Search result for

ทารุณ

(44 entries)
(0.3819 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทารุณ-, *ทารุณ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทารุณ[V] ill treat, See also: maltreat, be cruel, be heartless, be savage, Syn. หยาบช้า, ร้ายกาจ, ดุร้าย, ทำร้าย, โหดร้าย, โหดเหี้ยม, เหี้ยม, Ant. เมตตากรุณา, Example: เด็กบางคนถูกทารุณจากผู้ใหญ่ที่ตนอาศัยอยู่ด้วย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทารุณกรรม[N] ill treatment, See also: maltreatment, cruelness, cruelty, brutality, heartlessness, savageness, Syn. การทารุณ, การทำร้าย, การข่มเหง, การกระทำทารุณ, การทรมาน, Example: นายจ้างกักขัง และทำทารุณกรรมต่อคนงานที่มาจากภาคอีสาน, Thai definition: การกระทำด้วยความโหดร้าย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทารุณจิตใจ[V] hurt, See also: distress, upset, Syn. ทำร้ายจิตใจ, Example: ภาพที่เห็นมันทารุณจิตใจวัยเด็กอย่างเขา
ทารุณโหดร้าย[V] be cruel, See also: be fierce, be brutal, be savage, Syn. ร้ายกาจ, ดุร้าย, โหดร้าย, Ant. เมตตา, Example: จิตใจของเขาทำด้วยอะไร ทำไมจึงทารุณโหดร้ายนัก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทารุณ, ทารุณ-(ทารุนนะ-) ว. ดุร้าย, โหดร้าย, ร้ายกาจ.
ทารุณกรรม(ทารุนนะกำ) น. การกระทำอย่างโหดร้าย.
ป่าเถื่อนทารุณโหดร้าย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You've killed one man.พวกเจ้าจะถูกฆ่าอย่างทารุณ The Moment of Truth (2008)
- How are they? - They died violently nine years ago.พวกเค้าสบายดีหรือเปล่า พวกเค้าถูกฆ่าตายอย่างทารุณเมื่อเก้าปีก่อนน่ะคับ Superhero Movie (2008)
Let's hope you're not violently murdered too.ชั้นหวังว่า เธอคงไม่ตายทารุณเหมือนพวกเค้า Superhero Movie (2008)
Many peaceful monks has been killed, some by rifle and others drowned... foreign journalist have been shot and killed... thousands of villages have been destroyed.พระสงฆจำนวนมากถูกฆา บางกถูกยิง บางกจมนำตาย... ผูสือขาวตางชาติถูกยิงตาย... หมูบานนับพันถูกเผา การขมขืนและความทารุณเปนเรืองปกติ Rambo (2008)
But it is in that particular branch of pathology known as forensics that we will delve into what it means to be inhuman.แต่ว่าภายในนั้น ก็มีสาขาของการชันสูตร ที่เรียกว่านิติเวชวิทยา ซึ่งเราได้เข้าถึงสิ่งที่เรียกว่า การทารุณโหดร้าย Pathology (2008)
Everybody out there has died in vain if we start our future with an act of cruelty.ทุกคนข้างนอกก็จะตายเปล่า ถ้าเราได้มีชีวิตใหม่ โดยเริ่มจากความโหดร้ายทารุณ 2012 (2009)
cruel and unusual punishment.เป็นการลงโทษที่โหดร้ายและทารุณผิดธรรมชาติ Law Abiding Citizen (2009)
AND WHAT I SEE IS A TRAIN WRECK. YOU WANT A LITTLE TOUR?ฟลิป ฟิลลิปส์ เขาทารุณภรรยาตัวเองมาหลายปีแล้ว House on Fire (2009)
No. He's our guy.เขาเติบโตขึ้นมากับพ่อเลี้ยงที่ทารุณเขา เคยหนีออกจากบ้าน Conflicted (2009)
