Search result for

-cover-

(72 entries)
(0.0368 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cover, *cover*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cover[VT] คลุม, See also: ครอบ, ครอบคลุม, ปกคลุม, Syn. cover up, put on
cover[VT] แต่งกาย, See also: แต่งตัว, สวมเสื้อผ้า
cover[VI] ทำงานแทน
cover[N] ที่บังตา, See also: ที่บัง
cover[VT] ปกป้อง, See also: คุ้มกัน
cover[N] ปกหนังสือ, Syn. book cover, binding
cover[VT] ปิดบัง, See also: ซ่อนเร้น, Syn. conceal, hide
cover[VT] ปู, See also: พอก, ปะ, โปะ, ปูด้วย, เททับด้วย
cover[N] ผ้าคลุม, See also: ผ้าห่ม
cover[N] ฝา, See also: ฝาครอบ, ที่ปิด, ฝาปิด, Syn. lid, top

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cover(คัฟ'เวอะ) {covered,covering,covers} vt. ปกคลุม,คลุม,กลบ,ปิดคลุม,ปิดบัง,ครอบ,นำมาซึ่ง ป้องกันคุ้มกัน,ครอบคลุม,รวมทั้ง,ชดเชย,ชดใช้,สังวาสกับ,กก (ไข่) ,ประกบตัว. vi. แทน,ซ่อน -Phr. (cover up ปิดเป็นความลับ,ปิดอย่างมิดชิด) n. ที่ปิด,ฝา,ที่ครอบ,ปก,ปลอก,ยางนอก,

English-Thai: Nontri Dictionary
cover(n) ปก,ที่ปิด,ฝาครอบ,ปลอก,ผ้าคลุมเตียง,เงินประกัน
cover(vt) ปิด,กลบ,ครอบ,คลุม,ปิดบัง,ป้องกัน,กก(ไข่)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coverปกหนังสือ
เป็นส่วนที่ช่วยยึดตัวเล่มหนังสือให้หยิบจับได้โดยสะดวก อาจมีลวดลายหรือไม่ก็ได้ รวมทั้งอาจมีชื่อหนังสือและชื่อผู้แต่ง อาจเป็นได้ทั้งปกแข็งและปกอ่อน

