หรือคุณหมายถึง %spyglaß%?
Search result for

*spyglass*

(24 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: spyglass, -spyglass-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spyglass[N] กล้องส่องทางไกลขนาดเล็ก, Syn. small telescope

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- We're going to The Spyglass.- ร้านสปายกลาส Goal! The Dream Begins (2005)
It's a spyglass, tom.กล้องส่องทางไกลต่างหาก,ทอม The Fog (2005)
- You were interviewing him? - Yeah, for Spyglass Magazine.Сrоtсhеt G, раuѕе fоr а quаvеr, rереаt G quаvеr, thеn Ε Cloud Atlas (2012)
Uh, I know it's a Ms... Rey. - Luisa Rey, Spyglass Magazine.Μy unсlе wаѕ а ѕаіlоr. Cloud Atlas (2012)
That's so great. So you play at spyglass, right?สุดยอดเลย งั้นคุณก็ลงแข่งงานสปายกลาส ใช่ไหม? Heat Run (2013)
Spyglass, many times.สปายกลาสเหรอ หลายครั้งแล้ว Heat Run (2013)
Old spyglass, right?- โอลด์สปายกลาส ใช่ไหม? - ใช่ Heat Run (2013)
Fawn, the spyglass!กวาง, กล้องส่องทางไกล! The Pirate Fairy (2014)
– Yeah, for Spyglass Magazine.- Ja. Fürs "Spyglass Magazine". Cloud Atlas (2012)
– Luisa Rey, Spyglass magazine. – Right, right.- Luisa Rey. "Spyglass Magazine". - Genau. Cloud Atlas (2012)
I'm a reporter with Spyglass magazine in New York.Ich bin Reporterin für Spyglass in New York. Absolute Deception (2013)
I'm with Spyglass magazine in New York.Ich bin vom Spyglass-Magazin in New York. Absolute Deception (2013)
Spyglass, this is cobra one. Open bravo South.Spyglass, hier ist Cobra eins, Bravo Süd öffnen. Camp X-Ray (2014)
Spyglass, pop 1-9.Spyglass! Aufpassen! Camp X-Ray (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล้องสองตา[N] binocular, See also: spyglass, Syn. กล้องส่องทางไกล, กล้องโทรทรรศน์, Example: เครื่องมือนี้ประกอบด้วยกล้องสองตา ติดตั้งบนขาสามขาเพื่อให้อยู่ในระดับตา, Count unit: ตัว, Thai definition: กล้องสำหรับมองดูวัตถุในระยะไกล มีเลนส์สองข้างสำหรับมองพร้อมกันทั้งสองตา
กล้องส่องทางไกล[N] binocular, See also: spyglass, Syn. กล้องสองตา, กล้องโทรทรรศน์, Example: เขาดูการแข่งม้าโดยมองผ่านทางกล้องส่องทางไกล, Count unit: กล้อง, ตัว, Thai definition: กล้องสำหรับมองดูวัตถุในระยะไกล มีเลนส์สองข้างสำหรับมองพร้อมกันทั้งสองตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล้องส่องทางไกล[n. exp.] (klǿngsøng thāng klai) EN: binocular ; spyglass   FR: jumelles [fpl] ; paire de jumelles [f]
กล้องสองตา[n. exp.] (klǿngsøngtā) EN: binocular ; spyglass   FR: jumelles [fpl] ; paire de jumelles [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPYGLASS    S P AY1 G L AE2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spyglass    (n) (s p ai1 g l aa s)
spyglasses    (n) (s p ai1 g l aa s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fernglas {n} | Ferngläser {pl}spyglass | spyglasses [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Spyglass \Spy"glass`\ (-gl[.a]s`), n.
     A small telescope for viewing distant terrestrial objects.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top