ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-get through-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: get through, *get through*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get through(phrv) ไปถึง, See also: มาถึง, Syn. come through, go through
get through(phrv) ผ่าน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
get throughExcuse me. May I get through?
get throughHe could not get through his work, though the examination was near.
get throughHe was so fat that he couldn't get through the hole.
get throughHowever often I phone I can't get through.
get throughHow will they get through the cold winter in that tent?
get throughI don't think I can get through all this work by five.
get throughI don't think I shall get through all this work this afternoon.
get throughI don't think I will get through all this work this afternoon.
get throughIf I can get through with my exams, I'll take a long vacation.
get throughI have a lot of work to get through today.
get throughI have to get through with the work by tomorrow.
get throughI hope he will get through the exam.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 get through
   v 1: finish a task completely; "I finally got through this
      homework assignment" [syn: {get through}, {wrap up},
      {finish off}, {mop up}, {polish off}, {clear up}, {finish
      up}]
   2: spend or pass, as with boredom or in a pleasant manner; of
     time [syn: {while away}, {get through}]
   3: succeed in reaching a real or abstract destination after
     overcoming problems; "We finally got through the bureaucracy
     and could talk to the Minister" [syn: {get through}, {come
     through}]
   4: be in or establish communication with; "Our advertisements
     reach millions"; "He never contacted his children after he
     emigrated to Australia" [syn: {reach}, {get through}, {get
     hold of}, {contact}]
   5: become clear or enter one's consciousness or emotions; "It
     dawned on him that she had betrayed him"; "she was penetrated
     with sorrow" [syn: {click}, {get through}, {dawn}, {come
     home}, {get across}, {sink in}, {penetrate}, {fall into
     place}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top