<b>Cover</b>

<b>Cover</b> [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's covered with dust.มันปกคลุมไปด้วยฝุ่น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
It covers three beds.มันครอบคลุมสามเตียง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I had the ground covered.ท่านจะทำยังไงต่อไป The Great Dictator (1940)
A strange grass covers the paths once trod by inmates.ทางเดินที่นักโทษชาวยิวเคยเดินย่ำ ก็แปลกตาไปด้วยหญ้าที่ปกคลุมอยู่ Night and Fog (1956)
Besides, they got the infield covered.นอกจากนี้พวกเขาได้สนามปกคลุม 12 Angry Men (1957)
He rolled himself in the blanket and slept on the papers... ... that covered the springs of the bed.เขาก็กลิ้งตัวเองอยู่ในผ้าห่ม และนอนบนหนังสือพิมพ์เก่า อื่น ๆ ที่ปกคลุมน้ำพุของเตียง The Old Man and the Sea (1958)
All of the projecting part of the hook... ... the curve and the point, was covered with sardines... ... each sardine hooked through both eyes so they made a garland of the projecting steel.และทุกส่วนที่ยื่นของเบ็ด เส้นโค้งและจุดที่ถูกปกคลุม ด้วย ปลาซาร์ดีนสด แต่ละปลา ซาร์ดีนติดยาเสพติด The Old Man and the Sea (1958)
What? Cover all exits.ครอบคลุมออกทั้งหมด มองที่ คมชัด Help! (1965)
(all) We shall, under cover of darkness, occupy a position overlooking the enemy encampment.เราจะต้องอยู่ภายใต้ความมืดปก คลุมครอบครอง ตำแหน่งที่สามารถมองเห็นค่าย ศัตรู How I Won the War (1967)
To begin with, cover is a hole in the ground, but as the enemy are rolled back by succeeding waves of troops, the men immediately behind start serious digging.เพื่อเริ่มต้นกับฝาครอบเป็นเพียง หลุมในพื้นดิน แต่เป็นศัตรูถูกยกเลิกไป How I Won the War (1967)
Gripweed, Clapper, cover yourselves.กริปวีด, คแลปเปอครอบคลุม ตัวเอง พวกเขามาจากที่ที่เหมาะสม! How I Won the War (1967)
Even the old man's political protection would run for cover.แม้กระทั่งการป้องกันทางการเมืองของชายชราจะวิ่งหาที่กำบัง The Godfather (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coverWill this cover the holiday expenses?
coverHe was covered all over with white paint.
coverAnything like a road was covered with water that had flooded out of the river.
coverWe covered three states in two days.
coverThe fields lay covered with deep snow.
coverM-my goodness!? Cover-up! Cover yourself up!
coverThe top of Mt. Fuji was covered with snow.
coverIt's a good idea to cover up when the sun is this strong.
coverThe damage was covered by insurance.
coverDust covers the desk.
coverHer new hairstyle covers her ears.
coverThe desk is covered with dust.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่ม[V] cover, See also: enclose, wrap, clothe, blanket, Syn. คลุม, Example: แม่ห่มผ้าให้ลูกที่กำลังนอนหลับสบาย, Thai definition: เอาผ้าคลุมตัว
ผ้าผวย[N] blanket, See also: cover, Syn. ผ้าห่ม, Example: ฉันดึงผ้าผวยมาคลุมตัวเพราะรู้สึกอากาศเริ่มเย็นขึ้น, Count unit: ผืน, Thai definition: ชื่อเรียกผ้าห่มนอน
ฝา[N] lid, See also: cover, Syn. ฝาจุก, ฝาปิด, Example: ่แม่บอกให้ฉันปิดฝาขวดน้ำหวานให้สนิทเพราะเดี๋ยวมดจะขึ้น, Count unit: ฝา, Thai definition: เครื่องปิดภาชนะต่างๆ
พอก[V] cover, See also: plaster, apply, daub, Example: รอยแผลเป็นที่หน้าดูจางไปเนื่องจากเจ้าตัวเอาฝุ่นพอกเสียหนา7, Thai definition: โปะให้หนา
เฟี้ยม[V] cover, See also: shield, Syn. ปิด, กั้น, บัง
ผอก[N] cover, See also: case, Syn. ปลอก, Example: เขาวางผอกมีดไว้ข้างๆ มีดที่ลับคมเรียบร้อยแล้ว, Thai definition: ภาชนะที่อาจสวมหรือใส่สิ่งอื่นได้
หมก[V] bury, See also: cover, Syn. ซุก, ฝัง, Example: ปลาชนิดนี้เท่านั้นที่ยังสามารถอยู่อาศัยในแหล่งน้ำที่แห้งในฤดูแล้งโดยหมกตัวอยู่ในกระเปาะใต้ดินคล้ายจำศีล, Thai definition: ซุกไว้ใต้
ใบปก[N] cover, See also: book-cover, book jacket, dust cover, binding or cover of a book, Syn. ปกหนังสือ, ปก, Example: หนังสือของร้านเปิดใหม่ตรงหัวมุมถนน บริการเคลือบใบปกให้ลูกค้าฟรี, Count unit: แผ่น, ใบ, Thai definition: กระดาษ หรือผ้า หรือหนัง ที่หุ้มอยู่ภายนอกสมุด หรือหนังสือ
ปก[N] cover, See also: book cover, jacket, Syn. ใบปก, เปลือก, ปลอก, Example: เด็กกำลังขีดเขียนลงบนปกหนังสือ, Count unit: ปก, Thai definition: กระดาษหรือผ้าหรือหนังเป็นต้นที่หุ้มอยู่ภายนอกสมุดหรือหนังสือ
ปกคลุม[V] cover, See also: spread over, overspread, shroud, envelop, Syn. คลุม, ห่อหุ้ม, หุ้ม, ห่ม, Example: ความมืดปกคลุมไปทั่วทั้งบริเวณสวน, Thai definition: แผ่คลุมอยู่เบื้องบน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบปก[n.] (baipok) EN: cover   
พอก[v.] (phøk) EN: cover   
ปกหนังสือ[n. exp.] (pok nangseū) EN: cover   FR: couvre-livre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COVER    K AH1 V ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cover    (v) (k uh1 v @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdeckband {n}cover band; masking tape [Add to Longdo]
Abdeckprofil {n} | Abdeckprofile {pl}cover profile | cover profiles [Add to Longdo]
Deckadresse {f} | Deckadressen {pl}cover address | cover addresses [Add to Longdo]
Deckblatt {n} | Deckblätter {pl}cover sheet; flyleaf | cover sheets; flyleaves [Add to Longdo]
Deckenleiste {f}cover strip [Add to Longdo]
Deckplatte {f}; Abdeckplatte {f}; Deckblech {n}; Abdeckblech {n}; Abschlussblech {n} | rückseitigt Abdeckplattecover plate | back-coverplate [Add to Longdo]
Deckscheibe {f}cover disc [Add to Longdo]
Fugenleiste {f}cover strip [Add to Longdo]
Lasche {f}cover plate; splicing plate [Add to Longdo]
Titelbild {n}cover picture [Add to Longdo]
Titelgeschichte {f}cover story [Add to Longdo]
Umschlagtitel {m}cover title [Add to Longdo]
Verschlussdeckel {m}; Abschlussdeckel {f}cover plate; sealing cover [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[méng, ㄇㄥˊ, ] cover [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
表紙[ひょうし, hyoushi] cover [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cover \Cov"er\ (k?v"?r), n.
   1. Anything which is laid, set, or spread, upon, about, or
    over, another thing; an envelope; a lid; as, the cover of
    a book.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything which veils or conceals; a screen; disguise; a
    cloak. "Under cover of the night." -- Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       A handsome cover for imperfections.  --Collier.
    [1913 Webster]
 
