ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

奏曲

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -奏曲-, *奏曲*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奏曲[xié zòu qǔ, ㄒㄧㄝˊ ㄗㄡˋ ㄑㄩˇ, / ] concerto, #34,765 [Add to Longdo]
奏曲[qián zòu qǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄡˋ ㄑㄩˇ, ] prelude (music), #77,518 [Add to Longdo]
奏曲[biàn zòu qǔ, ㄅㄧㄢˋ ㄗㄡˋ ㄑㄩˇ, / ] variation (music) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
奏曲[そうきょく, soukyoku] (n) (abbr) sonata [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The piece was arranged for piano and orchestra.その曲はピアノ協奏曲に編集された。
They have come early so they won not miss the prelude.彼らは前奏曲を聞き漏らさないように早く来た。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"where I won First Prize in Harmony,[CN] 在那我赢得协奏曲的 第一个大奖 Quai des Orfèvres (1947)
She was nowhere to be found when the overture began.[JA] 前奏曲が始まった時 彼女は どこにもいなかった Behind the Red Curtain (2013)
What number is the A Major Concerto?[CN] A大调协奏曲是多少号? Love Story (1970)
I observe that there's a good deal of German music on the program.[JA] 演奏曲目でドイツ音楽はある The Great Mouse Detective (1986)
- The Second Piano Concerto.[CN] 第二钢琴协奏曲 The Seven Year Itch (1955)
"Quartet for Piano and Strings in A minor"[JA] ピアノ四重奏曲イ短調 Quartet for Piano and Strings in A minor Shutter Island (2010)
On request of factory workers Naumenko and Riabov, teacher Levchenko and other listeners we broadcast the concert of Rahmaninov for the piano and the orchestra.[CN] {\fn华文仿宋\fs16\1cHD1D1D1}工厂工人纳乌缅科,利亚波夫 {\fn华文仿宋\fs16\1cHD1D1D1}教师列普琴科以及其他听众的要求播放 {\fn华文仿宋\fs16\1cHD1D1D1}拉赫玛尼诺夫的钢琴协奏曲 Vesna na Zarechnoy ulitse (1956)
Rachmaninoff, the Second Piano Concerto.[CN] 拉赫曼尼诺夫 第二钢琴协奏曲 The Seven Year Itch (1955)
The Second Piano Concerto.[CN] 第二钢琴协奏曲 The Seven Year Itch (1955)
It's about time the piano realized it has not written the concerto![CN] 该是钢琴了解自己 并未写下协奏曲的时候了 All About Eve (1950)
The "Clarinet Concerto" by Mozart. Do you mind?[CN] 莫扎特的《单簧管协奏曲》 你不介意吧 Breathless (1960)
Undoubtedly you know of his piano concerto "Choo Choo Mama."[CN] 毫无疑问你知道他的钢琴协奏曲"火车妈妈" High Society (1956)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top