ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-jeopardize-

JH EH1 P ER0 D AY2 Z   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: jeopardize, *jeopardize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jeopardize[VT] ทำให้เป็นอันตราย, See also: ทำให้เสี่ยงต่อ, Syn. risk, imperil, endanger, Ant. protect, shield, safeguard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jeopardize(เจพ'เพอไดซ) vt. เป็นอันตรายต่อ,เป็นภัยต่อ,ทำร่าย,ทำอันตราย., Syn. endanger

English-Thai: Nontri Dictionary
jeopardize(vt) เสี่ยงอันตราย,เสี่ยงภัย,เป็นอันตรายต่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She shouldn't have been there to jeopardize your position!เขาไม่ควรอยู่ตรงที่คุณปฏิบัติงานด้วยซ้ำ Casualties of War (1989)
It'll jeopardize the protocol. A tingle and tummy ache won't kill ya.มันจะเป็นความเสี่ยงในการทดลอง เจ็บแปล๊บกับคันมันไม่ฆ่านายหรอก Junior (1994)
I can't let you jeopardize us in a vendetta.ฉันจะไม่ยอมให้นายทำเสียงาน เพื่อการแก้แค้นของนายหรอก The Jackal (1997)
I cannot jeopardize my mission.ขอปฏิเสธ ผมทิ้งภารกิจหลักไม่ได้ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
If you get fired, that might jeopardize Paris.ถ้าเธอถูกไล่ออก มันอาจทำลายแผนไปปารีสของฉัน The Devil Wears Prada (2006)
You know that. I not gonna jeopardize the mission.Just tell your men to hurry.ผมไม่เอางานนี้มาเสี่ยงหรอกน่า บอกคนของคุณให้รีบๆ เข้า Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
I've worked too hard for too long to get here and I am not going to jeopardize it for some garbage boy who got lucky.ฉันทำงานหนักมาก กว่าจะมาถึงจุดนี้ และฉันจะไม่ยอมเสียมัน เพราะเด็กเก็บขยะที่บังเอิญโชคดีหรอก Ratatouille (2007)
Couldn't let Blower jeopardize that.เราไม่อยากให้เขามาทำให้เราเสี่ยง Hot Fuzz (2007)
Why would we jeopardize our freedom?ทำไมเราต้องเสี่ยงอันตรายเพื่ออิสระ? Deal or No Deal (2008)
He would never jeopardize that.เขาไม่มีวันเสี่ยงเสียมันไปแน่ All in the Family (2008)
I can take a joke. It's just,when it jeopardizes my results...ฉันรับได้เรื่องเล่นสนุกน่ะ แต่ถ้ามันทำให้งานเสีย... Cheating Death (2008)
You'd jeopardize a patientนายทำให้คนไข้อยู่ในอันตราย Dying Changes Everything (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสี่ยงชีวิต[V] risk, See also: jeopardize, Syn. เสี่ยง, Example: เขารู้สึกละอายใจที่เป็นคนขี้ขลาดและเห็นแก่ตัวในขณะที่พรรคพวกยอมเสี่ยงชีวิตสู้รบและล้มตายไป, Thai definition: เสี่ยงอย่างไม่เห็นแก่ชีวิต

CMU English Pronouncing Dictionary
JEOPARDIZE JH EH1 P ER0 D AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jeopardize (v) ʤˈɛpədaɪz (jh e1 p @ d ai z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 jeopardize \jeop"ard*ize\, v. t. [imp. & p. p. {Jeopardized}; p.
   pr. & vb. n. {Jeopardizing}.]
   To expose to loss or injury; to risk.
 
   Syn: jeopard.
     [1913 Webster]
 
        That he should jeopardize his willful head
        Only for spite at me.        --H. Taylor.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jeopardize
   v 1: pose a threat to; present a danger to; "The pollution is
      endangering the crops" [syn: {endanger}, {jeopardize},
      {jeopardise}, {menace}, {threaten}, {imperil}, {peril}]
   2: put at risk; "I will stake my good reputation for this" [syn:
     {venture}, {hazard}, {adventure}, {stake}, {jeopardize}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top