ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -庞-, *庞*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[庞, páng, ㄆㄤˊ] disorderly, messy; huge, big
Radical: 广Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [ideographic] A dragon 龙 inside a house 广,  Rank: 1,849

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[páng, ㄆㄤˊ, / ] huge; enormous; tremendous; surname Pang, #16,050 [Add to Longdo]
[páng dà, ㄆㄤˊ ㄉㄚˋ, / ] huge; enormous; tremendous, #4,990 [Add to Longdo]
[liǎn páng, ㄌㄧㄢˇ ㄆㄤˊ, / ] face, #15,184 [Add to Longdo]
然大物[páng rán dà wù, ㄆㄤˊ ㄖㄢˊ ㄉㄚˋ ㄨˋ, / ] huge monster, #33,874 [Add to Longdo]
[miàn páng, ㄇㄧㄢˋ ㄆㄤˊ, / ] face, #34,286 [Add to Longdo]
[páng zá, ㄆㄤˊ ㄗㄚˊ, / ] enormously complex; a vast jumble, #46,511 [Add to Longdo]
[Páng Dé, ㄆㄤˊ ㄉㄜˊ, / ] Pang De (-219), general of Cao Wei at the start of the Three Kingdoms period, victor over Guan Yu 關羽|关羽; Pound (name); Ezra Pound (1885-1972), American poet and translator, #47,299 [Add to Longdo]
加莱[Páng jiā lái, ㄆㄤˊ ㄐㄧㄚ ㄌㄞˊ, / ] (Henri) Poincaré, #58,651 [Add to Longdo]
[Páng péi, ㄆㄤˊ ㄆㄟˊ, / ] Pompeium, Roman town in Bay of Naples destroyed by eruption of Vesuvius in 79, #137,824 [Add to Longdo]
极为[jí wéi páng dà, ㄐㄧˊ ㄨㄟˊ ㄆㄤˊ ㄉㄚˋ, / ] monumental [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When the electrochemists Pons and Fleischman announced in 1989 that they had discovered cold fusion a revolutionary process of generating energy they were at first acclaimed as geniuses and then condemned as charlatans.[CN] 1989年,电化学家兹和福雷斯曼 宣布他们成功研发冷核熔 这是革命性的能源制造法 The Saint (1997)
With oohs and aahs And they slapped his face on every vase[CN] 他英俊脸刻在花瓶 Hercules (1997)
Pontonous! Come here![CN] 托努斯 到这边来 The Odyssey (1997)
We thought they were noise, but they're actually data huge amounts of it.[CN] 原以为是噪音,其实是数据... ...极为大的数据 Contact (1997)
I wanted to convey sheer size.[CN] 我想传达大的规模。 Titanic (1997)
Le Pen![CN] 勒! The Crazy Stranger (1997)
I just sometimes feel a little pang when you're out prowling the Ritz.[CN] 我只是有时觉得有点 当你在外面窜来窜去丽思。 Afterglow (1997)
Branded, especially the early episodes, was truly a source of inspiration.[CN] 大的粉丝团里的人之一 "烙印" 尤其是前面的章节 对我们很有启发 The Big Lebowski (1998)
Pony, fox trot, frug. Philly dog, fandango.[CN] 尼舞, 狐步,摇摆 费城狗, 方登戈舞 Great Expectations (1998)
Le Pen's a motherfucker![CN] 勒是个混蛋! The Crazy Stranger (1997)
- Yeah, just like Pompeii.[CN] -就像古贝城 Dante's Peak (1997)
Face like an angel. Perfect.[CN] 天使般的脸,完美 Kiss the Girls (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top