ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ニット

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ニット-, *ニット*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ニット[, nitto] (n) (1) knit; knitted fabric; knitted garments; (2) nit (unit of surface brightness equal to 1 candela per square meter); (P) [Add to Longdo]
ニットウエア[, nittouea] (n) knitwear [Add to Longdo]
ニットキャップ[, nittokyappu] (n) knit cap; woollen hat [Add to Longdo]
ニット[ニットぼう, nitto bou] (n) knitted hat; woollen hat [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
If we place an order for more than 20 units, might you reduce the price?20ユニット以上注文したら、値引きしていただけますか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have just picked up a fault in the AE-35 unit.[JA] AE -35ユニットに 障害を検出しました 2001: A Space Odyssey (1968)
I'll show you a section of one of the power units.[JA] 次に、電源ユニットの1つを 君達に見せよう Forbidden Planet (1956)
That R2 unit has always been a problem.[JA] あのR2ユニットは問題を 起こしてばかりなんです Star Wars: A New Hope (1977)
Roger your plan to go EVA and replace Alpha-Echo-35 unit prior to failure.[JA] 障害発生前に船外活動を行い AE -35をユニットごと交換するプランに賛成だ 2001: A Space Odyssey (1968)
I would recommend that we put the unit back in operation and let it fail.[JA] 提言ですが―― ユニットを元へ戻して 障害が起きるのを待ちましょう 2001: A Space Odyssey (1968)
But with all we've been through... this little R2 unit has become a bit eccentric.[JA] いろいろなことがあったせいで このR2ユニットは おかしくなっているようです Star Wars: A New Hope (1977)
We concur with your plan to replace Number One unit to check fault prediction.[JA] ユニットを元へ戻して 障害箇所を確認する方法に賛成だ 2001: A Space Odyssey (1968)
I can't think of a good reason not to put back the Number One unit and... -...carry on with the failure mode analysis.[JA] ともかく ユニットを戻して 結果を解析してみるしかないな 2001: A Space Odyssey (1968)
We can certainly afford to be out of communication for the short time it will take to replace it.[JA] 通信に支障が起きますが―― 短時間で該当ユニットを交換できます 2001: A Space Odyssey (1968)
. ..for the monitor unit of the klystron transmitter....[JA] ・・クライストロン送信機の モニター・ユニットです Forbidden Planet (1956)
These units are sunk in the body of the planet...[JA] これらのユニットの本体は 惑星の地下・・ Forbidden Planet (1956)
Let's say we put the unit back and it doesn't fail, huh?[JA] 戻したユニットが 故障しなかったら? 2001: A Space Odyssey (1968)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top