ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อกุศล

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อกุศล-, *อกุศล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อกุศล[N] evil ways, Syn. ชั่ว, Ant. กุศล, Example: กิเลสเหล่านี้เป็นอกุศล คือไม่เป็นกิจของคนฉลาด, Thai definition: ไม่ดี, ไม่เป็นมงคล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อกุศลกรรม[N] sin, See also: bad deed, evil, Syn. บาป, ความชั่วร้าย, Ant. กุศลกรรม, Example: ในชาติที่แล้วเขาทำอกุศลกรรมมาก ชาตินี้จึงเกิดมาเป็นคนพิการ
อกุศลเจตนา[N] malice, See also: sinful intention, evil intention, ill intent, vicious intent, Example: เพราะเขามีอกุศลเจตนาตลอดเวลา เขาจึงไม่มีความสุข, Count unit: กุศลเจตนา, Thai definition: ความตั้งใจเป็นบาป, ความคิดชั่ว, เจตนาชั่ว, เจตนาไม่ดี, Notes: (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อกุศล-กรรม(อะกุสนละกำ) น. ความชั่วร้าย, โทษ, บาป.
อกุศล-เจตนา(อะกุสนละเจดตะนา) น. ความตั้งใจเป็นบาป, ความคิดชั่ว.
อกุศล, อกุศล-(อะกุสน, อะกุสนละ-) ว. ชั่ว, ไม่ดี, ไม่เป็นมงคล. (ส.; ป. อกุสล).
อกุศล, อกุศล-(อะกุสน, อะกุสนละ-) น. สิ่งที่ไม่ดี, บาป.
อกุศลกรรมบถ(อะกุสนละกำมะบด) น. ทางแห่งความชั่ว, ทางบาป, มี ๑๐ อย่าง คือ กายทุจริต ๓ วจีทุจริต ๔ และมโนทุจริต ๓.
อกุศลมูล(อะกุสนละมูน) น. รากเหง้าแห่งความชั่ว มี ๓ อย่าง คือ โลภะ โทสะ โมหะ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good thoughts in, bad thoughts out.คิดดีเข้าไว้ จิตอกุศลออกไป Ace Ventura: When Nature Calls (1995)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อกุศล[n.] (akuson) EN: evil ways ; bad deed ; sin ; vice   FR: péché [m] ; vice [m]
อกุศล[adj.] (akuson) EN: bad ; harmful   
อกุศลกรรม[n.] (akusonlakam) EN: sin ; bad deed ; evil   
อกุศลเจตนา[n.] (akusonlajēttanā) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sin[N] บาป, See also: อกุศล, ความผิด, Syn. error, wrongdoing, wickedness, evil-doing, Ant. righteousness, virtue

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evil(อี'เวิล) adj.,n. (สิ่งที่,ความ) ชั่ว,ไม่ดี,ร้าย,เลว,โชคร้าย,ไม่เป็นมงคล,บาป,อกุศล,เป็นภัย,เป็นอันตราย,เกี่ยวกับอารมณ์ร้าย, -Phr. (the evil one ซาตาน,ปีศาจ), See also: evilness n. ดูevil, Syn. wicked
sin(ซิน) n. บาป,อกุศล,ความชั่ว,ความชั่วร้าย vi. กระทำบาป,กระทำความชั่ว,ละเมิดต่อหลักการ. vt. กระทำผิด., See also: sinningly adv., Syn. trespass,wrongdoing,wickedness,err

English-Thai: Nontri Dictionary
evil(adj) ชั่วร้าย,ชั่ว,ไม่ดี,เลว,ร้าย,เป็นภัย,บาป,อกุศล
sin(n) อกุศล,บาป,ความชั่ว,การทำชั่ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top