ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-獵-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *獵*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[獵, liè, ㄌㄧㄝˋ] hunting; field sports
Radical: Decomposition: 犭 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  巤 (liè ㄌㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] dog

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liè, ㄌㄧㄝˋ, / ] hunting, #10,860 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I dream all my horses is alive and we all riding on desert for hunting lions.[CN] 夢見我的馬都活了 在沙漠上馳騁 狩獅子 Ride the Pink Horse (1947)
The hunt in the Odenwald forest lasted from morning until sundown.[CN] 在森林的狩從清晨一直持續到日落 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
"I love my dogs. I love hunting. I love killing whatever flies or leaps."[CN] 我愛我的犬 我愛打 我愛捕殺一切飛翔奔跑的東西 Les Visiteurs du Soir (1942)
My daughter doesn't enjoy hunting.[CN] 我不認為 我女兒很少關心打的事 Les Visiteurs du Soir (1942)
Hunting is so sad.[CN] 打太殘忍了 我喜歡鳥兒 Les Visiteurs du Soir (1942)
I'd lost my quarry, so I was looking for you.[CN] 我在找你 我找不到物蹤跡了 Les Visiteurs du Soir (1942)
The hunt is over!"[CN] 狩結束了! Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Tronje, announce to the people of Burgundy that I invite everybody to a royal hunt to kill a mad dog and a ravening.[CN] 告訴全布盧郡的人,我要請他們去打 這是狩的好季節啊,有一頭游離的狼等著我們去捕殺 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
I hope you also know hunting songs.[CN] 但願你們也會唱一些打的歌曲 Les Visiteurs du Soir (1942)
I come to take leave, Brunhild. We are starting for the hunt in the Odenwald forest.[CN] 我是來道別的,布侖希爾德 我們要去森林狩 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
It's not our fault. We both thought we'd caught a tender new victim.[CN] 這不是我們的錯 我們都以為聞到味道 發現新物了 Les Visiteurs du Soir (1942)
Never thought Bobby was a killer at heart.[CN] 從沒想過波比在本質上是個 The Uninvited (1944)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top