Search result for

ข้อเสนอแนะ

(22 entries)
(0.0292 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้อเสนอแนะ-, *ข้อเสนอแนะ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ข้อเสนอแนะrecommendation

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อเสนอแนะ[N] suggestion, See also: counsel, Syn. ข้อแนะนำ, ข้อเสนอ, Example: จิตแพทย์ต้องการให้ผู้ป่วยรับข้อเสนอแนะเรื่องการนั่งสมาธิเพื่อการบำบัดทางจิต, Count unit: ข้อ, ประการ, Thai definition: ข้อชี้แนะแนวทางหรือวิธีการให้ปฏิบัติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อเสนอแนะน. ข้อคิดเห็นเชิงแนะนำที่เสนอเพื่อพิจารณา.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
recommendationข้อเสนอแนะ คำแนะนำ [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, Henry, very glad you finally learned how to use the suggestion box.โอเค เฮนรี่ ในที่สุดคุณก็เรียน วิธีใช้กล่องใส่ข้อเสนอแนะ The House Bunny (2008)
The decision will be based in large part on a recommendation from the Visitor Threat Assessment Joint Task Force.การตัดสินใจอยู่บน พื้นฐานอย่างมีส่วนสำคัญ ในการรับฟังข้อเสนอแนะจาก ศูนย์ประเมินภัยคุกคามของ ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ เรื่องผู้มาเยือน There Is No Normal Anymore (2009)
Put a note in the suggestion box.เขียนโน้ตใส่กล่องรับข้อเสนอแนะสิ Burlesque (2010)
Well, that was more than a comment on this case.อืมม นั่นเป็นเสียยิ่งกว่าข้อเสนอแนะ ที่มีให้กับคดีนี้อีกน่ะ The Beginning in the End (2010)
No, not gonna happen.ไม่, มันจะไม่เกิดขึ้น และทุกๆข้อเสนอแนะ Chuck Versus the Subway (2010)
do you have any comment for this?มีข้อเสนอแนะอะไรมั้ยคะ สำหรับผลงานนี้ Ghost (2010)
We can't rotate the universe -- it either is rotating or not -- but we might be able to do something on a smaller scale.และฉันสงสัยว่าฉันจะติดตาม ข้อเสนอแนะของ ไอนสไทน, นี้สามารถทำได้จริงทางร่างกาย? เราไม่สามารถหมุนจักรวาล มันทั้งหมุนได้หรือไม่ Is Time Travel Possible? (2010)
What do you recommend?ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร Clone Cadets (2010)
Advice.ข้อเสนอแนะ Deadline (2011)
It starts understanding that when it puts out this act, the sensory feedback is a little bit slower than it expected.มันเริ่มต้นการทำความเข้าใจว่าเมื่อ มันทำให้ออกการกระทำนี้ ข้อเสนอแนะทางประสาทสัมผัสเป็น เล็กน้อยช้ากว่าที่คาด Does Time Really Exist? (2011)
I ready the notes on the case.ผมอ่านข้อเสนอแนะของคดีนีแล้ว Smoldering Children (2011)
I'm open to suggestions.ข้าเปิดรับข้อเสนอแนะ A Land Without Magic (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อเสนอแนะ[n.] (khøsanōenae) EN: suggestion ; counsel ; recommandation   FR: suggestion [f] ; conseil [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advice[N] คำแนะนำ, See also: ข้อเสนอแนะ, การเสนอแนะ, คำปรึกษา, ข้อคิดเห็น, Syn. guidance, recommendation
counsel[N] ข้อเสนอแนะ, Syn. advice
suggestion[N] ข้อเสนอ, See also: ข้อเสนอแนะ, Syn. idea, proposal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feasibility studiesการศึกษาความเป็นไปได้ในวิชาคอมพิวเตอร์หมายถึง การศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการมีหรือใช้คอมพิวเตอร์ โดยคำนึงถึงกำไรและต้นทุน ช่วงเวลา กำลังเงินและกำลังคน เพื่อให้ทำงานตามโครงการใด ๆ ที่กำหนด โดยปรกติในการศึกษาความเป็นไปได้ จะมีข้อเสนอแนะทางเลือกอื่นที่เหมาะสมไว้ด้วยเสมอ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
提案[ていあん, teian] (n ) ข้อเสนอแนะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top