   3. Shelter; protection; as, the troops fought under cover of
    the batteries; the woods afforded a good cover.
    [1913 Webster]
 
       Being compelled to lodge in the field . . . whilst
       his army was under cover, they might be forced to
       retire.                --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   4. (Hunting) The woods, underbrush, etc., which shelter and
    conceal game; covert; as, to beat a cover; to ride to
    cover.
    [1913 Webster]
 
   5. That portion of a slate, tile, or shingle, which is hidden
    by the overlap of the course above. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   6. (Steam Engine) The lap of a slide valve.
    [1913 Webster]
 
   7. [Cf. F. couvert.] A tablecloth, and the other table
    furniture; esp., the table furniture for the use of one
    person at a meal; as, covers were laid for fifty guests.
    [1913 Webster]
 
   {To break cover}, to start from a covert or lair; -- said of
    game.
 
   {Under cover}, in an envelope, or within a letter; -- said of
    a written message.
    [1913 Webster]
 
       Letters . . . dispatched under cover to her
       ladyship.               --Thackeray.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cover \Cov"er\ (k?v"?r), v. t. [imp. & p. p. {Covered} (-?rd);
   p. pr. & vb. n. {Covering}.] [OF. covrir, F. couvrir, fr. L.
   cooperire; co- + operire to cover; probably fr. ob towards,
   over + the root appearing in aperire to open. Cf. {Aperient},
   {Overt}, {Curfew}.]
   1. To overspread the surface of (one thing) with another; as,
    to cover wood with paint or lacquer; to cover a table with
    a cloth.
    [1913 Webster]
 
