Search result for

-fellow-

(44 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fellow, *fellow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fellow[N] คำเรียกผู้ชายหรือเด็กชาย, See also: พ่อหนุ่ม, ไอ้หนุ่ม, Syn. fella, guy, lad, laddie
fellow[N] เพื่อน, See also: เกลอ, สหาย, Syn. associate, companion, friend
fellow[ADJ] ซึ่งอยู่เป็นกลุ่มเดียวกัน, See also: ซึ่งอยู่ในสภาพเดียวกัน, ซึ่งมีอาชีพเดียวกัน, Syn. colleague, counterpart

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fellow(เฟล'โล) n. คนผู้ชาย,เด็กผู้ชาย,เพื่อน,เพื่อนร่วมงาน,บุคคล,มนุษย์,เจ้าหมอ,คนชั้นเดียวกัน,สิ่งประกอบเป็นคู่,ของคู่กัน,นักศึกษาบัญฑิตวิทยาลัยที่ได้รับทุนการศึกษา,สมาชิกของสมาคมวิชาการ,ผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย vt. ทำให้เท่าเทียมกับ,เท่าเทียมกับ. adj. เกี่ยวกับช

English-Thai: Nontri Dictionary
fellow(n) มิตรสหาย,เพื่อน,ภาคีสมาชิก,มนุษย์,นักวิจัยในมหาวิทยาลัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fellow๑. ผู้รับการฝึกอบรมเฉพาะสาขา๒. วุฒิบัณฑิต๓. สิกขบัณฑิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The winner will be allowed to pick a fellow resident to scrub in with them.ผู้ชนะจะสามารถเลือกเรซิเดนซ์เข้าผ่าตัดร่วมได้ All by Myself (2008)
I need to select one of my fellow residents for that slot.ฉันต้องเลือกคนๆนึงจากเรซิเดนซ์รุ่นเดียวกันมาเติมในช่องนี้ All by Myself (2008)
He seems like a nice fellow.ดูเหมือนเขาจะเป็นเพื่อนที่ดีมาก Better Half (2008)
I don't want to bother you fellows, but I got a daughter at home just about her age, and them rednecks over there are saying things about your girl that are more than rude.ฉันไม่อยากสร้างปัญหาให้พวกนายสหาย แต่ฉันก็มีลูกสาวอยู่ที่บ้าน มันเเค่เกี่ยวกับอายุของเธอ ไอ้บ้านนอกผิวขาวตรงนั้น Better Half (2008)
That's why I was refused clearance for a very prestigious government research fellowship at a secret military supercollider located beneath a fake agricultural stationนั่นแหละทำไมฉันถูกปฎิเสธการกวาดล้างนักวิจัยรัฐบาลที่มีชื่อเสียง ที่ควบคุมความลับทหารภายใต้สถานีการเกษตรแบบหลอกๆ The Bad Fish Paradigm (2008)
she was institutionalized 3 years ago after she assaulted a fellow secretary at a law firm.เธอเข้ารับการบำบัดเมื่อ 3 ปีก่อน เพราะทำร้ายเพื่อนร่วมงานที่สำนักกฏหมาย The Instincts (2008)
Um, he's a tall fellow, right?เพื่อนของคุณหรือ? อืม เขาตัวสูง ใช่ๆ The Arrival (2008)
Do we seriously think that Ramon, a fellow cop, could do something this sick?เราคิดจริงๆ เหรอว่าราโมน เพื่อนตำรวจ จะทำอะไรโรคจิตอย่างนี้ได้? Sí se puede (2008)
Miguel won't be happy to hear ramon's throwing tantrums with fellow law enforcement.มิเกลคงไม่ชอบที่ราโมนมาโวยวายกับเพื่อนผู้รักษากฎหมาย All in the Family (2008)
I'm here on behalf of the Fellowship of the Sun.ผมไม่ใช่ทนาย You'll Be the Death of Me (2008)
When a fellow human being is suffering, why would we not want to lend a hand?เมื่อมนุษย์ต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวด ทำไมเราถึงไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยหล่ะ Going Under (2008)
Because you don't look like one of these big muscly kind of fellows.เพราะว่าเธอดูท่าทางแล้วไม่เหมือน คนที่มีกล้ามเนื้อเป็นมัดๆ ซักหน่อย The Dragon's Call (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fellowAll you have to do is to cultivate the ability to put yourself in the other fellow's place.
fellowAn amiable fellow.
fellowA sailor saw his fellow sailor sink from exhaustion.
fellowA strange fellow, he never speaks unless spoken to.
fellowFor all his faults, he is a good fellow.
fellowFred is a lazy fellow.
fellowHe is a good fellow.
fellowHe is a good fellow at heart.
fellowHe is a good fellow, to be sure, but he isn't reliable.
fellowHe is a kind and nice fellow.
fellowHe is a lazy fellow.
fellowHe is always isolated from his fellow workers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมาชิก[N] member, See also: fellow, Example: เมื่อเราเป็นสมาชิกในครอบครัว เราก็รักชื่อเสียงของครอบครัวไปด้วย, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้มีสิทธิและมีส่วนร่วมในสมาคมหรือองค์การใดๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary
FELLOW    F EH1 L OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fellow    (n) (f e1 l ou)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glaubensgenosse {m}fellow believer [Add to Longdo]
Kommilitone {m}; Mitstudent {m} | Kommilitonen {pl}; Mitstudenten {pl}fellow student | fellow students [Add to Longdo]
Mitbewohner {m}fellow lodger [Add to Longdo]
Mitbürger {m}fellow citizen [Add to Longdo]
Mitkämpfer {n}fellow combatant [Add to Longdo]
Mitmenschen {pl}fellow men [Add to Longdo]
Schicksalsgefährte {m}fellow sufferer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fellow \Fel"low\, n. [OE. felawe, felaghe, Icel. f[=e]lagi, fr.
   f[=e]lag companionship, prop., a laying together of property;
   f[=e] property + lag a laying, pl. l["o]g law, akin to liggja
   to lie. See {Fee}, and {Law}, {Lie} to be low.]
   1. A companion; a comrade; an associate; a partner; a sharer.
    [1913 Webster]
 
