Search result for

ณรงค์

(25 entries)
(0.6227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ณรงค์-, *ณรงค์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ณรงค์[N] campaign, Syn. การรบ, การต่อสู้, Example: การณรงค์เลือกตั้งเซ็งไป เพราะมีข่าวสงคราม
ณรงค์[V] fight, Syn. ต่อสู้, ชิงชัย, Example: เรื่องที่เขาณรงค์ให้ปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นนั้น ผมไม่ได้สนใจหรอกครับ
ณรงค์[V] fight, Syn. รณรงค์, Example: เรื่องที่เขาณรงค์ให้ปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นนั้น ผมไม่ได้สนใจหรอกครับ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ณรงค์ก. ต่อสู้ชิงชัย เช่น อนึ่งภูษาทรงณรงค์รบ ให้มีครบเครื่องเสร็จทั้งเจ็ดสี (สวัสดิรักษา).
ณรงค์น. การรบ, การต่อสู้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Pinko (socialist) press would have us believe this Michael X is a crusading champion of the poor and oppressed.สื่อของพวกสังคมนิยม อยากให้เราเชื่อว่า ไมเคิล เอ็กซ์คนนี้ เป็นนักต่อสู้รณรงค์ของคนจน และคนที่ถูกกดขี่ The Bank Job (2008)
A consultant of President Richard Nixon's re-election campaign committee.เป็นที่ปรึกษาของปธน.นิกสัน ในส่วนกรรมการรณรงค์เลือกตั้ง Frost/Nixon (2008)
Why the hell would i do that?มันจะถูกใช้ในการรณรงค์การเลือกตั้งของผม Trust Me (2009)
Call us when your campaign beginsเรียกใช้เมื่อการรณรงค์เริ่ม Invitation Only (2009)
They promoted feminism and multiculturalism.พวกเขาได้รณรงค์เรื่องเฟมินิสและความแตกต่างทางวัฒนธรรม The Uncanny Valley (2010)
I'm also on the front line of the fight against global warming.ผมยังได้อยู่แถวหน้า กับการรณรงค์ภาวะโลกร้อน The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
I implemented this year's go green campaign at school.ฉันได้จัดเตรียมการรณรงค์ สร้างพื้นที่สีเขียวภายใน โรงเรียนประจำปีนี้ Miss Mystic Falls (2010)
Oh, it's a letter campaign to stop this new stadium from being built.อ้อ ก็จดหมายรณรงค์ หยุดการสร้างสเตเดียมใหม่ Need to Know (2010)
There's a letter campaign?มีจดหมายรณรงค์ด้วย? Need to Know (2010)
They said he was the sponsor for our anti-bully campaign.เค้าเป็นสปอนเซอร์ของ การรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงของเรา Episode #1.13 (2010)
I mean, even now, it-it's Alcohol Awareness Week, and we're supposed to sing songs about the dangers of drinking, and I've never even had a drink.ฉันหมายถึง แม้แต่ตอนนี้ เป็นสัปดาห์รณรงค์การไม่ดื่มแอลกอฮอร์ และเราก็ต้องร้องเพลง เกี่ยวกับอันตรายของการดื่ม Blame It on the Alcohol (2011)
But it's Alcohol Awareness Week.แต่นี่มันสัปดาห์รณรงค์ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะ Blame It on the Alcohol (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ณรงค์[n.] (narong) EN: campaign   FR: campagne [f] ; bataille [f]
ณรงค์[v.] (narong) EN: fight   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
campaign(แคมเพน') {campaigned,campaigning,campaigns} vi.,n. (การ) รณรงค์,แข่งขัน, See also: campaigner n. ดูcampaign
lobby(ลอบ'บี) {lobbied,lobbying,lobbies} n. ห้องพักแขก,ระเบียง,ห้องพักผ่อนของสภา,ห้องรับรอง,กลุ่มคนผู้รณรงค์หาเสียงสนับสนุนเกี่ยวกับนิติบัญญัติ. vt.,vi. พยายามวิ่งเต้นให้สมาชิกนิติบัญญัติสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง, See also: lobbyer n. ดูlobb

English-Thai: Nontri Dictionary
campaign(n) การณรงค์,การรบ,การต่อสู้,การรณรงค์
campaigner(n) ผู้ต่อสู้,ผู้รณรงค์,ผู้โฆษณาเผยแพร่
mimosa(n) กระถินเหลือง,กระถินณรงค์,ไม้ตระกูลไมยราบ,จามจุรี,ผักกระเฉด

German-Thai: Longdo Dictionary
Aktion(n) |die, pl. Aktionen| การรณรงค์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top