ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -興-, *興*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[興, xìng, ㄒㄧㄥˋ] to thrive, to prosper, to flourish
Radical: Decomposition: 臼 (jiù ㄐㄧㄡˋ) 八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [] ,  Rank: 6,661

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xīng, ㄒㄧㄥ, / ] flourish; it is the fashion to; to become popular, #4,222 [Add to Longdo]
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, / ] interest, #4,222 [Add to Longdo]
高兴[gāo xìng, ㄍㄠ ㄒㄧㄥˋ, / ] happy; glad; willing (to do sth); in a cheerful mood, #1,606 [Add to Longdo]
兴奋[xīng fèn, ㄒㄧㄥ ㄈㄣˋ, / ] excited; excitement, #2,512 [Add to Longdo]
兴趣[xìng qu, ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩ˙, / ] interest (directed towards, not inherent in something), #2,901 [Add to Longdo]
感兴趣[gǎn xìng qù, ㄍㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩˋ, / ] be interested, #5,038 [Add to Longdo]
新兴[xīn xīng, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄥ, / ] new; up and coming; newly developing; rising, #7,275 [Add to Longdo]
有兴趣[yǒu xìng qù, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩˋ, / ] interested; interesting, #7,779 [Add to Longdo]
兴建[xīng jiàn, ㄒㄧㄥ ㄐㄧㄢˋ, / ] build; construct, #7,782 [Add to Longdo]
振兴[zhèn xīng, ㄓㄣˋ ㄒㄧㄥ, / ] promote; cause to develop, #8,020 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きょう, kyou] (n) (1) interest; entertainment; pleasure; (2) (See 六義・1) implicit comparison (style of the Shi Jing); (P) [Add to Longdo]
がる[きょうがる, kyougaru] (v5r,vi) to be amused or interested in [Add to Longdo]
が有る[きょうがある, kyougaaru] (exp) to be fun; to be interesting [Add to Longdo]
し;起こし[おこし, okoshi] (suf) development; revitalization [Add to Longdo]
し;;粔籹(oK)[おこし, okoshi] (n) (uk) millet or rice cake, roasted and hardened with starch syrup and sugar (sometimes including peanuts, etc.) [Add to Longdo]
じる[きょうじる, kyoujiru] (v1,vi) to amuse oneself; to make merry [Add to Longdo]
[おこす, okosu] (v5s,vt) to revive; to retrieve (fortunes); to raise up; (P) [Add to Longdo]
ずる[きょうずる, kyouzuru] (vz,vi) (See じる) to amuse oneself; to make merry [Add to Longdo]
[おこる, okoru] (v5r,vi) to rise; to flourish [Add to Longdo]
を冷ます[きょうをさます, kyouwosamasu] (exp,v5s) to be a wet-blanket; to spoil a person's pleasure [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
For one thing, I'm busy; for another, I'm not interested.1つには私は忙しいし、もう1つには味もない。
They are both very excited.2人ともたいへん奮している。
I am interested in Asian history.アジアの歴史に味があります。
I was interested in your remark.あなたのおっしゃった事に味を持ちました。
Your site appeals to people who are interested in cats.あなたのサイトは、猫に味のある人達にとって魅力的です。
Read such books as interest you.あなたの味を引くような本を読みなさい。
I suggest you keep out of this.あなたはこのことには味をもたないようにしてください。
To what degree are you interested in baseball?あなたはどの程度野球に味があるのですか。
Are you interested in music?あなたは音楽に味がありますか。
Are you interested in flowers?あなたは花に味がありますか。
Are you interested in politics?あなたは政治に味がありますか。
I am no more excited than you are.あなた同様私は奮などしていない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cheer up.[CN] 高點兒吧。 Applause (1929)
For a dame you couldn't stand the sight of a few days ago... you seem to be taking a big interest in April and her sex-appeal.[CN] 你從很久之前就看夠了人老珠黃了 看來你對"性感"的April有很大趣嘛 Applause (1929)
Took a while before he answered... but, like he says in the letter, he wasn't interested.[JA] しばらく経って 返事が来た... だが書いてある通り 味ないって He Walked by Night (1948)
Not lose the calm, it lets him to help you with the coat.[JA] まあ 奮せず コート脱ごうよ Scarlet Street (1945)
We're interested in something entirely different.[CN] 我們感趣的是完全不同的事. Grand Hotel (1932)
He had no interest in anything but electronics.[JA] 電子のこと以外 味なさそうだった He Walked by Night (1948)
You have lost the calm.[JA] 奮してんのは あんたの方よ Scarlet Street (1945)
If you would honour me and make me happy, Lord Attila, then summon my brothers as guests to your court![CN] 要是你當真想要讓我高! 匈奴王,你就邀請我的兄弟們來你的宮殿做客吧! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
I believe that the painter is still more fascinating than their squares.[JA] 絵よりも画家が 味をそそるよ どんな人かね? Scarlet Street (1945)
Kick'er up, honey.[CN] 高點兒,甜心 Applause (1929)
Interesting.[JA] 味深いわ Scarlet Street (1945)
Can't you take a little interest in what I'm trying to teach you?[CN] 你就不能對我正在教你的提起點趣麼? Applause (1929)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こう, kou] Interesse, Unterhaltung, Belebung, Gedeihen [Add to Longdo]
[こう, kou] Interesse, Unterhaltung, Belebung, Gedeihen [Add to Longdo]
[おこす, okosu] wiederbeleben [Add to Longdo]
[おこる, okoru] bluehen, gedeihen [Add to Longdo]
信所[こうしんじょ, koushinjo] Auskunftsbuero, Detektivbuero [Add to Longdo]
[きょうみ, kyoumi] Interesse [Add to Longdo]
味津津[きょうみしんしん, kyoumishinshin] sehr_interessant [Add to Longdo]
味深い[きょうみぶかい, kyoumibukai] sehr_interessant [Add to Longdo]
[こうふん, koufun] Aufregung, Erregung [Add to Longdo]
[こうぎょう, kougyou] Industrieunternehmen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top