ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-engraving-

IH0 N G R EY1 V IH0 NG   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: engraving, *engraving*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
engravingn. การแกะสลัก ,แบบแกะสลัก,บล็อคที่แกะสลัก,เพลทที่จารึก

English-Thai: Nontri Dictionary
engraving(n) การแกะสลัก,การจารึก,การสลัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
engraving๑. การแกะลาย๒. ภาพพิมพ์ลายแกะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Engravingการแกะลาย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
engraving (n) งานภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์แกะสลัก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's an ancient building with some engravings on it's walls.มันเป็นโบราณสถาน ที่มีลายแกะสลักบนกำแพง Vampire Hunter D (1985)
The engraving on the shield, it's the same as on the Grail tablet.ลายสลักบนโล่, มันเหมือนกับสิ่งที่สลักอยู่บนแผ่นจารึก เรื่องจอกศักดิ์สิทธิ์ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
We found an engraving on the stem of a 200-year-old pipe.เราพบมันสลักอยู่บนกล้องยาอายุ200ปี. National Treasure (2004)
I have been wondering, though, what the engraving indicated on the pipe that Big Foot took.ฉันประหลาดใจ เรื่อง คำจารึก - บนกล้องยาสูบที่บิ๊กฟุตขโมยไป. National Treasure (2004)
but before that, he was famous for his engraving of the Boston Massacre.แต่ก่อนหน้านั้น เขามีชื่อเสียงจากการวาดภาพการสังหารหมู่ในบอสตัน August (2009)
It's even got the Elvish engraving on it.ภาษาเอลฟ์ไว้ด้วย The Precious Fragmentation (2010)
If you could make something like that stick, your next promotion should be in the five star range. And if you're helping to retrieve those engraving plates,และถ้าคุณช่วยพวกเค้า เพื่อเรื่องแม่พิมพ์แบงค์นั่นอีก The A-Team (2010)
Pike has been moving the stolen engraving plates to the. Konigsbank tower in Frankfurt over the past month.ไพค์ขนย้ายแม่พิมพ์แบงค์ที่ขโมย มาที่ธนาคารโคนิก ในแฟร็งค์เฟิร์ทนานเกินเดือนแล้ว The A-Team (2010)
Another fifteen minutes or so we'll locate those engraving plates.ก็จะได้แม่พิมพ์นั่นคืน The A-Team (2010)
You're under arrest for attempted murder violations of the civil false claims act and theft of top secret government engraving plates.นายถูกจับในข้อหา พยายามฆ่า ฉ้อโกงทรัพย์สิน และขโมยแม่พิมพ์ธนบัตรลับของทางรัฐบาล The A-Team (2010)
The second team will contaminate currency at the bureau of engraving facility in Virginia in time for the monthly Reserve Bank distribution.ทีมที่ 2 จะปนเปื้อนเงิน ที่โรงกษาปณ์ในเวอร์จิเนีย ให้ทันการส่งเงินไปยังธนาคารเงินสำรอง The Beginning of the End (2011)
I'll send you the engraving for my tombstone as a text messageถ้าฉันท้อง ฉันไม่ตายหรอกน่ะ ไม่ต้องห่วง สัญญานะ ตกลงไหม? Little Black Dress (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสลัก[N] carving, See also: engraving, Syn. การแกะสลัก, การแกะ, Example: การสลักผักผลไม้ต้องอาศัยฝีมือที่ปราณีต, Thai definition: การทำให้เป็นลวดลายหรือรูปภาพด้วยวิธีใช้สิ่วสกัด ตัด ตอก ดุนเป็นต้น เช่น สลักไม้ หรือใช้สิ่งอื่นขูดขีดให้เป็นตัวอักษร
การจารึก[N] inscribing, See also: engraving, Example: การจารึกอักษรมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ

CMU English Pronouncing Dictionary
ENGRAVING IH0 N G R EY1 V IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
engraving (v) ˈɪngrˈɛɪvɪŋ (i1 n g r ei1 v i ng)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Engrave \En*grave"\, v. t. [imp. {Engraved}; p. p. {Engraved} or
   {Engraven}; p. pr. & vb. n. {Engraving}.] [Pref. en- + grave
   to carve: cf. OF. engraver.]
   1. To cut in; to make by incision. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Full many wounds in his corrupted flesh
       He did engrave.            --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To cut with a graving instrument in order to form an
    inscription or pictorial representation; to carve figures;
    to mark with incisions.
    [1913 Webster]
 
       Like . . . . a signet thou engrave the two stones
       with the names of the children of Israel. --Ex.
                          xxviii. 11.
    [1913 Webster]
 
   3. To form or represent by means of incisions upon wood,
    stone, metal, or the like; as, to engrave an inscription.
    [1913 Webster]
 
   4. To impress deeply; to infix, as if with a graver.
    [1913 Webster]
 
       Engrave principles in men's minds.  --Locke.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Engraving \En*grav"ing\, n.
   1. The act or art of producing upon hard material incised or
    raised patterns, characters, lines, and the like;
    especially, the art of producing such lines, etc., in the
    surface of metal plates or blocks of wood. Engraving is
    used for the decoration of the surface itself; also, for
    producing an original, from which a pattern or design may
    be printed on paper.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is engraved; an engraved plate.
    [1913 Webster]
 
   3. An impression from an engraved plate, block of wood, or
    other material; a print.
    [1913 Webster]
 
   Note: Engraving on wood is called xylography; on copper,
      chalcography; on stone lithography. Engravings or
      prints take from wood blocks are usually called wood
      cuts, those from stone, lithographs.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 engraving
   n 1: a print made from an engraving
   2: a block or plate or other hard surface that has been engraved
   3: making engraved or etched plates and printing designs from
     them [syn: {engraving}, {etching}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top