ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

切り上げ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -切り上げ-, *切り上げ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
切り上げ(P);切上げ;切りあげ[きりあげ, kiriage] (n) (1) end; conclusion; (2) rounding up; (3) revaluation; (P) [Add to Longdo]
切り上げる;切上げる[きりあげる, kiriageru] (v1,vt) (1) to close; to finish; (2) to round up (a number); (3) to revalue (a currency) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Let's wind up our work.この辺で仕事を切り上げよう。
The fire and power outage resulted in a shortened workday at some exchanges in Manhattan's financial district.マンハッタンの金融街にある証券取引所の中には、火災と停電のため、営業を早めに切り上げてしまったところもあります。
Finally, Susan cuts her mother short, promises to write, and hangs up.ようやくスーザンは母親の話を切り上げ、手紙を書くと約束し、電話を切る。
We ran out of time end had to abridge the interview.時間が切れたので会見を早く切り上げなければならなかった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ah... Then I shall end the choir practice earlier. It's fine with me.[JA] (屋敷) ああ じゃあ 合唱の練習は早めに切り上げます 大丈夫です Taima no arashi (2003)
Let's round that up to 31.[JA] 切り上げて31人だ The Robotic Manipulation (2010)
We have the Met gala on Sunday and I don't want to late, so be sure you're home from golf.[JA] 日曜はオペラよ ゴルフは早めに切り上げ Jesus, Mary and Joe Cocker (2007)
You missed the tournament cut on friday, yes?[JA] あなたはトーナメントを 金曜の内に切り上げましたね? Pilot (2008)
My business won't allow me time away to visit all the Lake country.[JA] 仕事の都合で 旅を早く切り上げ Episode #1.4 (1995)
She turned him down and left.[JA] 彼女は話を切り上げて 店を出る 案の定 夫は後を追って来る The Gentle Twelve (1991)
As soon as I can. You want to be very, very careful with what you just said.[JA] 早々に切り上げるから 自分が何を言ってるのか よくよく考えられることですな Tigh Me Up, Tigh Me Down (2004)
We all cut out about 10:00, 10:30 maybe.[JA] 10時か 10時半頃に 切り上げました Red Tide (2008)
You get paid till 5, you work till 5, no later.[JA] 残業代も出ないし 5時で切り上げ Pilot (2008)
Then ends with being rounded up. Experimented on, eliminated.[JA] 実験され 排除され 切り上げられて終わりだ X-Men: First Class (2011)
Dad changed his flight.[JA] パパは予定を切り上げ Speak (2004)
Your father's interrupted his prayers in the eastern palace to join us.[JA] お前たちの父上が東の宮殿での祈りを切り上げて こちらに向かっている Prince of Persia: The Sands of Time (2010)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
切り上げ[きりあげる, kiriageru] to round up [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
切り上げ[きりあげ, kiriage] Abschluss, Aufrundung, Aufwertung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top