   2. To envelop; to clothe, as with a mantle or cloak.
    [1913 Webster]
 
       And with the majesty of darkness round
       Covers his throne.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       All that beauty than doth cover thee. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To invest (one's self with something); to bring upon
    (one's self); as, he covered himself with glory.
    [1913 Webster]
 
       The powers that covered themselves with everlasting
       infamy by the partition of Poland.  --Brougham.
    [1913 Webster]
 
   4. To hide sight; to conceal; to cloak; as, the enemy were
    covered from our sight by the woods.
    [1913 Webster]
 
       A cloud covered the mount.      --Exod. xxiv.
                          15.
    [1913 Webster]
 
       In vain shou striv'st to cover shame with shame.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To brood or sit on; to incubate.
    [1913 Webster]
 
       While the hen is covering her eggs, the male . . .
       diverts her with his songs.      --Addison.
    [1913 Webster]
 
   6. To overwhelm; to spread over.
    [1913 Webster]
 
       The waters returned and covered the chariots and the
       horsemen.               --Ex. xiv. 28.
    [1913 Webster]
 
   7. To shelter, as from evil or danger; to protect; to defend;
    as, the cavalry covered the retreat.
    [1913 Webster]
 
       His calm and blameless life
       Does with substantial blessedness abound,
       And the soft wings of peace cover him round.
                          --Cowley.
    [1913 Webster]
 
   8. To remove from remembrance; to put away; to remit.
    "Blessed is he whose is covered." --Ps. xxxii. 1.
    [1913 Webster]
 
   9. To extend over; to be sufficient for; to comprehend,
    include, or embrace; to account for or solve; to
    counterbalance; as, a mortgage which fully covers a sum
    loaned on it; a law which covers all possible cases of a
    crime; receipts than do not cover expenses.
    [1913 Webster]
 
   10. To put the usual covering or headdress on.
     [1913 Webster]
 
        Cover thy head . . .; nay, prithee, be covered.
                          --Shak.
     [1913 Webster]
 
   11. To copulate with (a female); to serve; as, a horse covers
     a mare; -- said of the male.
     [1913 Webster]
 
   {To cover ground} or {To cover distance}, to pass over; as,
    the rider covered the ground in an hour.
 
   {To cover one's short contracts} (Stock Exchange), to buy
    stock when the market rises, as a dealer who has sold
    short does in order to protect himself.
 
   {Covering party} (Mil.), a detachment of troops sent for the
    protection of another detachment, as of men working in the
    trenches.
 
   {To cover into}, to transfer to; as, to cover into the
    treasury.
 
