ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*octane number*

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: octane number, -octane number-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
octane number[N] ค่าแสดงคุณสมบัติของตัวการเผาไหม้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
octane numbern. ค่าแสดงคุณสมบัติของตัวของการเผาไหม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
RON (research octane number)อาร์โอเอ็น (เลขออกเทนวิจัย) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
research octane number (RON)เลขออกเทนวิจัย (อาร์โอเอ็น) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
octane numberเลขออกเทน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
octane number (ON)เลขออกเทน (โอเอ็น) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
MON (motor octane number)เอ็มโอเอ็น (เลขออกเทนเครื่องยนต์) [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
MON (motor octane number)เอ็มโอเอ็น (เลขออกเทนเครื่องยนต์) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
motor octane number (MON)เลขออกเทนเครื่องยนต์ส(เอ็มโอเอ็น) [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
motor octane number (MON)เลขออกเทนเครื่องยนต์ (เอ็มโอเอ็น) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Motor Octane Numberค่าออกเทน, ค่าออกเทนที่มีประสิทธิภาพต่อด้านการน๊อคในเครื่องยนต์หลายสูบในขณะทำงานที่รอบสูง
ใช้เครื่องยนต์ทดสอบมาตรฐานภายใต้สภาวะมาตรฐาน 900 รอบต่อนาที [ปิโตรเลี่ยม]
Octane Numberค่าออกเทน, ค่าออกเทน หมายถึงหน่วยการวัดความสามารถในการต้านทานการน๊อคของเครื่องยนต์ [ปิโตรเลี่ยม]
Research Octane Numberค่าออกเทนที่มีประสิทธิภาพต่อต้านการน๊อคในเครื่องยนต์หลายสูบที่ทำงานอยู่ในรอบของช่วงหมุนต่ำ
ใช้เครื่องยนต์ทดสอบมาตรฐานภายใต้สภาวะมาตรฐาน 600 รอบต่อนาที [ปิโตรเลี่ยม]
octane numberเลขออกเทน, จำนวนแสดงปริมาณเป็นร้อยละโดยปริมาตรของไอโซออกเทนที่ผสมรวมอยู่กับเฮปเทน ใช้เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบคุณภาพของน้ำมันเบนซินในด้านที่ทำให้เครื่องยนต์เดินเรียบ เช่น น้ำมันเบนซินซึ่งมีคุณภาพเช่นเดียวกับน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งประกอบด้วยไอโซออกเทน 95% และเฮปเทน 5% เรี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oktanzahl {f}octane number [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  octane number
      n 1: a measure of the antiknock properties of gasoline [syn:
           {octane number}, {octane rating}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top