman; laywoman; laic; (2) country home [Add to Longdo]
在俗[ざいぞく, zaizoku] (n) {Buddh} layman or laity [Add to Longdo]
信徒[しんと, shinto] (n) layman; believer; adherent; follower; laity; (P) [Add to Longdo]
[ぞく(P);しょく(ok), zoku (P); shoku (ok)] (n) (1) layman (esp. as opposed to a Buddhist monk); laity; man of the world; the world; (2) local manners; modern customs; (adj-na,adj-no) (3) common; popular; (4) (ant [Add to Longdo]
俗体[ぞくたい, zokutai] (n) {Buddh} condition of the laity [Add to Longdo]
道俗[どうぞく, douzoku] (n) monks and laity [Add to Longdo]
平信徒[ひらしんと;へいしんと, hirashinto ; heishinto] (n) layman; laity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Laity \La"i*ty\ (l[=a]"[i^]*t[y^]), n. [See {Lay}, a.]
   1. The people, as distinguished from the clergy; the body of
    the people not in orders.
    [1913 Webster]
 
       A rising up of the laity against the sacerdotal
       caste.                --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of a layman. [Obs.] --Ayliffe.
    [1913 Webster]
 
   3. Those who are not of a certain profession, as law or
    medicine, in distinction from those belonging to it.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 laity
   n 1: in Christianity, members of a religious community that do
      not have the priestly responsibilities of ordained clergy
      [syn: {laity}, {temporalty}] [ant: {clergy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top