ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

壕沟

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -壕沟-, *壕沟*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
壕沟[háo gōu, ㄏㄠˊ ㄍㄡ, / ] trench; moat, #44,194 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ Interpreter #3, In French] The place resembles Ponary: the forest, the ditches.[CN] 这地方像极了伯纳尼 这森林,这些壕沟 Shoah (1985)
We need a moat at the south border, so no horsemen can approach[CN] 这样可以形成一条壕沟 阻止马匹进来 Seven Samurai (1954)
This moat need not be wide[CN] 不必全部放水,形成壕沟即可 Seven Samurai (1954)
They dumped the bodies in these ditches, and they had to lay them out like herrings, head to foot.[CN] 他们把尸体倾倒进壕沟内 还要把尸体像鲱鱼一样 头对头脚对脚地排好 Shoah (1985)
You're lying in a trench and the shells come down.[CN] 你躺在一个壕沟中 炮弹落了下来 Remember (1974)
And when Lee's army is nicely entrenched behind fat rocks on the high ground...[CN] 当李的军队会藏在高山中的 大石头后面的壕沟里面... Gettysburg (1993)
In land, small groups penetrated in German trenches.[CN] 在陆地上,小的攻击组渗透 到德国人的壕沟后面 Red Star: The Soviet Union - 1941-1943 (1974)
Two of you go down into the moat.[CN] 另外安排两个人在壕沟下面 Fantomas vs. Scotland Yard (1967)
In the ditch! March! Get off the road![CN] 到壕沟那去 列队 离开大路 Battle of Britain (1969)
I want that tank dug in, and slip trenches.[CN] 去掩护那坦克车而且开始挖壕沟 Sahara (1943)
The ditches were funnel-shaped.[CN] 这些壕沟呈漏斗状 Shoah (1985)
We get up at 5:00 a. m hump all day, camp around 4 or 5, dig a foxhole, eat then put out an all-night ambush or a listening post.[CN] 我们早上五点起床... 整天走动,四、五点钟扎营 掘壕沟,进食... 然后整晚埋伏,或是当哨兵 Platoon (1986)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top