ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

時差

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -時差-, *時差*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
时差[shí chā, ㄕˊ ㄔㄚ, / ] time difference; time lag; jet lag, #17,691 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
時差ぼけ[じさぼけ, jisaboke] (n ) อาการอ่อนเพลียจากการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นเวลานาน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
時差[じさ, jisa] Thai: ความต่างของเวลาระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง English: time difference

Japanese-English: EDICT Dictionary
時差[じさ, jisa] (n) time difference; (P) [Add to Longdo]
時差ぼけ;時差惚け[じさぼけ, jisaboke] (n) jet-lag [Add to Longdo]
時差出勤[じさしゅっきん, jisashukkin] (n) staggered work hours [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It's been a week, but I'm still suffering from jet lag.1週間経ったけど、ぼくはまだ時差ぼけに苦しんでいる。 [M]
The company is attempting to stagger work hours.会社は時差通勤を導入しようとしています。
Whenever I go abroad, I suffer from jet lag and diarrhea.海外にいくとかならず、時差ぼけと下痢になやまされる。
I'm still suffering from jet lag.私はまだ時差ぼけに苦しんでいます。
I hope you are willing to communicate under these conditions because e-mail is the most effective and convenient under different time zones!時差のある場合、電子メールが最も効果的で便利な手段ですので、メールを使って連絡をしてくださることを希望します。
Jet lag is more than just feeling tired - on top of that you just don't feel well.時差ボケって、ただ眠いって感じではなくて、眠い上になんか気持ちも悪くなるんだよね。
I've got a bad case of jet lag.時差ボケで辛い。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The time discrepancy, the rates of descent, second shooters, detonation patterns, cellular records, communication towers, multi-layered encryption, all of the damn chem trails in the sky.[JA] 時差、 降下率、 FPSゲーム、 Down the Mississippi (2015)
So, you wanted to wait and call Mildred... at a time that was convenient for her because of the time difference.[CN] 這樣啊 你是因為時差 才半夜打給她 The Parent Trap (1998)
As you say, it's Thanksgiving, and there's the time difference so it may take time to make contact.[CN] 現在是感恩節 有時差 因此,需要花一定的時間聯繫 Unknown (2011)
This little maneuver's gonna cost us 51 years![JA] 今度の時差は なんと51年だぞ Interstellar (2014)
I'm late and I'm tired. I'm pretty jetlagged.[JA] 疲れてるんだ ちょっと 時差ボケもあってさ Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
Because-- Because of the time difference. Uh-huh.[CN] 沒錯 就是因為時差 The Parent Trap (1998)
You know you could have killed me out there?[CN] 妳當時差點就把我殺了 Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
With the time difference, they might have filed another report.[JA] 時差が有ったので 別の報告書を出した可能性がある Jack Reacher: Never Go Back (2016)
Wow, how was that jet lag?[JA] 時差ボケは? Knock Knock (2015)
There's a difference in time.[CN] 時差 Tenchi: The Samurai Astronomer (2012)
This thing is a fucking mess, man.[CN] 崔佛哄騙我加入他們的零時差攻擊 Snowden (2016)
I had a really weird night, you know, a couple of weird nights.[JA] 本当に異様な夜を過ごした 異様な夜のカップル 時差ぼけした 3 Days to Kill (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
時差[じさ, jisa] Zeitunterschied [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top