ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-dismay-

D IH0 S M EY1   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dismay, *dismay*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dismay[N] ความท้อใจ, See also: ความผิดหวัง
dismay[VT] ทำให้ตกใจ, See also: ทำให้กลัว, Syn. alarm, menace, Ant. calm, soothe
dismay[VT] ทำให้ท้อแท้, See also: ทำให้ท้อใจ, ทำให้ผิดหวัง, Syn. discompose, distress, Ant. comfort, console

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dismay(ดิสเม') vt. ทำให้ตกใจ,ทำให้สะดุ้งกลัว,ทำให้หมดความกล้าโดยสิ้นเชิง,ทำให้ตกตะลึง,ทำให้ท้อใจ. n. ความสะดุ้งกลัว,ความท้อใจ,ความท้อแท้, Syn. dread,terror,fright,fear

English-Thai: Nontri Dictionary
dismay(n) ความตกใจ,ความสะดุ้งกลัว,ความกลัว,ความท้อใจ,ความตกตะลึง
dismay(vt) ทำให้ตกตะลึง,ทำให้ตกใจ,ทำให้สะดุ้ง,ทำให้ท้อใจ,ทำให้กลัว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dismayขวัญหนีดีฝ่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In my opinion, his dismay was genuine.ในความเห็นของผม การตกตะึึลึงของเขา เป็นความจริงใจ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
For general Hardy and his team dismay a soviet era submarine, was actually something much more exotic.สิ่งที่นายพลฮาร์ดี้และลูกทีม สันนิษฐานเป็นเรือดำน้ำยุคโซเวียต จริงๆแล้วเป็นบางอย่าง ที่เหนือความคาดหมายมาก Man of Steel (2013)
# Let nothing you dismay # Remember Christ the Saviourพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับทุกท่าน Office Christmas Party (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dismayI was dismayed at the news.
dismayOne morning at breakfast we children were informed to our utter dismay that we could no longer be permitted to run absolutely wild.
dismayShe was dismayed at their ignorance in etiquette.
dismayShe was dismayed at the news.
dismayThe behavior of her children in public dismayed her.
dismayTo my dismay, he was caught cheating in the examination.
dismayTo my dismay I found I had lost my money.
dismayTo my dismay, my wallet was gone.

CMU English Pronouncing Dictionary
DISMAY D IH0 S M EY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dismay (v) dˈɪsmˈɛɪ (d i1 s m ei1)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dismay \Dis*may"\, v. t. [imp. & p. p. {Dismayed}; p. pr. & vb.
   n. {Dismaying}.] [OE. desmaien, dismaien, OF. esmaier; pref.
   es- (L. ex) + OHG. magan to be strong or able; akin to E.
   may. In English the pref. es- was changed to dis- (L. dis-).
   See {May}, v. i.]
   1. To disable with alarm or apprehensions; to depress the
    spirits or courage of; to deprive or firmness and energy
    through fear; to daunt; to appall; to terrify.
    [1913 Webster]
 
       Be not afraid, neither be thou dismayed. --Josh. i.
                          9.
    [1913 Webster]
 
       What words be these? What fears do you dismay?
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   2. To render lifeless; to subdue; to disquiet. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Do not dismay yourself for this.   --Spenser.
 
   Syn: To terrify; fright; affright; frighten; appall; daunt;
     dishearthen; dispirit; discourage; deject; depress. --
     To {Dismay}, {Daunt}, {Appall}. Dismay denotes a state
     of deep and gloomy apprehension. To daunt supposes
     something more sudden and startling. To appall is the
     strongest term, implying a sense of terror which
     overwhelms the faculties.
     [1913 Webster]
 
        So flies a herd of beeves, that hear, dismayed,
        The lions roaring through the midnight shade.
                          --Pope.
     [1913 Webster]
 
        Jove got such heroes as my sire, whose soul
        No fear could daunt, nor earth nor hell control.
                          --Pope.
     [1913 Webster]
 
        Now the last ruin the whole host appalls;
        Now Greece has trembled in her wooden walls.
                          --Pope.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dismay \Dis*may"\, v. i.
   To take dismay or fright; to be filled with dismay. [Obs.]
   --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dismay \Dis*may"\, n. [Cf. OF. esmai, F. ['e]moi. See {Dismay},
   v. t.]
   1. Loss of courage and firmness through fear; overwhelming
    and disabling terror; a sinking of the spirits;
    consternation.
    [1913 Webster]
 
       I . . . can not think of such a battle without
       dismay.                --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Thou with a tiger spring dost leap upon thy prey,
       And tear his helpless breast, o'erwhelmed with wild
       dismay.                --Mrs.
                          Barbauld.
    [1913 Webster]
 
   2. Condition fitted to dismay; ruin. --Spenser.
 
   Syn: Dejection; discouragement; depression; fear; fright;
     terror; apprehension; alarm; affright.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dismay
   n 1: the feeling of despair in the face of obstacles [syn:
      {discouragement}, {disheartenment}, {dismay}]
   2: fear resulting from the awareness of danger [syn: {alarm},
     {dismay}, {consternation}]
   v 1: lower someone's spirits; make downhearted; "These news
      depressed her"; "The bad state of her child's health
      demoralizes her" [syn: {depress}, {deject}, {cast down},
      {get down}, {dismay}, {dispirit}, {demoralize},
      {demoralise}] [ant: {elate}, {intoxicate}, {lift up}, {pick
      up}, {uplift}]
   2: fill with apprehension or alarm; cause to be unpleasantly
     surprised; "I was horrified at the thought of being late for
     my interview"; "The news of the executions horrified us"
     [syn: {dismay}, {alarm}, {appal}, {appall}, {horrify}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top