       The fellows of his crime.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
       We are fellows still,
       Serving alike in sorrow.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       That enormous engine was flanked by two fellows
       almost of equal magnitude.      --Gibbon.
    [1913 Webster]
 
   Note: Commonly used of men, but sometimes of women. --Judges
      xi. 37.
      [1913 Webster]
 
   2. A man without good breeding or worth; an ignoble or mean
    man.
    [1913 Webster]
 
       Worth makes the man, and want of it, the fellow.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. An equal in power, rank, character, etc.
    [1913 Webster]
 
       It is impossible that ever Rome
       Should breed thy fellow.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. One of a pair, or of two things used together or suited to
    each other; a mate; the male.
    [1913 Webster]
 
       When they be but heifers of one year, . . . they are
       let go to the fellow and breed.    --Holland.
    [1913 Webster]
 
       This was my glove; here is the fellow of it. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. A person; an individual.
    [1913 Webster]
 
       She seemed to be a good sort of fellow. --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   6. In the English universities, a scholar who is appointed to
    a foundation called a fellowship, which gives a title to
    certain perquisites and privileges.
    [1913 Webster]
 
   7. In an American college or university, a member of the
    corporation which manages its business interests; also, a
    graduate appointed to a fellowship, who receives the
    income of the foundation.
    [1913 Webster]
 
   8. A member of a literary or scientific society; as, a Fellow
    of the Royal Society.
    [1913 Webster]
 
   Note: Fellow is often used in compound words, or adjectively,
      signifying associate, companion, or sometimes equal.
      Usually, such compounds or phrases are
      self-explanatory; as, fellow-citizen, or fellow
      citizen; fellow-student, or fellow student;
      fellow-workman, or fellow workman; fellow-mortal, or
      fellow mortal; fellow-sufferer; bedfellow; playfellow;
      workfellow.
      [1913 Webster]
 
         Were the great duke himself here, and would lift
         up
         My head to fellow pomp amongst his nobles.
                          --Ford.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fellow \Fel"low\, v. t.
   To suit with; to pair with; to match. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fellow
   n 1: a boy or man; "that chap is your host"; "there's a fellow
      at the door"; "he's a likable cuss"; "he's a good bloke"
      [syn: {chap}, {fellow}, {feller}, {fella}, {lad}, {gent},
      {blighter}, {cuss}, {bloke}]
   2: a friend who is frequently in the company of another;
     "drinking companions"; "comrades in arms" [syn: {companion},
     {comrade}, {fellow}, {familiar}, {associate}]
   3: a person who is member of one's class or profession; "the
     surgeon consulted his colleagues"; "he sent e-mail to his
     fellow hackers" [syn: {colleague}, {confrere}, {fellow}]
   4: one of a pair; "he lost the mate to his shoe"; "one eye was
     blue but its fellow was brown" [syn: {mate}, {fellow}]
   5: a member of a learned society; "he was elected a fellow of
     the American Physiological Association"
   6: an informal form of address for a man; "Say, fellow, what are
     you doing?"; "Hey buster, what's up?" [syn: {fellow}, {dude},
     {buster}]
   7: a man who is the lover of a girl or young woman; "if I'd
     known he was her boyfriend I wouldn't have asked" [syn:
     {boyfriend}, {fellow}, {beau}, {swain}, {young man}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 (f.)
 
 1. (kıs.) February, Fellow, France, Friday, son.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top