ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

课程表

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -课程表-, *课程表*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
课程表[kè chéng biǎo, ㄎㄜˋ ㄔㄥˊ ㄅㄧㄠˇ, / ] class timetable, #62,199 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I came to pick up a course list. - What luck.[CN] 我来拿课程表 不错 My Sex Life... or How I Got Into an Argument (1996)
Sorry, I'm late. It's just like this new schedule's totally confusing.[CN] 对不起,我迟到了 都是这个新的课程表把我搞糊涂了 Fast Times at Ridgemont High (1982)
And after a while... the school worked it into the curriculum.[CN] 过了阵子, 学校把那列入课程表 The King of Comedy (1982)
I'll get his class schedule.[CN] 我去找他的课程表 The Pelican Brief (1993)
I need the class schedule for Edward Linney.[CN] 我需要爱德华蓝尼的课程表 The Pelican Brief (1993)
I came for a course list.[CN] 我是来拿课程表 My Sex Life... or How I Got Into an Argument (1996)
The pilot should have our schedule![CN] 飞行员肯定有我们的课程表 The Bridge (1959)
I often have a gap in my schedule.[CN] 我课程表经常有洞的 Anita: Swedish Nymphet (1973)
I mean, are you teaching the Bill of Rights this semester or did that not make the program?[CN] 你这学期不是还要教人权法案吗? 还是那没加进课程表裹? Arlington Road (1999)
I will now read you the schedule.[CN] 现在我给大家念课程表 The Tin Drum (1979)
No more class schedules for reporters.[CN] 不可以再给记者课程表 The Pelican Brief (1993)
I have taken the time to print up a complete schedule... of class quizzes and the chapters they cover.[CN] 我花时间打印了一份完整的课程表... 关于课程测验以及它们所涉及的章节 Fast Times at Ridgemont High (1982)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top