ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

突出

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -突出-, *突出*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
突出[tū chū, ㄊㄨ ㄔㄨ, ] prominent; outstanding; to give prominence to; to protrude; to project, #1,527 [Add to Longdo]
腰椎间盘突出[yāo zhuī jiān pán tū chū, ㄧㄠ ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄢ ㄆㄢˊ ㄊㄨ ㄔㄨ, / ] slipped disc; vertebral herniation; prolapsed disc [Add to Longdo]
腰椎间盘突出[yāo zhuī jiān pán tū chū zhèng, ㄧㄠ ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄢ ㄆㄢˊ ㄊㄨ ㄔㄨ ㄓㄥˋ, / ] herniated lumbar disc [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
突出[とっしゅつ, tosshutsu] (n,vs,adj-no) projection; protrusion; (P) [Add to Longdo]
突出[つきだし, tsukidashi] (n) {comp} projection; protrusion [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pardon me for protruding, but have I the pleasure of addressing Herr...[CN] 恕我突出了 请问先... Chitty Chitty Bang Bang (1968)
I've got a pretty good record in putting together jigsaw puzzles.[CN] 在调查悬疑案件方面 经验丰富,成绩突出 The Arrival (1961)
I do believe you need to project more.[JA] さらに突出する必要がある Welcome Back, Jim Gordon (2015)
it's much more instructive and conclusive than a turned-up chin or a receding forehead.[CN] 它很有用,但太過武斷了 突出的下巴,後退的髮際線 La Poison (1951)
- on his bilateral overhangs... - Stretch marks on his love handles.[JA] 両側の突出の最近の線条 Skinny Dipper (2014)
What do you think this is, a penny stick-up outfit?[CN] 你怎么认为的一伙突出的组织吗 The Street with No Name (1948)
The tongue swells until it protrudes from the mouth.[CN] The tongue swells until it protrudes from the mouth. 舌头会肿胀直到从嘴里突出 Strange Cargo (1940)
You know what clinched it for me?[JA] - 何が私にとって突出してたかわかる? Blue Jasmine (2013)
Empathy is to project your imagination so that you actually feel what the other person is feeling.[CN] 共鸣是突出你的想像力 让你实际感受到 别人的感觉 Funny Face (1957)
No, the ledge broke her fall.[CN] 没成功, 被突出物挡了下 Up the Down Staircase (1967)
One wonders what the authors are trying to say...[CN] 会让人觉得主题还不够突出 8½ (1963)
My face doesn't compose well. It's all highlights.[CN] 我的面部看起来太突出 Ninotchka (1939)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
突出[つきだし, tsukidashi] projection, protrusion [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top