ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*mimicry*

M IH1 M IH0 K R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mimicry, -mimicry-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mimicry(n) การล้อเลียน, Syn. mime, pretense, mockery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mimicry(มิม'มิครี) n. การล้อเลียน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pathomimesis; malingering; pathomimia; pathomimicryการแสร้งป่วย, การเลียน(อาการ)โรค [มีความหมายเหมือนกับ simulation ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathomimia; malingering; pathomimesis; pathomimicryการแสร้งป่วย, การเลียน(อาการ)โรค [มีความหมายเหมือนกับ simulation ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathomimicry; malingering; pathomimesis; pathomimiaการแสร้งป่วย, การเลียน(อาการ)โรค [มีความหมายเหมือนกับ simulation ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malingering; pathomimesis; pathomimia; pathomimicryการแสร้งป่วย, การเลียน(อาการ)โรค [มีความหมายเหมือนกับ simulation ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
MIMICRY M IH1 M IH0 K R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mimicry (n) mˈɪmɪkriː (m i1 m i k r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口技[kǒu jì, ㄎㄡˇ ㄐㄧˋ, ] beat boxing; vocal mimicry; ventriloquism, #68,975 [Add to Longdo]
拟态[nǐ tài, ㄋㄧˇ ㄊㄞˋ, / ] (biol.) mimicry; (protective) mimicry; camouflage, #116,458 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gebärdensprache {f}sign language; mimicry [Add to Longdo]
Nachahmen {n}; Nachahmung {f}; Nachäffen {n} | Nachahmungen {pl}mimicry | mimicries [Add to Longdo]
Parodie {f}mimicry [Add to Longdo]
Mimikry {f} [zool.]mimicry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミミクリー;ミミクリ[mimikuri-; mimikuri] (n) mimicry (esp. biological) [Add to Longdo]
擬態[ぎたい, gitai] (n,adj-no) mimesis; mimicry; camouflage [Add to Longdo]
元ネタ[もとネタ, moto neta] (n) inspiration (for); source (of); parody; mimicry; fake [Add to Longdo]
口真似[くちまね, kuchimane] (n,vs) mimicry [Add to Longdo]
真似[まね, mane] (n,vs) mimicry; imitation; behavior; behaviour; pretense; pretence; (P) [Add to Longdo]
人真似[ひとまね, hitomane] (n,vs) mimicry; imitation [Add to Longdo]
声色[せいしょく, seishoku] (n) (1) tone of voice; (2) mimicry; imitative voice; (P) [Add to Longdo]
声帯模写[せいたいもしゃ, seitaimosha] (n) vocal mimicry [Add to Longdo]
物真似;物まね[ものまね;モノマネ, monomane ; monomane] (n,vs) (uk) mimicry; imitation (of someone, something) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mimicry \Mim"ic*ry\, n.
   1. The act or practice of one who mimics; ludicrous imitation
    for sport or ridicule.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) Protective resemblance; the resemblance which
    certain animals and plants exhibit to other animals and
    plants or to the natural objects among which they live, --
    a characteristic which serves as their chief means of
    protection against enemies; imitation; mimesis; mimetism.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mimicry
   n 1: the act of mimicking; imitative behavior [syn: {apery},
      {mimicry}]
   2: the resemblance of an animal species to another species or to
     natural objects; provides concealment and protection from
     predators

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top