   Syn: To shelter; screen; shield; hide; overspread.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cover \Cov"er\, v. i.
   To spread a table for a meal; to prepare a banquet. [Obs.]
   --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cover
   n 1: a covering that serves to conceal or shelter something; "a
      screen of trees afforded privacy"; "under cover of
      darkness"; "the brush provided a covert for game"; "the
      simplest concealment is to match perfectly the color of the
      background" [syn: {screen}, {cover}, {covert},
      {concealment}]
   2: bedding that keeps a person warm in bed; "he pulled the
     covers over his head and went to sleep" [syn: {blanket},
     {cover}]
   3: the act of concealing the existence of something by
     obstructing the view of it; "the cover concealed their guns
     from enemy aircraft" [syn: {cover}, {covering}, {screening},
     {masking}]
   4: the protective covering on the front, back, and spine of a
     book; "the book had a leather binding" [syn: {binding}, {book
     binding}, {cover}, {back}]
   5: a natural object that covers or envelops; "under a covering
     of dust"; "the fox was flushed from its cover" [syn:
     {covering}, {natural covering}, {cover}]
   6: covering for a hole (especially a hole in the top of a
     container); "he removed the top of the carton"; "he couldn't
     get the top off of the bottle"; "put the cover back on the
     kettle" [syn: {top}, {cover}]
   7: fire that makes it difficult for the enemy to fire on your
     own individuals or formations; "artillery provided covering
     fire for the withdrawal" [syn: {cover}, {covering fire}]
   8: a fixed charge by a restaurant or nightclub over and above
     the charge for food and drink [syn: {cover charge}, {cover}]
   9: a recording of a song that was first recorded or made popular
     by somebody else; "they made a cover of a Beatles' song"
     [syn: {cover}, {cover version}, {cover song}]
   10: a false identity and background (especially one created for
     an undercover agent); "her new name and passport are cover
     for her next assignment"
   v 1: provide with a covering or cause to be covered; "cover her
      face with a handkerchief"; "cover the child with a
      blanket"; "cover the grave with flowers" [ant: {expose},
      {uncover}]
   2: form a cover over; "The grass covered the grave" [syn:
     {cover}, {spread over}]
   3: span an interval of distance, space or time; "The war
     extended over five years"; "The period covered the turn of
     the century"; "My land extends over the hills on the
     horizon"; "This farm covers some 200 acres"; "The Archipelago
     continues for another 500 miles" [syn: {cover}, {continue},
     {extend}]
   4: provide for; "The grant doesn't cover my salary"
   5: act on verbally or in some form of artistic expression; "This
     book deals with incest"; "The course covered all of Western
     Civilization"; "The new book treats the history of China"
     [syn: {cover}, {treat}, {handle}, {plow}, {deal}, {address}]
   6: include in scope; include as part of something broader; have
     as one's sphere or territory; "This group encompasses a wide
     range of people from different backgrounds"; "this should
     cover everyone in the group" [syn: {embrace}, {encompass},
     {comprehend}, {cover}]
   7: travel across or pass over; "The caravan covered almost 100
     miles each day" [syn: {traverse}, {track}, {cover}, {cross},
     {pass over}, {get over}, {get across}, {cut through}, {cut
     across}]
   8: be responsible for reporting the details of, as in
     journalism; "Snow reported on China in the 1950's"; "The cub
     reporter covered New York City" [syn: {report}, {cover}]
   9: hold within range of an aimed firearm
   10: to take an action to protect against future problems; "Count
     the cash in the drawer twice just to cover yourself"
   11: hide from view or knowledge; "The President covered the fact
     that he bugged the offices in the White House" [syn:
     {cover}, {cover up}]
   12: protect or defend (a position in a game); "he covered left
     field"
   13: maintain a check on; especially by patrolling; "The second
     officer covered the top floor"
   14: protect by insurance; "The insurance won't cover this" [syn:
     {cover}, {insure}, {underwrite}]
   15: make up for shortcomings or a feeling of inferiority by
     exaggerating good qualities; "he is compensating for being a
     bad father" [syn: {cover}, {compensate}, {overcompensate}]
   16: invest with a large or excessive amount of something; "She
     covered herself with glory"
   17: help out by taking someone's place and temporarily assuming
     his responsibilities; "She is covering for our secretary who
     is ill this week"
   18: be sufficient to meet, defray, or offset the charge or cost
     of; "Is this enough to cover the check?"
   19: spread over a surface to conceal or protect; "This paint
     covers well"
   20: cover as if with a shroud; "The origins of this civilization
     are shrouded in mystery" [syn: {shroud}, {enshroud}, {hide},
     {cover}]
   21: copulate with a female, used especially of horses; "The
     horse covers the mare" [syn: {breed}, {cover}]
   22: put something on top of something else; "cover the meat with
     a lot of gravy" [syn: {overlay}, {cover}]
   23: play a higher card than the one previously played; "Smith
     covered again"
   24: be responsible for guarding an opponent in a game
   25: sit on (eggs); "Birds brood"; "The female covers the eggs"
     [syn: {brood}, {hatch}, {cover}, {incubate}]
   26: clothe, as if for protection from the elements; "cover your
     head!" [syn: {cover}, {wrap up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top