What makes you so sure?ทันใดนั้น เขาก็พบว่าตัวเขาเอง ก็มีความทารุณแบบที่เขาเคยได้รับเหมือนกัน Conflicted (2009)
Because he realized That he wouldn't know That answer. You're losing me, kid.ถูกทารุณติดต่อกันเป็นเวลานานโดยพ่อเลี้ยง Conflicted (2009)
Adam, are you in here? Reid: adam said he wasn't Getting any rest.ซึ่งเปลี่ยนจากการทารุณภรรยาตัวเองไปเป็นลูกเลี้ยง Conflicted (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทารุณ[v.] (thārun) EN: ill-treat ; maltreat   FR: maltraiter
ทารุณ[adj.] (thārun) EN: cruel ; savage ; ruthless ; ferocious ; brutal ; heartless   FR: bestial ; brutal
ทารุณกรรม[n.] (thārunnakam) FR: bestialité [f] ; brutalité [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imbrute[VT] กระทำทารุณ, See also: ทารุณ
torment[VT] ทำให้ทรมาน, See also: ทารุณ, Syn. mistreat, torture, hurt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acidulous(อะซิด' ดิวลัส) adj. ค่อนข้างเปรี้ยว, รุนแรง, ทารุณ, เป็นกรดปานกลาง. -acidulent adj.
aspcaabbr. American Society for Prevention of Cruelty to Animals สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งอเมริกา
ax(แอคซฺ) n., (pl. axes) ขวาน,การตัด,การตัดให้น้อยลง. -vt. ตัดด้วยขวาน,ตัด,แยก, ทอน,ไล่ออก,ทำลายอย่างทารุณ
axe(แอคซฺ) n., (pl. axes) ขวาน,การตัด,การตัดให้น้อยลง. -vt. ตัดด้วยขวาน,ตัด,แยก, ทอน,ไล่ออก,ทำลายอย่างทารุณ
barbarian(บาร์บาร์'เรียน) adj.,n. (คน) เถื่อน,หยาบคาย,โหดเหี้ยม,ทารุณ, See also: barbarianism n. ดูbarbarian, Syn. savage
barbaric(บาร์บาร์'ริค) adj. เถื่อน,อนารยะ,ป่าเถื่อน,ทารุณ,หยาบคาย, Syn. barbarous
barbarity(บาร์แบร์'ริที) n. ความโหดร้าย,การกระทำที่โหดร้าย,ความทารุณ,ความหยาบ, Syn. savagery
beastly(บีส'ทฺลี) adj. คล้ายสัตว์,ทารุณ,โหดเหี้ยม,น่าเกลียดน่าชัง,อย่างยิ่ง, Syn. bestial
bedevil(บิเดฟ'เวิล) {bedeviled,bedeviling,bedevils} vt. ทำให้ผีเข้า,สาป,แช่ง,ทำให้หลง,ทรมาน,กวน,ทำทารุณ,ทำให้สิ้นสุด,ทำให้เสียการ, See also: bedevilment n.
bestial(เบส'เชิล) adj. เกี่ยวกับสัตว์ป่า,เหมือนสัตว์ป่า,โหดร้าย,ทารุณ,ซึ่งไร้เหตุผล,ไร้ปัญญา, Syn. animalistic ###A. human,humane

English-Thai: Nontri Dictionary
atrocious(adj) โหดร้าย,ป่าเถื่อน,ชั่วร้าย,ทารุณ,น่ากลัว,เลวร้าย
atrociously(adv) อย่างโหดร้าย,อย่างชั่วร้าย,อย่างทารุณ,อย่างเลวร้าย
atrocity(n) ความโหดร้าย,ความดุร้าย,ความป่าเถื่อน,ความทารุณ,ความร้ายกาจ
barbaric(adj) เถื่อน,ป่าเถื่อน,ทารุณ
barbarity(n) ความป่าเถื่อน,ความโหดร้าย,ความทารุณ
barbarous(adj) ป่าเถื่อน,โหดร้าย,ดุร้าย,ทารุณ
bedevil(vt) รบกวน,กวน,ทรมาน,ทำทารุณ,ทำให้ยุ่งใจ
brutal(adj) ทารุณ,ดุร้าย,โหดร้าย,โหดเหี้ยม
brutality(n) ความทารุณ,ความโหดร้าย,ความโหดเหี้ยม
cruel(adj) โหดร้าย,ทารุณ,อำมหิต,เหี้ยมโหด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top