ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -趾-, *趾*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[趾, zhǐ, ㄓˇ] toe; tracks, footprints
Radical: Decomposition: 足 (zú ㄗㄨˊ)  止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [pictophonetic] foot,  Rank: 3,164

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǐ, ㄓˇ, ] toe, #15,775 [Add to Longdo]
[jiǎo zhǐ, ㄐㄧㄠˇ ㄓˇ, / ] toe, #17,063 [Add to Longdo]
高气扬[zhǐ gāo qì yáng, ㄓˇ ㄍㄠ ㄑㄧˋ ㄧㄤˊ, / ] arrogant, #45,065 [Add to Longdo]
[mǔ zhǐ, ㄇㄨˇ ㄓˇ, ] big toe [Add to Longdo]
[zhǐ jiān, ㄓˇ ㄐㄧㄢ, ] tiptoe [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
行性;指行性[しこうせい, shikousei] (n,adj-no) digitigrade (walking on the toes) [Add to Longdo]
[しこつ, shikotsu] (n) (See 指骨) phalanx (phalange) of the foot [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But Moses, he knowses his toes aren't roses...[CN] 但摩西知道他的脚不是玫瑰 Singin' in the Rain (1952)
Moses, he knowses his toeses aren't roses...[CN] 摩西知道他的脚不是玫瑰 Singin' in the Rain (1952)
You carry on keeping fit - uh, touch your toes, stand on your head.[CN] 你继续减肥 触到脚 倒立 The Lady Vanishes (1938)
The only one you wanted to keep had six toes and was cockeyed to boot.[CN] 你唯一想留下的有六根脚 On the Waterfront (1954)
If I wait too long on a sidewalk, my feet get cold.[CN] 如果我在大街上站得太久了 我的脚会冻坏的 Strangers on a Train (1951)
Moses, he knowses His toeses aren 't roses[CN] 摩西知道他的脚不是玫瑰 Singin' in the Rain (1952)
Get your slimy-webbed phalanges off my boots![JA] ぬめっててくもの巣状の節骨 をどかして! Rango (2011)
Moses supposes his toeses are roses[CN] 摩西认为他的脚是玫瑰 Singin' in the Rain (1952)
One toe's missing on the right front paw.[CN] 少了一只头 右前脚 The Yearling (1946)
A toes is a toes.[CN] 脚是脚 Singin' in the Rain (1952)
Moses supposes his toeses are roses...[CN] 摩西认为他的脚是玫瑰 Singin' in the Rain (1952)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top