ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -悖-, *悖*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[悖, bèi, ㄅㄟˋ] contradictory; counter to
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  孛 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 3,148

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bèi, ㄅㄟˋ, ] perverse; rebellious; to rebel, #13,415 [Add to Longdo]
[bèi lùn, ㄅㄟˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] (logic) paradox, #31,429 [Add to Longdo]
并行不[bìng xíng bù bèi, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄅㄟˋ, / ] both can be implemented without coming into conflict; not be mutually exclusive; run parallel, #74,929 [Add to Longdo]
[bèi nì, ㄅㄟˋ ㄋㄧˋ, ] contrary, #89,379 [Add to Longdo]
[wéi bèi, ㄨㄟˊ ㄅㄟˋ, / ] to transgress; to violate (the rules); same as 違背|违背 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もとる, motoru] (v5r,vi) to go against; to deviate from; to oppose [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, if it's against front-office policy...[CN] 好吧,如果这有管理部门的政策 One, Two, Three (1961)
Have failed in your duty to your client.[CN] 有于你的责任和客户 Bordertown (1935)
Sacrilege.[CN] 理逆天 Dracula (1979)
Their national interests were alien to me .[CN] 他们的国家利益与我相 The Confession (1970)
Your callousness is perverse.[CN] 你的无情已经有常理了 Through a Glass Darkly (1961)
Out of paradoxes. man creates his world.[CN] 在各種論下 人類創造了世界 WR: Mysteries of the Organism (1971)
"for the period of three years.[CN] 為期三年奉行不 The Nun's Story (1959)
Amen."[CN] 為期三年奉行不 The Nun's Story (1959)
Charity counts more than the law[CN] 有时候 人法与正义相 Augustine of Hippo (1972)
I want to concede that she is a goddess[CN] 这并不与古人和今人的信仰相 Augustine of Hippo (1972)
Is it against the party line to use indoor plumbing?[CN] 使用室内水管有党的路线吗? One, Two, Three (1961)
Because I'm convinced that it would be a cruel and unchristian act... to let you two loose on an unsuspecting world.[CN] 因为我确信那将是残忍的、有基督精神的行为... 释放你们俩到毫无防备的世界 The Trouble with Angels (1966)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top